List of projects

Research

Filter

   

Identification Code Title   ^   v Realization Period   ^   v
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Nepůvodní druhy ve fauně a flóře ČR
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Vodní květy sinic a cyanotoxiny v nádržích ČR - trendy a nové mechanismy toxicity 2004 - 2006
ALARM: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods 2004 - 2009
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Asssessing large-scale environmental risks with tested mothods 2004 - 2008
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
MYCOTAGRIF - Mycorrhizal Technology For The Sustainable Agricultural Practice Of Fruit Production 2004 - 2006
Flora of the Czech republic - vol.8/2 2004 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2004 - 2005
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Seasonal changes of microbial communities in deglaciated soils (Svalbard) 2004 - 2005
Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. Lacustris v šumavských jezerch a kulturách ex situ
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Diversity of Europen Flora in Czech Herbarium Collections from the turn of 18th and 19th Centuries - National Heritage of World Importance (II) 2004 - 2006
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006