Project Detail

Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách

Name: Prostorově explicitní model dynamiky lesa po narušení - sběr dat na trvalých plochách
Researchers: Wild Jan (head – principal researcher)
Provider: Správa NP Šumava
Realization from: 2007
Realization to: 2007
Summary: Podpora projektu byla poskytnuta za účelem zahájení výzkumných pracích obecně zaměřených na studium ploch postižených rozsáhlým polomem v lednu 2007, kde hrozilo prodlení se zahájením výzkumu financovaném ze standardních grantových prostředků. Cílem tohoto konkrétního projektu bylo popsat sukcesní změny v bylinné vegetaci a regenerace dřevin v oblasti horských smrčin ponechaných přirozenému vývoji. Výsledky získané na základě několikaletého opakovaného měření pak budou využity pro konstrukci prostorově explicitního modelu vývoje lesa, kde vývoj bylinné vegetace bude reprezentován samostatným submodelem.

Back to List