Project Detail

Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území

Name: Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území
Researchers:
Provider: GAČR
Realization from: 2005
Realization to: 2007
Summary: Dlouhodobě úspěšně probíhá výzkum vegetace jižní časti korejského poloostrova. Studiem některých vegetačních typů severní části poloostrova a jejich ekologii se v posledních zhruba patnácti letech zabývají především pracovníci Botanického ústavu AV ČR, Průhonice. Celkový přehled vegetace poloostrova však zatím není zpracován a dokončen. Předkládaný projekt tedy navrhuje řešit následující témata: a) vypracovat a sjednotit klasifikaci vybraných typů vegetace celého poloostrova, b) vypracovat přehled hlavních vegetačních jednotek pro severní Koreu, c) sestavit klasifikaci lesní vegetace severní časti poloostrova a porovnat nalezené typy lesů s přilehlými oblastmi severovýchodní Asie, a to především s jižní částí poloostrova, d) popsat variabilitu výškové zonace poloostrova podél gradientu zeměpisné šířky, e) studovat prostorovou a věkovou strukturu lesů s dominující Pinus densiflora a Quercus mongolica.

Back to List