Project Detail

Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh

Name: Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh
Researchers: Keizer Iva (member of research team)
Fabšičová Martina (member of research team)
Provider: Ministerstvo zemědělství, NAZV
Realization from: 2008
Realization to: 2012
Summary: Účelem projektu bude srovnání diverzity aktuální vegetace, semenné banky a entomofauny na loukách a ladech v NP Podyjí. Na základě syntézy botanických a entomologických dat bude navržen nejvhodnější management na mezofilních i xerofilních loukách a na ně navazujících ladech z hlediska trvale udržitelného rozvoje kulturní krajiny. Znalost historie lokalit poslouží při zhodnocení výše zmíněných vztahů.

Back to List