Project Detail

Agroforestry – potential for regional development and sustainable rural landscape

Name: Agroforestry – potential for regional development and sustainable rural landscape
Researchers: Kala Lukáš (researcher)
Šipoš Jan (researcher)
Szabó Péter (researcher)
Hédl Radim (researcher)
Provider: Technologická agentura České republiky
Number: TAČR TL0100298
Realization from: 2018
Realization to: 2020
Summary: Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.

Back to List