Oddělení mykorhizních symbióz

English

Orchideoidní mykorhiza

Orchideoidní mykorhiza je endomykorhizní asociace charakteristická extenzivním intracelulárním myceliem, vyskytující se u zástupců čeledi Orchidaceae.

Mykorhizní houby izolované z kořenů orchidejí patří převážně mezi stopkovýtrusé houby (Basidiomycetes) - nejčastěji rod Rhizoctonia (teleomorfní stádia - Tulasnella, Sebacina, Thanatephorus, Ceratobasidium, Armillaria, Fomes, atd.).

Zcela mykotrofní (závislé na mykorhizní houbě) jsou nezelené heterotrofní orchideje (např. Neottia nidus-avis) a klíční stádia všech druhů orchidejí. Vývin klíční rostliny je možný pouze po infekci mykorhizní houbou, protože semena obsahují omezené množství rezervních látek a jsou proto závislá na přísunu uhlíkatých látek od houbového endofyta.

Anatomickou strukturou typickou pro orchideoidní mykorrhizu jsou tzv. klubíčka hyf (angl. pelotons). Vyvíjejí se uvnitř buněk primární kůry kořene, kde se hyfa penetrující dovnitř buňky větví a vytváří hustou propletenou strukturu (buňka je v tomto stadiu označována jako trofocyt), přičemž houba posléze prorůstá do buňky sousední. Vytvořené klubíčko po určité době kolabuje a stává se z něj shluk amorfních houbových partikulí. Tato buňka (tzv. fagocyt) může být znova rekolonizována. Hlubší vrstvy mezodermis, endodermis a pletiva středního válce nebývají houbou infikovány.

Orchidoidní mykorhiza umožňuje rostlinám lepší zásobení živinami, vodou a sacharidy. Přenos uhlíkatých látek z houby do pletiv hostitelské rostliny může probíhat dvojím způsobem: 1) přes membránu živých hyfových klubíček (ve stádiu trofocyta), nebo 2) fagocytózou kolabovaného houbového endofyta (ve stádiu fagocyta). V současnosti je získáváno stále více důkazů pro první z těchto možností, přičemž kolaps hyfového klubíčka je považován za obranný mechanismus hostitelské buňky proti přílišnému rozvoji houbové infekce, která se může stát patogenní. Přenos uhlíkatých látek z rostliny do houby stále zůstává nepotvrzen, i když některé experimenty jej naznačují.