Oddělení mykorhizních symbióz

English

Přidejte se k nám...   :-)

Zájemci o zapojení do aktivit naší skupiny mohou kontaktovat vedoucí oddělení či kohokoliv z vědeckých pracovníku nebo postdoktorandů.

Máme bohatou zkušenost se školením a konzultováním bakalářských a magisterských prací. Spolupracujeme s katedrou experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK, ale vzhledem k mezioborovému charakteru našeho výzkumu můžeme nabídnout práce i v oborech botaniky, mikrobiologie nebo ekologie. Kromě PřF UK máme zkušenost se spoluprací s Českou zemědělskou univerzitou a jsme otevřeni spolupráci s dalšími vysokoškolskými pracovišti. Motivovaným zájemcům z řad studentů rádi vyjdeme vstříc v zaměření a rozsahu práce.

Rádi uvítáme zájemce o vypracování doktorské práce, kterým můžeme nabídnout několik rámcových témat, grantově zajištění výzkum a zahraniční kontakty. Považujeme za samozřejmé specifikovat téma doktorandského studia společně se zájemcem a nabídnout doktorandovi částečný pracovní úvazek na našem pracovišti.

Pravidelně přijímáme na kratší či delší pobyty zahraniční stážisty, například v rámci programu Erasmus, máme zkušenost s konzultováním doktorských prací zahraničních studentů a zahraničními postdoktorandy. Stážisty buď zapojujeme do našich aktivit, nebo jim poskytujeme zázemí pro realizaci vlastních výzkumných aktivit, které jsou v souladu se zaměřením našeho výzkumu.