Oddělení ekologie invazí / Department of Invasion Ecology
Botanický ústav Akademie věd ČR/Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic
CZ - 252 43, Průhonice

   english

domů | lidé | projekty | publikace | odkazy | novinky


Projekty

Běžící
Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji a disturbancemi
Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli?
Biotické ohrožení památek zahradního umění
Globální populační studie rodu Phragmites
Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)

Skončené
Alien Challenge: European Information System for Alien Species (COST TD1209)
ALARM
DAISIE
PRATIQUE
Bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum

Návrh systému mapování a monitoringu invazních druhů
Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích
Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva
Vliv invazních druhů rostlin na společenstva
Naturalizace pěstovaných rostlin
Teplotní charakteristiky
Ekologické a biologické vlastnosti druhů, lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných rostlin
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování nepůvodních druhů
Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka
DAWIS

Běžící

Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji a disturbancemi; (2018-2020)

Africká savana je posledním biomem, kde přežívá hojná a druhově bohatá megafauna. Jde o prostředí s nevyčíslitelnou hodnotou, které mimo jiné hraje zásadní roli v našem poznání vztahů mezi vegetací, živočichy a nejrůznějšími typy disturbancí. Savana je udržovaná kombinací sucha, požárů a spásání velkými herbivory, přičemž intenzita těchto vlivů se v poslední době často zvyšuje vlivem globálních klimatických změn a nedostatečného managementu sloních populací. To může ohrozit udržení biologické rozmanitosti savan. Použijeme kombinaci analýzy družicových snímků a vlastních terénních dat k prozkoumání časoprostorové dynamiky savany na modelovém území (Kruger National Park, KNP) a vlivu jednotlivých faktorů včetně disturbanční historie jednotlivých plošek na biodiverzitu rostlin, hmyzu, ptáků a savců. Budeme testovat hypotézu, že navzdory suchu a disturbancím existují v savaně relativně netknuté a druhově bohaté oblasti, které se nacházejí zejména v okolí sezónních řek.
Řešitel: P. Pyšek
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli?; (2017-2019)

Přestože se poslední dobou v literatuře někdy zpochybňuje, zda dopad nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu je opravdu větší, než vliv domácích druhů šířících se pozměněnou krajinou , nikdo dosud důsledky přítomnosti těchto dvou skupin druhů rigorozně neporovnal. Zacházení s nepůvodními druhy dosud vycházelo z obecné víry, že jsou povětšinou škodlivé, kdežto ty původní jsou vždy prospěšné, protože diverzitu nepoškozují, ale tvoří. Cílem projektu je zjistit, zda toto hledisko není předpojaté; budeme měřit vliv (impakt) široce rozšířených nepůvodních druhů (invazních) a původních (expanzních) rostlin České republiky na vegetaci ve vztahu k půdním podmínkám. Srovnání mezi impaktem původních a nepůvodních dominantních druhů umožní kvantifikovat čistý efekt nahrazení původní dominanty dominantou invazní. Projekt je založen na tom, že data pocházející z pokusných ploch budou propojena s mapování rozšíření a abundance studovaných druhů v širším krajinném měřítku. Tento přístup umožní zjistit skutečný důsledek šíření invazních a původních druhů na různých prostorových škálách.
Řešitel: J. Pergl
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny; (2016-2020)

Projekt je zaměřen primárně na vyhlášený globální cíl programu NAKI přispět k racionálnímu využití veřejných prostředků k vytvoření nástrojů pro ochranu, zhodnocení a prezentaci objektů památek zahradního umění a kulturní krajiny zejména s primárním naplňováním Globálního cíle č. 2. Projekt je zaměřen na vytvoření funkčních metod, zařízení a přístupů, které mohou výrazným způsobem omezit existující negativní biotické faktory, které ohrožují památky zahradního umění. Těmito negativními vlivy jsou zejména invazní druhy rostlin, patogeny jimi zavlékané a mikroorganismy zhoršující kvalitu vody a degradující fasády. V rámci projektu se zaměříme (i) na roli nepůvodních druhů rostlin v památkách zahradního umění a návrh jejich udržitelného managementu, (ii) na vytvoření technologie on-line a in situ detekce kritických parametrů kvality a kvantity vody přitékající do památek zahradního umění spolu s vytvořením funkčního vzorku zařízení pro měření a přenos dat kvality vody, (iii) na biokorozi fasád a soch, kde výstupem bude patent pro metodu včasného varování před degradací materiálů biokorozí a (iv) na vývoj ověřené technologie pro neinvazivní detekci mikroorganismů způsobujících biokorozi materiálů soch, fasád a dřeva.
Řešitel: J. Pergl
Projekt je podporován MK ČR (projekt NAKI II)
Top

Role celogenomových procesů, ekologie a geografie v rostlinných invazích: globální populační studie rodu Phragmites; (2014-2016)

Cílem projektu je komplexní studium faktorů, které podmiňují invazní chování rostlin, s využitím rákosu obecného (Phragmites australis) jako modelového druhu. Stávající sbírka několika set populací z celého světa bude použita ke stanovení karyologické variability (stupeň ploidie, velikost jaderného genomu) a jejího rozložení v rámci areálu, experimentálnímu měření ekologických vlastností (růst, reprodukce, napadení škůdci, kompetiční schopnost) a analýze, jak ovlivňují invazní chování populací. Naší hypotézou je, že karyologické a ekologické vlastnosti mají přímý vliv na invazivnost, která je dále přímo ovlivněna geografickým původem populací, neboť v oblasti původního rozšíření se v průběhu evoluce formoval jejich invazní potenciál, a také oblastí, v níž invaze probíhá v konkrétních podmínkách prostředí. Karyologické a geografické faktory však zároveň nepřímo ovlivňují vlastnosti ekologické. Odhalení komplexních interakcí mezi těmito faktory, podpořené znalostí genetické identity populací, významně přispěje k poznání mechanismů invazí na populační úrovni.
Řešitel: P. Pyšek
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS); (2014-2018)

Střední Evropa patří z celosvětového hlediska k územím s nejlepšími botanickými daty, což z ní činí ideální modelové území pro výzkum vývoje temperátní rostlinné diverzity. Mnohé aspekty této diverzity jsou však dosud nedostatečně probádány, zejména kvůli omezenému propojení různých zdrojů informací. Centrum excelence PLADIAS je celosvětově unikátní projekt, který poprvé propojí všechna dostupná data o flóře a vegetaci státního území do jediné databáze s využitím ekoinformatických přístupů. Data o diverzitě české flóry a vegetace budou rozsáhle aktualizována, propojena s mezinárodními databázemi a zpřístupněna širší odborné i laické veřejnosti prostřednictvím online portálu. Mnohovrstevná propojení mezi různými dosud izolovanými informačními zdroji otevřou nové cesty k řešení základních otázek ekologie společenstev a makroekologie, které budou zkoumány týmem PLADIAS, zejména kompromisy v životních strategiích regionálních flór, zákonitosti vzniku společenstev z dostupné druhové zásoby a příčiny rostlinných invazí.
Řešitel: M. Chytrý
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Skončené

Alien Challenge: European Information System for Alien Species (COST TD1209); (2014-2018)

Invasive Alien Species (IAS) threaten biodiversity, society, human-health, well-being and the economy. The economic impact to Europe is estimated 12.5 to 20 billion € (annually). Europe has committed to tackling IAS through Target 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020 which is in line with target 9, COP 10 Decision X/2; an information system is a prerequisite to meet strategy through effective early warning and rapid response for prevention and control of IAS. Initiatives to collate information on IAS have resulted in the development of many databases differing in their geographic, taxonomic and ecological coverage. There are a number of constraints that might limit the effective use of existing databases: data obsolescence, lack of interoperability and uncertainties for long-term sustainability of the various tools. This COST Action will facilitate enhanced knowledge gathering and sharing through a network of experts, providing support to a European IAS information system which will enable effective and informed decision-making in relation to IAS. An overarching priority will be to identify the needs and formats for alien species (AS) information by different user groups and specifically for implementation of EU 2020 Biodiversity Strategy. Correspondingly early warning tools and rapid response protocols will be developed.
Řešitel: H. Roy - NERC UK (J. Pergl - vedoucí pilíře)
Projekt je podporován EU
Top

ALARM - Assessing LArge scale environmental Risks for biodiversity with tested Methods; (2004-2008)

ALARM je projekt 6. rámcového programu EU, jehož cílem je stanovit velkoplošná environmentální rizika, navrhnout a testovat metody, jejichž pomocí budou tato rizika hodnocena, a pomoci tak ke snížení negativního přímého a nepřímého vlivu lidské činnosti. Výzkum bude zaměřen na zhodnocení dosavadních změn biodiverzity, struktury, funkce a dynamiky ekosystémů a jejich predikci do budoucnosti, které bude provedeno s ohledem na využívání ekosystémů a na vztahy mezi společností, ekonomií a biodiverzitou. Takto budou v kontextu současného a budoucího využití evropské krajiny vyhodnocena rizika vyplývající ze změny klimatu, chemických látek v prostředí, biologických invazí a ztráty opylovačů. Počet případových studií environmentálních rizik a jejich dopadů ve výše zmíněných oblastech stále narůstá, což přináší lepší pochopení toho, jak každá z nich ovlivňuje živé organismy. Málo však víme o tom, jak klima, chemické látky, biologické invaze a ztráta opylovačů působí v součinnosti; ALARM je prvním výzkumným programem, který má předpoklady analyzovat jejich kombinovaný dopad a jeho důsledky. Socioekonomický základ a úzká provázanost jednotlivých témat umožní integraci nástrojů a metod specifických pro jednotlivé oblasti, předání informace o ohrožení biodiversity konečným uživatelům a nastíní politické alternativy k jeho zmírnění. Konsorcium ALARMu se opírá o odbornost 54 partnerských týmů z 26 zemí (19 z Evropské unie, dále Izrael, Švýcarsko, Bulharsko, Rumunsko, a 3 státy INCO).
Nahoru

DAISIE - Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe; (2005-2008)

Účelem projektu DAISIE je vytvořit katalog všech v Evropě invazních suchozemských, sladkovodních a mořských druhů rostlin a živočichů. Katalog bude tříděn na základě jednotných definicí a kritérií a tam, kde to bude možné, bude uvádět grafickou podobu rozšíření druhů. Hlavními cíly projektu DAISIE jsou:
1. vytvořit seznam invazních druhů, které ohrožují evropské suchozemské, sladkovodní a mořské prostředí
2. strukturovat seznam tak, aby poskytoval základ pro prevenci a kontrolu biologických invazí skrz porozumění environmentálním, sociálním, ekonomickým a dalším relevantním faktorům
3. stanovit a shrnout ekologická, ekonomická a zdravotní rizika a dopad nejvíce rozšířených a/nebo škodlivých invazních druhů v Evropě
4. použít data o výskytu druhů spolu se zkušenostmi zůčastněných států jako základ pro výběr indikátorů pro systém včasného varování

V rámci projektu DAISIE budou vytvořeny následující databáze:
    · Evropský registr expertů na nepůvodní druhy – adresář vědců a výzkumných projektů
    · Evropská databáze nepůvodních druhů – obsahující všechny známé naturalizované nepůvodní druhy v Evropě
    · Evropský informační systém o nepůvodních druzích – popis všech známých nepůvodních druhů, naturalizovaných v Evropě
    · mapy rozšíření druhů – distribuční mapy pro přibližně 100 v Evropě nejvíce invazních druhů
Projekt byl zahájen v listopadu 2004 a potrvá do r. 2007. Řešitelský tým je složen z 18 partnerských institucí, reprezentujících přední evropské vědce v oboru biologických invazí.
domovské stránky projektu: http://www.europe-aliens.org
Kniha "DAISIE Handbook of alien species in Europe" je nyní k dispozici; odkaz na stránky vydavatele SPRINGER
Nahoru

PRATIQUE - Enhancements of pest risk analysis techniques; (2008-200.)

PRATIQUE will carry out all the key work listed in the call and address the major challenges for pest risk analysis (PRA) in Europe. This will be achieved through three principal objectives:
   * to assemble the datasets required to construct effective PRAs valid for the whole of the EU.
   * to conduct multi-disciplinary research that enhances the techniques used in PRA
   * and to ensure that the PRA decision support scheme meets its purpose, is efficient and user-friendly.
Pest risk analysts, phytosanitary experts, invasive alien species specialists, ecologists, economists and risk modellers from 13 leading institutes in the EU, one from Australia and one from New Zealand will produce the first structured inventory of PRA datasets for the EU and undertake targeted research to improve existing procedures and develop new methods for:
   1. the assessment of economic, environmental and social impacts,
   2. summarising risk in effective, harmonised ways that take account of uncertainty,
   3. mapping endangered areas
   4. pathway risk analysis and systems approaches and
   5. guiding actions during emergencies caused by outbreaks of harmful pests.
The results will be tested with a representative range of the major pests and invasive alien species affecting the cultivated and uncultivated habitats of the EU and will be independently validated by phytosanitary experts. The deliverables will be provided as protocols, decision support systems and computer programs with examples of best practice made available to pest risk analysts through modules and direct links to the PRA scheme. The PRA scheme will be web-enabled providing:
   1. new users with context-sensitive guidance,
   2. experts with a more efficient and user-friendly process and greatly enhanced access to key datasets and analytical tools,
   3. policy makers with an improved and robust scientific basis for managing risks and
   4. stakeholders with a transparent presentation of the risks. Project is supported within the 7th framework programme of EU
Top

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum): vytvoření udržitelné strategie pro kontrolu invazního druhu; (2001-2005)

Nepůvodní invazní rostliny přitahují stále větší pozornost. Často potlačují druhovou diverzitu, působí značné ekonomické škody a někdy také představují nebezpečí pro lidské zdraví. Univerzální způsob, jak zamezit jejich šíření či zabránit budoucí invazi, bohužel neexistuje. Projekt „Giant Alien“, financovaný 5. rámcovým programem EU, se zaměřil na invazní druh Heracleum mantegazzianum (bolševník velkolepý); cílem projektu bylo pomocí integrovaného přístupu vypracovat účinnou strategii managementu tohoto nepůvodního invazního plevele. Projekt probíhal od ledna 2002 do dubna 2005 za spolupráce osmi partnerských institucí, jedné spolupracující a více než 40 vědců ze sedmi evropských zemí. V rámci projektu byly studovány nejrůznější aspekty biologie a ekologie bolševníku velkolepého jak v nepůvodním areálu v Evropě, tak i na Kavkaze, odkud druh pochází. Zabývali jsme se taxonomií a genetikou, růstem rostlin a jejich fenologií, populační dynamikou, fytopatologií, ale také vztahy mezi bolševníkem a hmyzem, okolními rostlinami či půdou, vlivem změn ve využívání krajiny a modelováním invaze na lokální i kontinentální škále. Důraz byl kladen na výzkum vlivu herbicidů, patogenů, herbivorů a způsobu hospodaření, jež představují různé přístupy ke kontrole výskytu tohoto invazního druhu. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout širokému spektru organizací i ostatním zájemcům vědecky podložený, přitom však jednoduchý a praktický návod, jak postupovat při kontrole této rostliny a prevenci jejího šíření.
Ke stažení elektronická verze příručky: Bolševník velkolepý. Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu. (PDF, 2,41 MB)

Pyšek P., M.J.W. Cock, W. Nentwig & H.P. Ravn (2007): Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). - CAB International Informační leták vydavatele
Nahoru

Návrh systému mapování a monitoringu invazních druhů; (2016)

Hlavním cílem je vypracování metodik pro mapování a monitoring invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Metodiky budou představovat variantní řešení pro ústřední organizace ochrany přírody za různých podmínek financování a budou zohledňovat rozdíly ve vlastnostech rostlin a živočichů a v jejich výskytu a možnosti je sledovat v suchozemském a vodním prostředí. Metodiky budou založeny na skupinách druhů obdobných vlastností. Součástí výstupů projektu bude zhodnocení současného stavu rozšíření a abundance významných invazních druhů (specializované mapy). Projekt bude zaměřen na druhy významné pro ČR (z Blacklistu ČR, Pergl et al. 2016), druhy významné z Evropského kontextu (tzv. Evropský blacklist) a druhy, jejichž introdukce do ČR je v blízké budoucnosti předpokládaná a jež mohou ovlivňovat přírodě blízké ekosystémy. Metodiky budou vycházet z existujících monitorovacích aktivit (hlavně ze sledování stavu biotopů a druhů, zajišťovaného AOPK ČR) a bude se je snažit vhodně doplnit o další aktivity (hodnocení potřebnosti managementu a efektivity jeho nákladů).
Řešitel: J. Pergl
Projekt je podporován TAČR
Top

Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích; (2015-2017)

Invazní rostliny významně ovlivňují rostlinná společenstva. Půdní banka semen, tj. rezerva živých semen v půdě či na jejím povrchu, je dosud spíše přehlížená vlastnost, která však může významně ovlivňovat invazivnost zavlečených druhů rostlin, náchylnost původních společenstev vůči invazím a celkový dopad rostlinných invazí. Navrhovaný projekt, prostřednictvím ad hoc vybudované rozsáhlé celosvětové databáze údajů o semenné bance z literatury a nepublikovaných dat v kombinaci s experimenty zaměřenými na dynamiku půdní banky, vyhodnotí její význam pro rostlinné invaze. Toho bude dosaženo testováním, zda se liší půdní banka zavlečených druhů v místě invaze (i) od té, kterou vytvářejí v původním areálu, a (ii) od půdní banky původních druhů v invadovaných společenstvech. Význam schopnosti vytvářet semennou banku bude dále zjišťován (iii) srovnáním invazních druhů s nepůvodními druhy, které toho stádia nedosáhly, (iv) testováním vlivu složení semenné banky na náchylnost společenstev k invazi a (v) vyhodnocením dopadu invazí na semennou banku na různých typech stanovišť.
Řešitel: M. Gioria
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České republiky; (2014-2016)

Po celém světě jsou biotopy invadovány nepůvodními druhy rostlin. Jejich vliv na místní společenstva tak patří k nejvýznamnějším faktorům ohrožujícím současnou biodiverzitu. Invazní rostliny mění mezidruhové vztahy a snižují druhové bohatství, čímž ovlivňují i fungování postižených ekosystémů. Zatímco jejich dopady na společenstva původních rostlin a bezobratlých jsou poměrně dobře prozkoumány, téměř nic se neví o jejich vlivu na ptáky. Ptáci přitom hrají v přírodě klíčovou úlohu jako vrcholoví predátoři a roznašeči semen. Pokud nebudeme vědět, jak ptáci na rozšíření invazních rostlin reagují, nikdy nebudeme schopni plně porozumět dopadu rostlinných invazí na původní biotu. Toto nedostatečné poznání pak může brzdit i vývoj efektivních nástrojů pro zmírňování dopadů rostlinných invazí. Náš projekt si klade za cíl zaplnit tuto mezeru v současném ekologickém výzkumu, kdy bude zkoumat vliv invazních rostlin na ptačí společenstva v České republice pomocí tří modelových druhů stromů, které mají různé ekologické vlastnosti a zároveň jsou na našem území dostatečně rozšířeny.
Spoluřešitel: M. Hejda
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu; (2011-2015)

Projekt bude srovnávat vliv dominanty rostlinného společenstva na koexistenci s ostatními druhy v situaci, kdy tentýž dominantní druh roste ve svém původním nebo invadovaném areálu. V obou areálech bude dále sledována regenerace společenstva po disturbanci a odstranění dominantního druhu. Komparativní i experimentální data budou sbírána ve střední Evropě a v Severní Americe; biogeografické srovnání bude provedeno pro vybrané dominantní druhy (i) původní ve střední Evropě a invazní v Severní Americe a (ii) původní v Severní Americe a invazní ve střední Evropě. V obou areálech bude též srovnána diversita arbuskulárních mykorhizních hub v kořenech dominantních druhů; mutualismus s mykorhizními houbami se považuje za důležitý faktor spolurozhodující o úspěchu konkrétních druhů při invazi a může poskytnout vysvětlení pro rozdíly ve výskytu druhu a v reakci společenstva v původním a invadovaném areálu. Klíčovým cílem projektu je zodpovězení otázky, zda rostlinné druhy po zavlečení do nového regionu působí na tamní společenstva jinak než domácí dominanty.
Řešitel: M. Hejda
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení; (2011-2015)

Proč jsou některé zavlečené druhy rostlin schopny zdomácnět (naturalizovat) a jiné nikoli, je zásadní otázkou invazní ekologie. Navrhovaný projekt bude na skupině pěstovaných okrasných druhů studovat souvislosti mezi naturalizací, jejich vlastnostmi, přísunem diaspor, frekvencí pěstování a dobou od zavlečení. Druhový soubor bude zahrnovat i neúspěšné introdukce (druhy které nezplaňují a nejsou brány většinou současných studií v potaz). Projekt je založen na (i) sběru primárních dat z floristického průzkumu zahrad, který poskytne představu o přísunu diaspor vyjádřeném jako frekvence pěstování a (ii) o biologii druhů, včetně reprodukčních vlastností. Tento přístup umožní studovat relativní význam vlastností druhů a stochastických faktorů ovlivňujících zdomácnění. Výsledky budou též využity pro ověření používaných schémat pro předpovědi invazí a pro otestování rizik plynoucích z pěstování okrasných rostlin.
Řešitel: J. Pergl
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu; (2009-2013)

Jednotlivá fenologická stádia ektotermních organismů (rostlin a hmyzu) nastávají po uplynutí přesného teplotního času (sumě teplot nad spodním prahem vývoje). Ten se běžně využívá pro modelování vývoje zemědělských plodin či předpovídání výskytu škůdců a chorob. Zatímco o hmyzu existují rozsáhlejší studie, výzkum rostlin byl dosud zaměřen na zemědělsky významné rostliny a zcela chybí srovnávací studie obecných ontogenetických závislostí velkého počtu rostlinných druhů. Ta umožní zjistit, zda lze poznatky dosud získané o hmyzu zobecnit na všechny ektotermí organismy. Za přesně definovaných podmínek v klimatizovaných boxech proto plánujeme testovat, zda teplotní čas potřebný pro vývoj jednotlivých ontogenetických stádií rostlin zůstává v rámci druhů konstantní a zda rozsah teplot, ve kterém různé druhy rostlin rostou, je roven teoretické predikci 20°C stejně jako u hmyzu. Testování bude zahrnovat přechod mezi ranými ontogenetickými stádii u 80-100 planě rostoucích původních i zavlečených bylin při šesti konstantních teplotách. Získané údaje spolu s údaji z databáze teplotních charakteristik cca 500 druhů hmyzu, převážně škůdců a jejich přirozených nepřátel, využijeme pro odhad rizika šíření těchto druhů v souvislosti s globálními změnami klimatu. Výsledky výzkumu tak přispějí k lepšímu pochopení adaptací, které jsou základem rozšíření ektotermních organismů.
Řešitel: L. Moravcová a V. Jarošík
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Top

Ekologické a biologické vlastnosti druhů, lokální diferenciace a fenotypová plasticita jako determinanty úspěšnosti invaze blízce příbuzných rostlin; (2007-2011)

Porozumění procesům, které umožňují šíření zavlečených rostlin, patří k prioritám výzkumu biologických invazí. Projekt se zameřuje na studium role ekologických a biologických vlastností studovaných druhů, šíře jejich plasticity a lokální diferenciace. V rámci projektu jsou použity čtyři blízce příbuzné jednoleté druhy netýkavek s obdobnými nároky na stanoviště: vysoce invazní Impatiens glandulifera, méně invazní I. parviflora, původní I. noli-tangere a I. capensis invadující v okolních zemích. Studium je zameřeno na ekologii semen a projevy rostlin pod vlivem změny úrovně faktorů prostředí (stín porostu, půdní vlhkost, přísun živin, teplota). Dále je testována možnost výběru genotypu s určitou odpovědí k zastínění.
Řešitel: H. Skálová
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Nahoru

Srovnávací ekologie generativního rozmnožování nepůvodních druhů; (2005-2008)

Cílem projektu je získat podrobné informace o reprodukčních charakteristikách velkého počtu naturalizovaných druhů české flóry. Tradiční přístupy, hledajíci rozdíly ve vlastnostech invazních a neinvazních rostlin, až dosud vycházely z vágních odhadů těchto charakteristik, které nejsou pro velký počet druhů v detailní podobě k dispozici. Přesto panuje shoda, že právě tyto vlastnosti jsou klíčové pro výsledek invazního procesu. Celkem 60-100 naturalizovaných druhů české flóry, v závislosti na technických možnostech, bude sbíráno v terénu a v laboratoři a na pokusném pozemku budou standardním způsobem získána kvantitativní data o plodnosti, klíčení a dormanci, morfologii a šiřitelnosti diaspor, růstové rychlosti semenáčků, rozmnožovacím systému, klonalitě a velikosti genomu. Navíc bude izolována DNA vybrané podskupiny druhů, jež se v současnosti nacházejí v lag fázi invaze, a bude uložena k budoucímu srovnání, jež umožní vyhodnotit genetické změny probíhající v invazních populacích a úlohu genetické variability v invazním procesu. V projektu bude využito důkladné znalosti chování studovaných druhů v české krajině a historie jejich invaze, získané při předchozích projektech. Tyto parametry budou vysvětlovány pomocí prediktorů, tvořených charakteristikami získanými při práci na projektu. Statistický přístup umožní identifikovat čistý vliv jednotlivých reprodukčních charakteristik, nezatížený vzájemnou korelací. Srovnávací ekologický přístup použitý v projektu přispěje k překlenutí mezery mezi srovnávacími studiemi zavlečených flór a detailními populačně ekologickými studiemi jednotlivých druhů.
Řešitel: L. Moravcová
Projekt je podporován Grantovou agenturou ČR
Nahoru

Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka; (2008-2011)

Projekt se zabývá studiem populační dynamiky invazního druhu Heracleum mantegazzianum na různých časových a prostorových škálách. V projektu budou využita data z trvalých ploch (10 m2), 50 leté série leteckých snímku oblasti Slavkovského lesa (cca 600 km2) zachycující invazi od počátku a data o dlouhodobém přetrvávání druhu na jednotlivých lokalitách v celé ČR. Vybraný modelový systém umožňuje využít jedinečnou kombinaci znalosti o dynamikách na různých škálách jak pro pochopení invaze druhem H. mantegazzianum, tak i pro pochopení obecných aspektů populační dynamiky na krajinné úrovni, role náhodných faktorů a dálkového šíření. V rámci projektu bude studován také vliv změn ve využívání krajiny na dlouhodobou dynamiku šíření druhu. Znalost z hlediska dynamiky invaze klíčových faktorů (biologie a ekologie druhu, struktura krajiny) bude využita k návrhu optimálního managementu. Vzhledem k vysokému invaznímu potenciálu studovaného druhu bude aktualizováno jeho současné rozšíření v ČR.
Řešitel: J. Pergl
Projekt je podporován Grantovou agenturou Akademie věd ČR
Nahoru

Database of Alien Woody species with special regard to alien Invasive woody Species in the Czech Republic

The new database of alien woody species introduced to the Central Europe was developed for fill the information gap. Database of Alien Woody species with special regard to alien Invasive woody Species in the Czech Republic (DAWIS) represents a new tool for ecology of plant invasions but also for horticulture and landscape planning. The DAWIS database was primary developed for the area of the Czech Republic. The DAWIS includes data about alien woody species distributed by garden centres and widely planted in the Czech Republic. However many characteristics are specific for the Czech Republic, the most information is meaningful for the whole Central Europe and other regions with temperate climate. The special focus is taken to the species escaped from the cultivation. Therefore the DAWIS database could be used as valuable tool not only for identifying traits related to the invasiveness of the alien woody species.
Responsible person: Martin Křivánek
Download the database here (Zipped file; 39 MB). Follow instructions in readme.txt to instal the database.
Top