EXPERTNÍ MAPY ROZŠÍŘENÍ CÉVNATÝCH ROSTLIN V ČESKÉ REPUBLICE

V letech 2014–2018 byl v rámci programu na podporu excelence v základním výzkumu financován projekt Pladias. Taxonomická část tohoto projektu měla dva hlavní cíle: zahájit mapování rozšíření rostlin a připravit nový terénní Klíč k určování rostlin. Klíč byl publikován v roce 2019 a nyní slouží jako standard pro vymezení a nomenklaturu taxonů české květeny.

I přes více než dvě století trvající floristický výzkum čeští botanici stále nemají soubornou publikaci s mapami rozšíření rostlin. Floristické údaje jsou roztroušeny v tisících floristických článků, v dílčích databázích nebo zůstávají nevyužité v podobě dosud nerevidovaných a neexcerpovaných herbářových sběrů. V rámci projektu Pladias jsme proto nejdříve vytvořili centrální floristickou databázi Pladias, do které byla integrována většina českých databází výskytu cévnatých rostlin v ČR (viz podrobný popis databáze). Tato databáze nyní obsahuje více než 13 milionů záznamů. Dále jsme vytvořili webové rozhraní a mapovací aplikaci pro spolupracovníky na mapování a veřejnou část databáze pro širokou veřejnost. Během řešení projektu Pladias jsme sestavili tým taxonomických specialistů, který s využitím kriticky revidovaných herbářových sběrů a floristických údajů z literatury a databází vytvořil síťové mapy rozšíření 674 taxonů. Ty byly spolu s komentáři (k rozšíření, míře ohrožení, trendům ústupu nebo naopak šíření, výrazným ekologickým vazbám, atd.) zveřejněny v sedmi článcích v časopisu Preslia. Přestože projekt Pladias skončil a žádnou další grantovou podporu bohužel nemáme, je naším záměrem databázi i nadále udržovat a pokračovat v mapování s cílem vytvořit základ pro budoucí Atlas rozšíření rostlin České republiky.

Výzva floristům: I přes veškerou snahu autorů databáze a map není možné podchytit výskyt všech druhů ve všech kvadrantech. V tom je nezastupitelná role regionálních expertů, kteří nejlépe vědí, kde jim v jejich území který druh roste. Chcete-li se podílet na doplňování map a připomínkování záznamů v databázi, kontaktujte mě prosím e-mailem. Všichni spolupracovníci jsou vítáni!

Aktuality:

Začátkem června 2021 byla nomenklatura cévnatých rostlin v databázi Pladias aktualizována podle 2. vydání Klíče ke květeně ČR. Kvůli této změně byl aktualizován i excelový soubor pro import dat, který si můžete stáhnout níže.

Mapy rozšíření taxonů jsou průběžně dokončovány a uvolňovány regionálním spolupracovníkům ke kontrole a doplňování. Přehled map, které jsou právě v režimu rozšířeného připomínkování, je k dispozici v tabulce na konci materiálů ke stažení.

Plánovaný čtrnáctý článek bude obsahovat mapy rodů Achnatherum, Adonis, Consolida, Corallorhiza, Cypripedium, Dianthus, Glaux, Groenlandia, Inula, Juncus, Laser, Linum, Mahonia, Malaxis, Mercurialis, Nasella, Ononis, Potamogeton, Pseudorchis, Pyracantha, Rosa, Rubus, Sagina, Samolus, Smyrnium, Spiranthes, Stipa, Stuckenia a Traunsteinera. V případě úspšného recenzního řízení bude publikován v únoru 2024.

Metodika a materiály ke stažení:

Stručný popis jak vznikají mapy rozšíření rostlin v ČR.

Aktuální verze (14. 5. 2024) seznamu taxonů s přidělenými autory map. Pokud tam zjistíte nějaké nesrovnalosti nebo se chcete přihlásit jako autor zpracování dalších map, tak mě prosím kontaktujte e-mailem. Informace o zařazení do jednotlivých článků je v tomto souboru pouze orientační, definitivní zařazení probíhá na základě aktuálních nabídek. Zájemci o mapování by si přednostně měli vybírat celé menší rody nebo podstatnou část velkého rodu, spíše než jednotlivé druhy. Autoři s podstatným příspěvkem map a komentářů jsou zároveň spoluautory článku, ve kterém jsou příslušné mapy publikovány.

Návod k excerpci dat a vyplňování excelové tabulky (5. verze), která slouží k importu dat (herbářových, literárních i nepublikovaných) do databáze Pladias.

Excelový soubor připravený pro sběr dat a následný import do databáze (5. verze s opravami z března 2023).

Vzor vyplněného excelového importního souboru.

Seznam citací pro často používané zdroje floristických dat a zkratky pro nejpoužívanější prameny.

Seznam herbářů registrovaných v databázi Pladias, včetně formátu jejich citace pro import do databáze (verze ze srpna 2019, aktuální verze je vždy dostupná v databázi v sekci Ke stažení).

Návod k práci s mapovací aplikací Pladias. Aplikace umožňuje kontrolu správnosti vyplnění excelových tabulek, import dat, vykreslování floristických údajů na mapě, správu dat, třídění a označování údajů příznaky, opravy chybně lokalizovaných údajů přímo v mapě, opravy překlepů v textech záznamů, komentování chybných a podezřelých záznamů, a mnoho dalšího.

Přehled map v režimu rozšířeného komentování regionálními spolupracovníky a map již publikovaných.

Veškeré zveřejněné mapy a články jsou volně dostupné na webových stránkách časopisu Preslia. První článek se 75 mapami byl zveřejněn v čísle 87/4 v prosinci 2015, v letech 2016–2018 byly publikovány dva další články ročně, od roku 2019 je periodicita jeden článek ročně.


poslední update: 14. května 2024, Zdeněk Kaplan