V letech 2014–2018 bylo v rámci programu na podporu excelence v základním výzkumu financováno výzkumné centrum Pladias. Taxonomická část tohoto projektu měla dva hlavní cíle: zahájit mapování rozšíření rostlin a připravit nový terénní Klíč. Oba cíle jsou založeny na spolupráci širší skupiny expertů. Na této webové stránce jsou spolupracovníkům k dispozici některé materiály.


 

EXPERTNÍ MAPY ROZŠÍŘENÍ CÉVNATÝCH ROSTLIN V ČESKÉ REPUBLICE

I přes více než dvě století trvající floristický výzkum čeští botanici stále nemají soubornou publikaci s mapami rozšíření rostlin. Cílem našeho mapování je vytvořit síťové mapy vybraných rodů a čeledí coby základ pro budoucí Atlas rozšíření rostlin ČR. Každá z map bude mít svého konkrétního autora (případně spoluautory). Řádně zpracované mapy dodané v dohodnutém termínu jsou spolu s komentářem (k rozšíření, míře ohrožení, trendům ústupu nebo naopak šíření, výrazným ekologickým vazbám, atd.) publikovány v sérii speciálních článků v časopise Preslia.

Výzva floristům: I přes veškerou snahu autorů databáze a map není možné podchytit výskyt všech druhů ve všech kvadrantech. V tom je nezastupitelná role regionálních expertů, kteří nejlépe vědí, kde jim v „jejich“ území který druh roste. Chcete-li se podílet na doplňování map a připomínkování záznamů v databázi, kontaktujte mě prosím e-mailem.   (před odesláním prosím nahraďte _at_ symbolem @)   Všichni spolupracovníci jsou vítáni!

Materiály ke stažení:

Stručný popis jak vznikají mapy rozšíření rostlin v ČR.

Aktuální verze (28. 11. 2018) seznamu taxonů s přidělenými autory map. Pokud tam zjistíte nějaké nesrovnalosti nebo se chcete přihlásit jako autor zpracování dalších map, tak mě prosím kontaktujte e-mailem.   (před odesláním prosím nahraďte _at_ symbolem @)   Informace o zařazení do jednotlivých článků je v tomto souboru pouze orientační, definitivní zařazení probíhá na základě aktuálních nabídek obdržených po zveřejnění výzvy na začátku přípravy každého článku. Zájemci o mapování by si přednostně měli vybírat celé menší rody nebo podstatnou část velkého rodu, spíše než jednotlivé druhy. Autoři s podstatným příspěvkem map a komentářů jsou zároveň spoluautory článku, ve kterém jsou příslušné mapy publikovány.

Instrukce k excerpci dat a vyplňování excelové tabulky, která slouží k převodu vašich dat do centrální databáze, z níž jsou následně generovány mapy.

Prázdná tabulka připravená pro sběr dat.

Modelová tabulka sloužící jako vzor pro vyplňování vaší tabulky.

Seznam citací pro často používané zdroje floristických dat a zkratky pro nejpoužívanější prameny.

Seznam herbářů registrovaných v databázi Pladias, včetně formátu jejich citace pro import do databáze.

Návod k práci s mapovací aplikací Pladias. Aplikace umožňuje kontrolu správnosti vyplnění excelových tabulek, import dat, vykreslování floristických údajů na mapě, správu dat, třídění a označování údajů příznaky, opravy chybně lokalizovaných údajů přímo v mapě, opravy překlepů v textech záznamů, komentování chybných a podezřelých záznamů, a mnoho dalšího.

Přehled map v režimu rozšířeného komentování regionálními spolupracovníky a rozvržení map do jednotlivých článků.

Veškeré zveřejněné mapy a články jsou všem spolupracovníkům dostupné na webových stránkách časopisu Preslia. První článek se 75 mapami byl zveřejněn v čísle 87/4 v prosinci 2015, od roku 2016 jsou publikovány dva další články ročně.

Aktuality:

Další mapy jsou průběžně dokončovány a uvolňovány regionálním spolupracovníkům ke kontrole a doplňování. Přehled map, které jsou právě v režimu rozšířeného připomínkování, je k dispozici v tabulce na konci materiálů ke stažení (o několik řádků výše).

Zatím poslední, sedmý článek byl zveřejněn v prosinci 2018. Obsahuje 104 map rozšíření taxonů z rodů Achillea, Anthriscus, Callitriche, Elodea, Elymus, Epilobium, Gnaphalium, Gymnocarpium, Hieracium, Hordeum, Hydrocharis, Hymenophyllum, Najas, Phragmites, Polypodium, Rubus, Setaria, Stachys, Stratiotes, Trichomanes a Woodsia, a druhů Cochlearia danica, Senecio inaequidens a Dittrichia graveolens. Všem přispěvatelům patří velký dík.


 

NOVÝ KLÍČ KE KVĚTENĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Od publikace Klíče ke květeně ČR v roce 2002 bylo u nás nalezeno mnoho nových taxonů a poznání taxonomie a systematiky některých skupin výrazně pokročilo. První vydání Klíče je tak po letech v mnoha ohledech zastaralé a vyžaduje důkladnou revizi. V roce 2013 jsme se proto rozhodli, že připravíme nový, zcela přepracovaný Klíč. Ten bude obsahovat všechny v současnosti známé druhy naší květeny, reflektovat nová taxonomická zjištění a obsahovat 500 nových obrázků diagnostických znaků, které se těžko popisují slovně. Ke spolupráci bylo přizváno celkem 49 autorů.

Materiály ke stažení:

Systém čeledí a seznam zahrnutých druhů pro nový Klíč, s příslušnými garanty zpracování čeledí a autory zpracování rodů.

Pokyny pro autory zpracování rukopisů pro nový Klíč.

Aktuality:

Texty nového Klíče byly zpracovány v letech 2014–2015, zeditovány v první polovině roku 2016 a kompletní rukopis byl předán do nakladatelství Academia 5. srpna 2016. V červnu 2017 byla v nakladatelství dokončena první verze první části sazby, v srpnu poslední část, průběžně probíhaly korektury, poslední část prvních korektur byla odeslána do nakladatelství v listopadu 2017. Druhá verze sazby byla dokončena v únoru 2018, korektury vráceny do nakladatelství začátkem dubna 2018. Třetí korektury dostali editoři v září a vrátili zpracované v říjnu 2018. V lednu 2016 přislíbený termín vydání Klíče v roce 2017 tak bohužel dávno padnul a skutečný termín vydání je neznámý.


poslední update: 28. února 2019, Zdeněk Kaplan