EXPERTNÍ MAPY ROZŠÍŘENÍ CÉVNATÝCH ROSTLIN V ČESKÉ REPUBLICE

V letech 2014–2018 byl v rámci programu na podporu excelence v základním výzkumu financován projekt Pladias. Taxonomická část tohoto projektu měla dva hlavní cíle: zahájit mapování rozšíření rostlin a připravit nový terénní Klíč k určování rostlin. Klíč byl publikován v roce 2019 a nyní slouží jako standard pro vymezení a nomenklaturu taxonů české květeny.

I přes více než dvě století trvající floristický výzkum čeští botanici stále nemají soubornou publikaci s mapami rozšíření rostlin. Floristické údaje jsou roztroušeny v tisících floristických článků, v dílčích databázích nebo zůstávají nevyužité v podobě dosud nerevidovaných a neexcerpovaných herbářových sběrů. V rámci projektu Pladias jsme proto nejdříve vytvořili centrální floristickou databázi Pladias, do které byla integrována většina českých databází výskytu cévnatých rostlin v ČR (viz podrobný popis databáze). Tato databáze nyní obsahuje více než 13 milionů záznamů. Dále jsme vytvořili webové rozhraní a mapovací aplikaci pro aktivní spolupracovníky na mapování a veřejnou část databáze pro širokou veřejnost. Během řešení projektu Pladias jsme sestavili tým taxonomických specialistů, který s využitím kriticky revidovaných herbářových sběrů a floristických údajů z literatury a databází vytvořil síťové mapy rozšíření 674 taxonů. Ty byly spolu s komentáři (k rozšíření, míře ohrožení, trendům ústupu nebo naopak šíření, výrazným ekologickým vazbám, atd.) zveřejněny v sedmi článcích v časopisu Preslia. Přestože projekt Pladias skončil a žádnou další grantovou podporu bohužel nemáme, je naším záměrem databázi i nadále udržovat a pokračovat v mapování s cílem vytvořit základ pro budoucí Atlas rozšíření rostlin České republiky.

Výzva floristům: I přes veškerou snahu autorů databáze a map není možné podchytit výskyt všech druhů ve všech kvadrantech. V tom je nezastupitelná role regionálních expertů, kteří nejlépe vědí, kde jim v jejich území který druh roste. Chcete-li se podílet na doplňování map a připomínkování záznamů v databázi, kontaktujte mě prosím e-mailem. Všichni spolupracovníci jsou vítáni!

Aktuality:

Další mapy jsou průběžně dokončovány a uvolňovány regionálním spolupracovníkům ke kontrole a doplňování. Přehled map, které jsou právě v režimu rozšířeného připomínkování, je k dispozici v tabulce na konci materiálů ke stažení.

Osmý článek s mapami vyšel v časopisu Preslia začátkem prosince 2019. Obsahuje síťové mapy a komentáře k 106 taxonům rodů Abutilon, Achillea, Arctium, Arenaria, Arnoseris, Carex, Chamaecytisus, Cornus, Diphasiastrum, Echinops, Galeopsis, Galium, Huperzia, Isoëtes, Lycopodiella, Lycopodium, Moehringia, Orobanche, Phelipanche, Prunus, Ranunculus, Selaginella, Stachys, Telekia, Typha a Zannichellia. Všem přispěvatelům patří velký dík.

Devátý článek byl dokončen a právě probíhá recenzní řízení. Bude obsahovat mapy rodů Aphanes, Buglossoides, Calamagrostis, Carex, Cerastium, Chenopodium, Corynephorus, Crypsis, Dorycnium, Equisetum, Marrubium, Montia, Oxalis, Pilosella, Pteris a Spergula. V případě úspěšného recenzního řízení je předpokládaný termín zveřejnění v červnu 2020.

Probíhá dokončování dalších map a sestavování desátého článku.

Materiály ke stažení:

Stručný popis jak vznikají mapy rozšíření rostlin v ČR.

Aktuální verze (27. 1. 2020) seznamu taxonů s přidělenými autory map. Pokud tam zjistíte nějaké nesrovnalosti nebo se chcete přihlásit jako autor zpracování dalších map, tak mě prosím kontaktujte e-mailem. Informace o zařazení do jednotlivých článků je v tomto souboru pouze orientační, definitivní zařazení probíhá na základě aktuálních nabídek. Zájemci o mapování by si přednostně měli vybírat celé menší rody nebo podstatnou část velkého rodu, spíše než jednotlivé druhy. Autoři s podstatným příspěvkem map a komentářů jsou zároveň spoluautory článku, ve kterém jsou příslušné mapy publikovány.

Instrukce k excerpci dat a vyplňování excelové tabulky, která slouží k převodu vašich dat do centrální databáze, z níž jsou následně generovány mapy.

Prázdná tabulka připravená pro sběr dat.

Vzorová tabulka sloužící jako vzor pro vyplňování vaší tabulky.

Instrukce k excerpci dat a vyplňování rozšířené verze excelové tabulky, která slouží zejména k převodu literárních excerpcí a excerpcí herbářových sběrů včetně inventárních čísel.

Prázdná rozšířená tabulka připravená pro sběr dat.

Seznam citací pro často používané zdroje floristických dat a zkratky pro nejpoužívanější prameny.

Seznam herbářů registrovaných v databázi Pladias, včetně formátu jejich citace pro import do databáze (verze ze srpna 2019, aktuální verze je vždy dostupná v databázi v sekci Ke stažení).

Návod k práci s mapovací aplikací Pladias. Aplikace umožňuje kontrolu správnosti vyplnění excelových tabulek, import dat, vykreslování floristických údajů na mapě, správu dat, třídění a označování údajů příznaky, opravy chybně lokalizovaných údajů přímo v mapě, opravy překlepů v textech záznamů, komentování chybných a podezřelých záznamů, a mnoho dalšího.

Přehled map v režimu rozšířeného komentování regionálními spolupracovníky a map již publikovaných.

Veškeré zveřejněné mapy a články jsou všem spolupracovníkům dostupné na webových stránkách časopisu Preslia. První článek se 75 mapami byl zveřejněn v čísle 87/4 v prosinci 2015, v letech 2016–2018 byly publikovány dva další články ročně, od roku 2019 je periodicita jeden článek ročně.


poslední update: 25. května 2020, Zdeněk Kaplan