Oddělení paleoekologie
logo

Dlouhodobá požárová dynamika

Požárové disturbance ovlivňují režim mnoha terestrických ekosystémů na Zemi. Oheň se uplatňuje jako významný faktor zejména v mediteránních ekosystémech a zonálních jehličnatých lesích boreálních oblastí severní Ameriky a Eurasie. Jeho ekologický význam je v těchto regionech všeobecně znám a po dlouhou dobu podrobně zkoumán. Také ekosystémy v oblastech temperátní Evropy postihují požáry, avšak jejich význam je prozatím nedostatečně pochopen, přestože důkazy o dřívějším výskytu požárů – uhlíky se často nachází v sedimentárním záznamu rašelinišť a v půdách. V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme na rekonstrukci požárové aktivity v průběhu současného intergaciálního období – holocénu. Pomocí komplexního paleoekologického výzkumu zkoumáme, jak oheň determinuje prostorovou strukturu vegetace a ovlivňuje druhovou diverzitu. Ve srovnání s jinými typy disturbancí jsou požáry unikátní tím, že mohou být způsobeny jak čistě přírodními procesy, tak také lidmi a jejich specifickými činnostmi. Nahromaděná suchá biomasa totiž může vzplanout zcela přirozeně bouřkovou aktivitou, ale také se může jednat o záměrný akt člověka, aby vypálením získal například místo vhodné k lovu nebo pro zemědělství. Přírodovědný výzkum požárové historie v sobě tedy nutně integruje i kulturní aspekty a předurčuje ho k úzké spolupráci s archeologií.

Výsledky našeho výzkumu ukazují, že zvýšená aktivita požárů v časném holocénu byla dána jak teplejším a sušším klimatem, tak i významným podílem snadno hořlavých jehličnanů. Během středního holocénu však došlo k výraznému poklesu požárové aktivity, který byl způsoben expanzí listnatých lesů s dominancí buku lesního. Podíl člověka na růstu frekvence požárů zřetelně stoupá v mladší části holocénu, kdy se antropogenní aktivita stává hlavní příčinou výskytu ohně.

Lidé zapojení do výzkumu

Přemysl Bobek, Helena Svobodová-Svitavská, Markéta Soukupová, Eva Krauseová

Výběr nejdůležitějších publikací:

Bobek P., Svobodová-Svitavská H., Pokorný P., Šamonil P., Kuneš P., Kozáková R., et al. (2019): Divergent fire history trajectories in Central European temperate forests revealed a pronounced influence of broadleaved trees on fire dynamics. Quaternary Science Reviews 222: 105865.

Bobek P., Svitavská H., Werchan B., Soukupová M. G., Kuneš P. (2018): Human-induced changes in fire regime and subsequent alteration of the sandstone landscape of Northern Bohemia (Czech Republic). The Holocene, 28, 427-443.

Bobek P., Šamonil P. and Jamrichová E. (2018): Biotic controls on Holocene fire frequency in a temperate mountain forest, Czech Republic. Journal of Quaternary Science 33(8): 892–904.

Adámek, M., Bobek, P., Hadincová, V., et al. (2015) Forest fires within a temperate landscape: A decadal and millennial perspective from a sandstone region in Central Europe. For Ecol Manage 336:81–90.