Oddělení paleoekologie
logo

Historické aspekty diverzity vegetace

Věnujeme se studiu diverzity vegetace ve střední Evropě a odhalování historie jejího utváření. Zaměřujeme se hlavně na druhově mimořádně bohaté ekosystémy stepních luk a dubových lesů v lesostepních oblastech. Zabýváme se také výzkumem a monitoringem vybraných ohrožených druhů, především takových, které nám můžu něco říct o historickém vývoji jejich lokalit.

Naším hlavním cílem je popsat a vysvětlit druhové složení reliktních ekosystémů, u kterých pozorujeme zřetelné ovlivnění jejich druhového složení specifickým historickým vývojem. Zvláštní pozornost věnuje lesostepním loukám bělokarpatského typu, rozšířeným v celé perikarpatské oblasti od Bílých Karpat po západní Ukrajinu a východní Rumunsko, kam směřují naše každoroční expedice. Naše výzkumy přinesly několik světových rekordů druhové bohatosti cévnatých rostlin na ploše 10 a 16 m2. Díky paleoekologickým analýzám jsme podpořili hypotézu, že alespoň na některých lokalitách druhově extrémně bohatých luk se nikdy od konce poslední doby ledové nevyvinul stinný les. V současnosti tuto hypotézu testujeme pomocí řady dalších, i méně obvyklých metod (např. analýza půdní paměti). Věnujeme se i zkoumání vegetace teplomilných doubrav a lesních lemů, které jsou nedílnou součásti lesostepní mozaiky.

Protože tyto ekosystémy považujeme za cennou a ohroženou součást středoevropské přírody, věnujeme se také otázkám jejich ochrany a managementu, a to jak na úrovni biotopů, tak vybraných ohrožených druhů (např. Himantoglossum adriaticum, Pedicularis exaltata, Tephroseris integrifolia agg.).

Zaměřujeme se také na teoretické a metodické otázky vegetační vědy a paleoekologie. V posledních letech jsme například díky originálním poznatkům o vztahu diverzity rostlin a pylu mohli vytvořit moderní rekonstrukci vývoje druhové bohatosti rostlin ve středoevropské krajině od konce poslední doby ledové, založenou na fosilních pylových datech.

Úzce spolupracujeme s Oddělením vegetační ekologie Botanického ústavu, s Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde také vedeme přednášky, terénní cvičení a školíme studenty, a s Katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Lidé zapojení do výzkumu

Jan Roleček, Petra Hájková, Eva Jamrichová, Helena Svobodová, Lydie Dudová, Kristýna Hošková

Výběr nejdůležitějších publikací:

Roleček J., Abraham V., Vild O., Svobodová H. S., Jamrichová E., Plesková Z., Pokorný P. & Kuneš P. 2021: Holocene plant diversity dynamics show a distinct biogeographical pattern in temperate Europe. Journal of Biogeography, in press.

Roleček J. & Řepka R. 2020: Formerly coppiced old growth stands act as refugia of threatened biodiversity in a managed steppic oak forest. Forest Ecology and Management 472: 118245.

Willner W., Roleček J., Korolyuk A., Dengler J., Chytrý M., Lengyel A., …, & Yamalov S. 2019: Formalized classification of the semi-dry grasslands of Central and Eastern Europe. Preslia 91: 25–49.

Novák J., Roleček J., Dresler P. & Hájek M. 2019: Soil charcoal elucidates the role of humans in the development of landscape of extreme biodiversity. Land Degradation & Development 30: 1607–1619.

Roleček J., Dřevojan P., Hájková P. & Hájek M. 2019: Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia 39: 423–431.

Kuneš P., Abraham V., Werchan B., Plesková Z., Fajmon K., Jamrichová E. & Roleček J. 2019: Relative pollen productivity estimates for vegetation reconstruction in central-eastern Europe inferred at local and regional scales. The Holocene 29: 1708–1719.

Roleček J., Hájek M., Dřevojan P., Těšitel J., Daněk P., Hájková P. ... & Chorney I. I. 2019: Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia 49: 349–367.

Hájková P., Jamrichová E., Petr L., Dudová L., Roleček J., Gálová A., …, & Hájek M. 2018: Persistence of a vegetation mosaic in a peripheral region: could turbulent medieval history disrupt Holocene continuity of extremely species-rich grassland? Vegetation History and Archaeobotany 27: 591–610.

Roleček J., Vild O., Sladký J. & Řepka R. 2017: Habitat requirements of endangered species in a former coppice of high conservation value. Folia Geobotanica 52: 59–69.

Hájek M., Dudová L., Hájková P., Roleček J., Moutelíková J., Jamrichová E. & Horsák M. 2016: Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. Quaternary Science Reviews 133: 48–61.

Roleček J., Čornej I. I. & Tokarjuk A. A. 2014: Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia 86: 13–34.

Hájková P., Roleček J., Hájek M., Horsák M., Fajmon K., Polák M. & Jamrichová E. 2011: Prehistoric origin of extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts (Czech Republic and Slovakia). Preslia 83: 185–204.