Role vybraných taxonů nepůvodních dřevin v památce zahradního umění

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K VÝSLEDKU SPECIALIZOVANÁ MAPA S ODBORNÝM OBSAHEM

 

Realizováno v rámci projektu „Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny“

 

Projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Identifikační kód projektu: DG16P02M041

 

Elektronické verze Specializované mapy s odborným obsahem (pdf):

·           www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_uplatneni_nepuvodnich_drevin_1938.pdf

·           www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_uplatneni_nepuvodnich_drevin_2019.pdf.

 

 

 

 

 

 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Řešitel: Ing. Jan Pergl, PhD.

Vypracoval: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.; Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Příprava dat: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.; Mgr. Filip Zpurný, Ph.D.

1.      Cíl výsledku, naplnění plánovaného cíle dle projektu (specifikace odlišností)

Cílem mapy s odborným obsahem je vytvoření analytického materiálu, který má ve vybraném objektu (1) zachytit lokalizaci vybraných taxonů nepůvodních dřevin s výraznou prostorotvornou funkcí (stávající či potenciální), (2) prezentovat jejich roli a význam, (3) srovnat výskyt těchto dřevin v minulosti se současností a zhodnotit případné rozdíly.

 

2.      Charakteristika výsledku

2.1      Úvod do problematiky

Rostliny jsou diagnostickým prvkem památek zahradního umění (PaZU), který je odlišuje od památek dalších oborů též organizujících a ztvárňujících prostor. Největší význam mezi rostlinami mají obvykle dřeviny, schopné pro svou mohutnost, dlouhověkost a vytrvalost nadzemní části nejvýrazněji prostor formovat.

Významná a nezastupitelná role introdukovaných dřevin v PaZU je výsledkem působení řady faktorů, především (Kiermeier, 1990; Pejchal, 2019):

·         Naše PaZU jsou obvykle odrazem cizích vzorů, obzvláště zahrady italské, francouzské a anglické krajinářské zahrady.

·         Významnou součástí životního stylu elit bylo sběratelství, zahrnující i dřeviny.

·         Sortiment středoevropských dřevin je velmi omezený, např. ve srovnání s obdobnými klimatickými oblastmi Severní Ameriky a východní Asie. Chybí nebo jsou nedostatečně zastoupeny domácí dřeviny atraktivních kompozičních vlastností, např. liány, pokryvné dřeviny, stálezelené listnáče, taxony kvetoucí nápadně v předjaří, v létě a na podzim, s bílými či jasně modrými plody, s výrazným sivým až stříbřitým olistěním, velmi hrubou nebo velmi jemnou texturou, nápadnou kůrou či borkou, strohých tvarů atd.

·         Nezanedbatelnou roli hrály i důvody hospodářské, vědecké a vzdělávací.

 

2.2      Lokalizace památky zahradního umění

Zámecký park v Lednici, partie založené na přelomu 19. a 20. století: (1) formální zahrada jižně od zámku a palmového skleníku, nazývaná obvykle jako „Parter“ (jméno je v této práci použito s vědomím, že není věcně přesné); (2) část východně od formální zahrady, označovaná v současnosti jako „Arizona“.

 

2.3      Vlastní popis výsledku

Je zaměřen na taxony dřevin s výraznou architektonickou (prostorotvornou) funkcí v daném prostoru (stávající či potenciální): všechny stromy a keřovité stromy, dále pak velké keře v solitérním či jinak kompozičně významném uplatnění. Při výběru dřevin, zahrnutých do mapy, byla rozhodující jejich role v dané kompoziční jednotce; k jedincům některých méně vzrůstných („hraničních“) taxonů bylo proto přistupováno selektivně. Zachyceny jsou jednotlivé exempláře dřevin, pouze u tvarovaných živých plotů a stěn a několika málo skupin stromů celé tyto vegetační prvky.

Dle původu jsou v mapě dřeviny graficky rozlišeny do následujících kategorií:

·         Nepůvodní – přírodní taxony nemající přirozený areál na území ČR.

·         Kultura 2 – kultivary nepůvodních taxonů a druhy vzniklé v kultuře (např. Aesculus ×carnea, Malus domestica).

·         Kultura 1 – kultivary původních taxonů.

·         Původní – přírodní taxony mající přirozený areál na území ČR.

·         Nezařaditelné – taxon nebylo možné z různých důvodů určit s dostatečnou přesností.

Pomocí identifikátorů jsou dřevinné prvky (jedinci, skupiny, tvarované stěny a ploty) propojeny s databází obsahující vědecké jméno taxonu a kategorii jeho původu. K určení původu byly využity především následující prameny: Kaplan aj. (2019), Krüssmann (1976-1978, 1983), Erhardt aj. (2014) a Bärtels a Schmidt (2014).

Zachycen je stav v následujících dvou obdobích:

·         rok 1938 – rekonstrukce stavu:

˗          jako hlavní prameny byly využity dendrometrické veličiny v inventarizaci dřevin z poloviny 60. let 20. století (Hušek, 1966) a letecké fotografie z roku 1938 a 1947,

˗          jako doplňkové materiály posloužily především následující: Hieke (1959/1960, 1976, 1984), Nohel (1963), Kříž (1978), Pejchal a Šimek (1996), Krejčiřík aj. (2015), Pejchal a Krejčiřík (2015), uplatnily se i dobové pohlednice,

˗          v případě, že nebyl jednoznačně identifikován taxon dřeviny, je uvedena místo jména jeho zjištěná charakteristika, např. „jehličnan vejčitě kuželovitého tvaru z čeledi Cupressaceae“;

·         rok 2019 – vlastní šetření v rámci tohoto projektu, revize poslední úplné inventarizace dřevin daného území, kterou zpracovali Pejchal a Šimek (1996).

Role a význam dřevin v kompozici jsou prezentovány tím způsobem, že jednotlivé dřevinné prvky jsou na mapách zobrazeny (přibližně) ve skutečné velikosti, odpovídající jejich stáří na daném stanovišti a jednotlivé skupiny dle jejich původu (viz výše) jsou od sebe zřetelně graficky odlišené. Pomocí identifikátoru pak lze v databázi najít jméno taxonu. Tato kombinace údajů umožňuje jak rychlou orientaci v dané kompozici, tak pochopení jejích detailů.

 

 

2.3.1  Stav k roku 1938

Celkem bylo evidováno a analyzováno:

·         446 ks volně rostoucích dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (tj. stromů a vzrůstných solitérních keřů),

·         59 tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí o celkové výměře 11 974 m2,

·         2 zapojené skupiny či porosty dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí o celkové výměře 420 m2. Konkrétně se jednalo o porost Taxus baccata L. a zapojenou skupinu Celtis occidentalis L.

 

2.3.1.1     Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

 

Stav 1938: Kategorizace volně rostoucích dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (stromů a vzrůstných solitérních keřů) dle původu – souhrn

původ

počet ks

%

nepůvodní

192

43,0

kultura 2 (kultivary nepůvodních dřevin a druhy vzniklé v kultuře)

50

11,2

kultura 1 (kultivary původních dřevin)

36

8,1

původní

151

33,9

nezařaditelné

17

3,8

Celkem:

446

100

·         Z celkového počtu 446 ks jednotlivě hodnocených stromů a vzrůstných solitérních keřů tvořily největší podíl (43,0 %, 192 ks) dřeviny nepůvodní.

·         Původní dřeviny představovaly 33,9 % (151 ks).

·         Kultivary nepůvodních dřevin a druhy vzniklé v kultuře (kultura 2) představovaly 11,2 % (50 ks) a

·         kultivary původních dřevin (kultura 1) představovaly 8,1 % (36 ks).

·         Celkem u 3,8 % dřevin nebyl s ohledem na detailnost archivních materiálů a podkladových zdrojů určen přesný druh či kultivar a jejich původ tak nebyl kategorizován.

 

·         Lokalizaci a grafické znázornění jednotlivých taxonů v řešené části zámeckého parku v Lednici dokládá vlastní mapa – viz příloha:

˗          Nmap_uplatneni_nepuvodnich_drevin_1938.pdf.

·         Informace o jednotlivých hodnocených dřevinách podává tabulková příloha – viz příloha Databáze zjištěných informací:

˗          Nmap_databaze_uplatneni_nepuvodnich_drevin_1938.xls/pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav 1938: Kategorizace volně rostoucích dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (stromů a vzrůstných solitérních keřů) dle původu – bilance pro jednotlivá oddělení

číslo oddělení

původ

nepůvodní

kultura 2 (kultivary nepůvodních dřevin
 a druhy vzniklé v kultuře)

kultura 1 (kultivary původních dřevin)

původní

nezařaditelné

celkem
 oddělení

ks

%

ks

%

ks

%

ks

%

ks

%

ks

%

2.4

6

75,0

 

 

 

 

1

12,5

1

12,5

8

100

2.5

6

27,3

14

63,6

 

 

 

 

2

9,1

22

100

2.6

20

48,8

12

29,3

2

4,9

6

14,6

1

2,4

41

100

2.7

11

35,5

 

 

 

 

19

61,3

1

3,2

31

100

2.8

21

60,0

6

17,1

 

 

8

22,9

 

 

35

100

2.9

5

27,8

2

11,1

 

 

10

55,6

1

5,6

18

100

2.10

22

39,3

9

16,1

9

16,1

14

25,0

2

3,6

56

100

2.11

18

43,9

 

 

1

2,4

22

53,7

 

 

41

100

3.2

4

20,0

 

 

 

 

16

80,0

 

 

20

100

3.3

13

68,4

 

 

2

10,5

3

15,8

1

5,3

19

100

3.4

8

36,4

 

 

1

4,5

13

59,1

 

 

22

100

3.5

5

15,2

1

3,0

13

39,4

13

39,4

1

3,0

33

100

3.6

16

57,1

 

 

1

3,6

9

32,1

2

7,1

28

100

3.7

12

63,2

1

5,3

 

 

6

31,6

 

 

19

100

3.8

9

40,9

4

18,2

4

18,2

 

 

5

22,7

22

100

3.9

16

51,6

1

3,2

3

9,7

11

35,5

 

 

31

100

Celkem:

192

 

50

 

36

 

151

 

17

 

446

 

·         Z 16 hodnocených oddělení zámeckého paku v Lednici celkem v 9 odděleních dominovaly (procentuálně převládaly) dřeviny kategorie nepůvodní, nad dřevinami ostatních kategorií.

·         Kultivary nepůvodních dřevin a druhy vzniklé v kultuře (kultura 2) dominovaly v jednom oddělení a rovněž v jednom oddělení převládaly kultivary původních dřevin (kultura 1).

·         „Pouze“ v 6 odděleních převažovaly dřeviny kategorie původní.

 

2.3.1.2     Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

Stav 1938: Kategorizace tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí dle původu – souhrn

původ

počet
 prvků

%

výměra
(m2)

%

nepůvodní

32

54,2

5 298

44,2

původní

23

39,0

6 669

55,7

nezařaditelné

4

6,8

7

0,1

Celkem:

59

100

11 977

100

·         V případě tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (tj. tvarované živé ploty a stěny) byl u každého z těchto prvků stanoven původ dle hlavní dřeviny, která se dominantním a určujícím způsobem podílela na skladbě tohoto prvku.

·         Z celkového počtu 59 hodnocených prvků tvořily více než polovinu (54,2 %) prvky tvořené dřevinami nepůvodními. Ty se na celkové výměře ze všech těchto tvarovaných prvků podílely ze 44,2 % (5 298 m2).

·         39,0 % hodnocení tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí tvořily dřeviny původní. Jejich podíl na celkové výměře byl však 55,7 % (6 669 m2).

Stav 1938: Kategorizace tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí dle původu – bilance pro jednotlivá oddělení

číslo oddělení

původ

nepůvodní

původní

nezařaditelné

celkem
 oddělení

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

2.5

15

78,9

 

 

4

21,1

19,0

100,0

2.6

6

54,5

5

45,5

 

 

11,0

100,0

2.7

 

 

1

100,0

 

 

1,0

100,0

2.8

4

33,3

8

66,7

 

 

12,0

100,0

2.9

4

40,0

6

60,0

 

 

10,0

100,0

2.10

3

60,0

2

40,0

 

 

5,0

100,0

2.11

 

 

1

100,0

 

 

1,0

100,0

Celkem:

32

 

23

 

4

 

59,0

 

·         Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí, se v řešeném území vyskytovaly v 7 odděleních.

·         V čtyřech odděleních dominovaly procentuálním zastoupením tvarované dřevinné vegetační prvky složené z taxonů původních dřevin.

·         Ve třech odděleních dominovaly zastoupením prvky složené z taxonů nepůvodních.

 

 

2.3.2  Stav k roku 2019

 

Celkem bylo evidováno a analyzováno:

·         595 ks volně rostoucích dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (tj. stromů a vzrůstných solitérních keřů),

·         44 tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí o celkové výměře 9 234 m2,

·         1 zapojená skupina či porost dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí o celkové výměře 117 m2. Konkrétně se jednalo o porost Taxus baccata L.

2.3.2.1     Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

 

Stav 2019: Kategorizace volně rostoucích dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (stromů a vzrůstných solitérních keřů) dle původu – souhrn

původ

počet ks

%

nepůvodní

244

41,0

kultura 2 (kultivary nepůvodních dřevin a druhy vzniklé v kultuře)

95

16,0

kultura 1 (kultivary původních dřevin)

50

8,4

původní

201

33,8

nezařaditelné

5

0,8

Celkem:

595

100

·         Z celkového počtu 595 ks jednotlivě hodnocených stromů a vzrůstných solitérních keřů tvořily největší podíl (41,0 %, 244 ks) dřeviny nepůvodní.

·         Původní dřeviny představovaly 33,8 % (201 ks).

·         Kultivary nepůvodních dřevin a druhy vzniklé v kultuře (kultura 2) představovaly 16,0 % (95 ks) a

·         kultivary původních dřevin (kultura 1) představovaly 8,4 % (50 ks).

·         Celkem u 0,8 % jedinců (především nedávno vysázených) nebyl vzhledem k jejich aktuálnímu stavu přesně určen taxon a jejich původ tak nebyl kategorizován.

 

·         Lokalizaci a grafické znázornění jednotlivých taxonů v řešené části zámeckého parku v Lednici dokládá vlastní mapa – viz příloha:

˗          Nmap_uplatneni_nepuvodnich_drevin_2019.pdf.

·         Informace o jednotlivých hodnocených dřevinách podává tabulková příloha – viz příloha Databáze zjištěných informací:

˗          Nmap_databaze_uplatneni_nepuvodnich_drevin_2019.xls/pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav 2019: Kategorizace volně rostoucích dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (stromů a vzrůstných solitérních keřů) dle původu – bilance pro jednotlivá oddělení

číslo oddělení

původ

nepůvodní

kultura 2 (kultivary nepůvodních dřevin
 a druhy vzniklé v kultuře)

kultura 1 (kultivary původních dřevin)

původní

nezařaditelné

celkem
 oddělení

ks

%

ks

%

ks

%

ks

%

ks

%

ks

%

2.4

5

83,3

 

 

 

 

1

16,7

 

 

6

100

2.5

8

80,0

2

20,0

 

 

 

 

 

 

10

100

2.6

28

57,1

8

16,3

7

14,3

4

8,2

2

4,1

49

100

2.7

16

43,2

2

5,4

 

 

19

51,4

 

 

37

100

2.8

7

36,8

3

15,8

 

 

9

47,4

 

 

19

100

2.9

 

 

20

76,9

 

 

6

23,1

 

 

26

100

2.10

23

26,4

34

39,1

16

18,4

14

16,1

 

 

87

100

2.11

20

32,3

5

8,1

2

3,2

35

56,5

 

 

62

100

3.2

6

20,0

 

 

 

 

24

80,0

 

 

30

100

3.3

13

81,3

 

 

1

6,3

 

 

2

12,5

16

100

3.4

18

47,4

7

18,4

 

 

12

31,6

1

2,6

38

100

3.5

6

14,6

3

7,3

14

34,1

18

43,9

 

 

41

100

3.6

14

36,8

4

10,5

1

2,6

19

50,0

 

 

38

100

3.7

12

52,2

1

4,3

 

 

10

43,5

 

 

23

100

3.8

33

75,0

2

4,5

3

6,8

6

13,6

 

 

44

100

3.9

35

50,7

4

5,8

6

8,7

24

34,8

 

 

69

100

Celkem:

244

 

95

 

50

 

201

 

5

 

595

 

 

·         Z 16 hodnocených oddělení zámeckého paku v Lednici celkem v 8 odděleních dominovaly (procentuálně převládaly) dřeviny kategorie nepůvodní, nad dřevinami ostatních kategorií. Z tohoto celkem ve čtyřech různých odděleních zaujímaly nepůvodní dřeviny podíl na druhovém složení 75 % a více.

·         Ve dvou odděleních převládaly dřeviny kategorie kultura 2, tedy kultivary nepůvodních dřevin a druhy vzniklé v kultuře.

·         „Pouze“ v 6 odděleních převažují dřeviny kategorie původní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2     Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

Stav 2019: Kategorizace tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí dle původu – souhrn

původ

počet
 prvků

%

výměra
(m2)

%

nepůvodní

17

38,6

2 648

28,7

kultura 1 (kultivary původních dřevin)

4

9,1

60

0,6

původní

23

52,3

6 526

70,7

Celkem:

44

100

9 234

100

·         V případě hodnocení tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (tj. tvarované živé ploty a stěny) byl u každého z těchto prvků stanoven původ dle hlavní dřeviny, která se dominantním a určujícím způsobem podílela na skladbě tohoto prvku.

˗           V případě 35 těchto prvků, byla druhová skladba monokulturní.

˗          Zbývajících 9 těchto prvků bylo složeno z více druhů taxonů (v bilancích hodnoceno dle toho taxonu, který se na ploše daného prvku podílel svým druhovým složením nejvíce a určujícím podílem).

·         Z celkového počtu 44 hodnocených prvků tvořily 52,3 % prvky tvořené z taxonů původních. Ty se na celkové výměře ze všech těchto tvarovaných prvků podílely 70,7 % (6 526 m2).

˗          Z hlediska druhového složení se jednalo pouze o dva taxony, a to Taxus baccata L. a Carpinus betulus L. 

·         38,6 % hodnocení tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí tvořily dřeviny nepůvodní (podíl na celkové výměře 28,7 %).

˗           Jednalo se pouze o taxony Buxus sempervirens L. a Thuja plicata Donn ex D. Don.

·         Zbývající 9,1% podíl představovaly dřeviny kategorie kultura 1, tj. kultivary původních dřevin (podíl na výměře 0,6 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav 2019: Kategorizace tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí dle původu – bilance pro jednotlivá oddělení

číslo oddělení

původ

nepůvodní

kultura 1

 (kultivary původních dřevin)

původní

celkem
 oddělení

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

2.5

4

66,7

2

33,3

 

 

6

100

2.6

2

28,6

 

 

5

71,4

7

100

2.7

 

 

 

 

1

100,0

1

100

2.8

4

28,6

2

14,3

8

57,1

14

100

2.9

4

40,0

 

 

6

60,0

10

100

2.10

3

60,0

 

 

2

40,0

5

100

2.11

 

 

 

 

1

100,0

1

100

Celkem:

17

 

4

 

23

 

44

 

·         Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí, se v řešeném území vyskytovaly v 7 odděleních.

·         V pěti odděleních procentuálně dominovaly prvky složené z taxonů původních dřevin.

·         Ve dvou odděleních dominovaly prvky složené z taxonů nepůvodních, v dalších třech odděleních měly tyto prvky vyšší než 28% podíl.

 

 

2.3.3  Vzájemné porovnání stavu 1938 a 2019

 

2.3.3.1     Volně rostoucí dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

 

Porovnání 1938 a 2019: Kategorizace volně rostoucích dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí (stromů a vzrůstných solitérních keřů) dle původu – souhrn

původ

1938

2019

počet ks

%

počet ks

%

nepůvodní

192

43,0

244

41,0

kultura 2 (kultivary nepůvodních dřevin a druhy vzniklé v kultuře)

50

11,2

95

16,0

kultura 1 (kultivary původních dřevin)

36

8,1

50

8,4

původní

151

33,9

201

33,8

nezařaditelné

17

3,8

5

0,8

Celkem:

446

100

595

100

·         Vzájemné porovnání dokládá vyšší počet dřevin v roce 2019 (nárůst o 149 ks z 446 na 595, tj. nárůst o jednu třetinu z původního počtu); je to především důsledek před několika lety započaté obnovy stromového patra.

·         Důležité zjištění ale je, že procentuální podíl jednotlivých dřevin dle jejich původu je v podstatě v obou obdobích obdobný.

·         Do roku 2019 je významnější nárůst podílu dřevin kategorizovaných jako kultura 2 a to o necelých 5 % (nárost z 50 ks na 95 ks).

 

·         Vzájemné porovnání jednotlivých oddělení dokládá především nárůst počtu kusů dřevin v jednotlivých odděleních.

·         Procentuální poměr v jednotlivých kategoriích se však v rámci jednotlivých oddělení výrazně nemění.

˗          Dílčí poměry a procentuální převahy na složení se v jednotlivých odděleních v rámci sledovaného období mírně mění, nejedná se však o zásadní změny ve vztahu k celku.

·         Dřeviny nepůvodní v roce 1938 převažovaly v 9 odděleních, v roce 2019 v 8 odděleních.

˗          V případě šesti oddělení se jednalo o identické oddělení v roce 1938 i 2019.

·         Dřeviny kategorie kultura 2 v roce 1938 převažovaly v 1 oddělení, v roce 2019 ve 2 odděleních.

·         Dřeviny kategorie kultura 1 nepřevažovaly v roce 1938 ani v roce 2019 v žádném oddělení (v roce 1938 měly v oddělení 3.5 stejný podíl 39,4 % jako dřeviny původní).

·         Dřeviny původní v roce 1938 převažovaly v 5 odděleních a v dalším jednom oddělení (oddělení 3.5.) měly stejný podíl jako dřeviny kategorie kultura 1. V roce 2019 převažovaly dřeviny původní celkem v 6 odděleních.

˗          V případě čtyř oddělení se jednalo o identické oddělení v roce 1938 i 2019.

 

 

2.3.3.2     Tvarované dřevinné vegetační prvky s architektonickou funkcí

 

Porovnání 1938 a 2019: Kategorizace tvarovaných dřevinných vegetačních prvků s architektonickou funkcí dle původu – souhrn

původ

1938

2019

1938

2019

počet
 prvků

%

počet
 prvků

%

výměra
(m2)

%

výměra
(m2)

%

nepůvodní

32

54,2

17

38,6

5 298

44,2

2 648,0

28,7

kultura 1 (kultivary původních dřevin)

 

 

4

9,1

 

 

60,0

0,6

původní

23

39,0

23

52,3

6 669

55,7

6 526,0

70,7

nezařaditelné

4

6,8

 

 

7

0,1

 

 

Celkem:

59

100,0

44

100

11 974

100,0

9 234,0

100

·         Vzájemné porovnání dokládá pokles počtu i výměry tvarovaných dřevinných vegetačních prvků ve sledovaném období.

˗          Pokles z 59 prvků na 44, což z hlediska výměry představuje pokles o 2 740 m2, tj. téměř o čtvrtinu (22,8 %) z původní výměry.

·         Procentuální podíl jednotlivých prvků dle jejich původu se ve sledovaném období částečně změnil ve prospěch dřevin původních.

˗          Z hlediska četnosti i plošné výměry došlo k poklesu prvků kategorie nepůvodní.

˗          Počet prvků kategorie původní je ve sledovaném období beze změn (23 prvků), i když došlo k její plošné redukci (pokles na výměře o 143 m2). Došlo však k nárůstu procentuálního podílu této kategorie (nárůst o 13,3 % z hlediska četnosti, a nárůst o 15 % z hlediska podílu na celkové výměře).

·         Vzájemné porovnání jednotlivých oddělení dokládá především:

˗          pokles počtu prvků v některých odděleních,

˗          pokles podílu kategorie nepůvodní celkem v čtyřech jednotlivých odděleních,

˗          víceméně neměnný podíl prvků kategorie původní ve většině oddělení kde byla tato kategorie zastoupena.

3.      Využití výsledku

Získané poznatky a data lze využít ve dvou oblastech:

(1) Management modelového objektu (správce objektu):

·           zdroj upřesňující či potvrzující informace o kompozici a jejích proměnách během existence objektu;

·           plánování priorit pěstebních zásahů a obnov;

·           výchozí podklad pro zdůvodnění a přípravu dlouhodobějších zásahů, včetně získání mimorozpočtových finančních prostředků.

(2) Památková péče:

·           posuzování záměrů v dané památce zahradního umění, památce UNESCO;

·           metodický postup uplatnitelný v dalších památkách zahradního umění;

·           rozšíření informací o významu jednotlivých skupin dřevin dle jejich původu a o dynamice změn jejich zastoupení v poválečném období u objektu daného typu a úrovně péče.

 

4.      Prameny

BÄRTELS, A. a P. A. SCHMIDT. Enzyklopädie der Gartengehölze. 2. Aufl. Stuttgart: Ulmer, 2014. 883 s. ISBN 978-3-8001-7738-7.

ERHARDT, W., GÖTZ, E., BÖDEKER N. aj. 2014. Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen. 19. Aufl. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer. 903 s. ISBN 978-3-8001-7953-4.

KIERMEIER, P. Über den Natur – und Gartenwert von Pflanzen. Gartenpraxis, 1990, 16(9), 13-19.

KRÜSSMANN, G. Handbuch der Laubgehölze. 3 Bd. 2. Aufl. Berlin: Parey, 1976–1978.

KRÜSSMANN, G. 1983. Handbuch der Nadelgehölze. 2. Aufl. Berlin: Parey, 1983. 396 s.

HIEKE, K. Stromy, keře a byliny zámeckého parku v Lednici na Moravě. Acta Dendrologica Čechoslovaca, 1959/1960, 2, 197-236.

HIEKE, K. Dřeviny zámeckých parků Jihomoravského kraje. Acta Průhoniciana, 1976, 34, 1-177.

HIEKE, K. Dřeviny českých a moravských zámeckých parků. Praha: Sempra, 1984. 146 s. Aktuality Výzkumného a šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, řada Sadovnictví, krajinářství.

HUŠEK, P. Metodika inventarizace zeleně. Lednice, 1966. 137 s. Diplomová práce. Vysoká škola zemědělská v Brně, Katedra sadovnictví, krajinářství a květinářství v Lednici. Vedoucí diplomové práce Bohdan Wagner.

KAPLAN, Z., J. DANIHELKA, J. CHRTEK aj. Klíč ke květeně České republiky. 2. vyd. Praha: Academia, 2019. 1168 s. ISBN 978-80-200-2660-6.

KREJČIŘÍK, P., M. PEJCHAL, P. ŠIMEK, P. BULÍŘ a R. PAVLAČKA. Dřeviny zámeckého parku v Lednici. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 152 s. ISBN 978-80-7509-356-1.

KŘÍŽ, Z. aj. Významné parky Jihomoravského kraje.  Brno: Blok, 1978. 624 s.

NOHEL, A. Průzkum a registrace semenných stromů v lednickém parku.  Lednice 1963. Diplomová práce. Vysoká škola zemědělská v Brně, Fakulta agronomická. 79 s + přílohy nestr.

PEJCHAL, M. Introdukce dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby. Lednice: Mendelu, Ústav biotechniky zeleně, 2019. 6 s. Studijní materiál pro předmět „dendrologie“.

PEJCHAL, M. a P. KREJČIŘÍK. Historie pěstování dřevin v Lednicko-valtickém areálu do první světové války. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 99 s. ISBN 978-80-7509-388-2.

PEJCHAL, M. a P. ŠIMEK. Vyhodnocení dendrologického potenciálu v zámeckém parku v Lednici na Moravě.  Lednice na Moravě: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, Ústav biotechniky zeleně, 1996. 183 s. (text) + 350 s. (tabulkové přílohy) + 40 mapových listů.

 

Letecký snímek 1938: Vojenský topografický ústav, e. č. 1562.

Letecký snímek 1947: Vojenský topografický ústav, e. č. 6026.

Dobové pohlednice. Osobní archiv autorů.

 

 

5.      Přílohy

Datové přílohy

·           Jsou odevzdány elektronicky s tímto obsahem:

 

(1) Elektronické verze Specializované mapy s odborným obsahem – v „funkčním formátu“ ve složce Nmap_uplatneni_nepuvodnich_drevin

·           http://www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_uplatneni_nepuvodnich_drevin.zip

 

(2) Databáze zjištěných informací

·           http://www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_databaze_uplatneni_nepuvodnich_drevin_1938.xlsx,

·           http://www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_databaze_uplatneni_nepuvodnich_drevin_1938.pdf

·           http://www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_databaze_uplatneni_nepuvodnich_drevin_2019.xlsx,

·           http://www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_databaze_uplatneni_nepuvodnich_drevin_2019.pdf

 

(3) Text průvodní zprávy:

·           http://www.ibot.cas.cz/invasions/data/naki/dreviny/Nmap_pruvodni_zprava_uplatneni_nepuvodnich_drevin.docx