EXPERTNÍ MAPY ROZŠÍŘENÍ CÉVNATÝCH ROSTLIN V ČESKÉ REPUBLICE

V letech 2014–2018 byl v rámci programu na podporu excelence v základním výzkumu financován projekt Pladias. Taxonomická část tohoto projektu měla dva hlavní cíle: zahájit mapování rozšíření rostlin a připravit nový terénní Klíč k určování rostlin. Klíč byl publikován v roce 2019 a nyní slouží jako standard pro vymezení a nomenklaturu taxonů české květeny.

I přes více než dvě století trvající floristický výzkum čeští botanici stále nemají soubornou publikaci s mapami rozšíření rostlin. Floristické údaje jsou roztroušeny v tisících floristických článků, v dílčích databázích nebo zůstávají nevyužité v podobě dosud nerevidovaných a neexcerpovaných herbářových sběrů. V rámci projektu Pladias jsme proto nejdříve vytvořili centrální floristickou databázi Pladias, do které byla integrována většina českých databází výskytu cévnatých rostlin v ČR (viz podrobný popis databáze). Tato databáze nyní obsahuje více než 13 milionů záznamů. Dále jsme vytvořili webové rozhraní a mapovací aplikaci pro spolupracovníky na mapování a veřejnou část databáze pro širokou veřejnost. Během řešení projektu Pladias jsme sestavili tým taxonomických specialistů, který s využitím kriticky revidovaných herbářových sběrů a floristických údajů z literatury a databází vytvořil síťové mapy rozšíření 674 taxonů. Ty byly spolu s komentáři (k rozšíření, míře ohrožení, trendům ústupu nebo naopak šíření, výrazným ekologickým vazbám, atd.) zveřejněny v sedmi článcích v časopisu Preslia. Přestože projekt Pladias skončil a žádnou další grantovou podporu bohužel nemáme, je naším záměrem databázi i nadále udržovat a pokračovat v mapování s cílem vytvořit základ pro budoucí Atlas rozšíření rostlin České republiky.

Výzva floristům: I přes veškerou snahu autorů databáze a map není možné podchytit výskyt všech druhů ve všech kvadrantech. V tom je nezastupitelná role regionálních expertů, kteří nejlépe vědí, kde jim v jejich území který druh roste. Chcete-li se podílet na doplňování map a připomínkování záznamů v databázi, kontaktujte mě prosím e-mailem. Všichni spolupracovníci jsou vítáni!

Aktuality:

Začátkem června 2021 byla nomenklatura cévnatých rostlin v databázi Pladias aktualizována podle 2. vydání Klíče ke květeně ČR. Kvůli této změně byl aktualizován i excelový soubor pro import dat, který si můžete stáhnout níže.

Mapy rozšíření taxonů jsou průběžně dokončovány a uvolňovány regionálním spolupracovníkům ke kontrole a doplňování. Přehled map, které jsou právě v režimu rozšířeného připomínkování, je k dispozici v tabulce na konci materiálů ke stažení.

Desátý článek s mapami vyšel v časopisu Preslia v červenci 2021. Obsahuje síťové mapy a komentáře k 44 taxonům rodů Carex, Colchicum, Cytisus, Draba, Dracocephalum, Jurinea, Klasea, Lactuca, Onopordum, Petrorhagia, Serratula, Silybum a Xanthium.

Probíhá příprava jedenáctého článku, který bude obsahovat mapy rodů Agrostemma, Berula, Bromus, Carex, Corydalis, Echinocystis, Festuca, Himantoglossum, Lychnis, Ophrys, Ornithopus, Pseudofumaria, Quercus, Salix a Vaccaria. Všechny mapy jsou již dokončeny a uvolněny regionálním spolupracovníkům k připomínkování a doplňování.

Metodika a materiály ke stažení:

Stručný popis jak vznikají mapy rozšíření rostlin v ČR.

Aktuální verze (15. 6. 2021) seznamu taxonů s přidělenými autory map. Pokud tam zjistíte nějaké nesrovnalosti nebo se chcete přihlásit jako autor zpracování dalších map, tak mě prosím kontaktujte e-mailem. Informace o zařazení do jednotlivých článků je v tomto souboru pouze orientační, definitivní zařazení probíhá na základě aktuálních nabídek. Zájemci o mapování by si přednostně měli vybírat celé menší rody nebo podstatnou část velkého rodu, spíše než jednotlivé druhy. Autoři s podstatným příspěvkem map a komentářů jsou zároveň spoluautory článku, ve kterém jsou příslušné mapy publikovány.

Návod k excerpci dat a vyplňování excelové tabulky (4. verze), která slouží k importu dat (herbářových, literárních i nepublikovaných) do databáze Pladias.

Excelový soubor připravený pro sběr dat a následný import do databáze (4. verze z června 2021).

Vzor vyplněného excelového importního souboru.

Seznam citací pro často používané zdroje floristických dat a zkratky pro nejpoužívanější prameny.

Seznam herbářů registrovaných v databázi Pladias, včetně formátu jejich citace pro import do databáze (verze ze srpna 2019, aktuální verze je vždy dostupná v databázi v sekci Ke stažení).

Návod k práci s mapovací aplikací Pladias. Aplikace umožňuje kontrolu správnosti vyplnění excelových tabulek, import dat, vykreslování floristických údajů na mapě, správu dat, třídění a označování údajů příznaky, opravy chybně lokalizovaných údajů přímo v mapě, opravy překlepů v textech záznamů, komentování chybných a podezřelých záznamů, a mnoho dalšího.

Přehled map v režimu rozšířeného komentování regionálními spolupracovníky a map již publikovaných.

Veškeré zveřejněné mapy a články jsou všem spolupracovníkům dostupné na webových stránkách časopisu Preslia. První článek se 75 mapami byl zveřejněn v čísle 87/4 v prosinci 2015, v letech 2016–2018 byly publikovány dva další články ročně, od roku 2019 je periodicita jeden článek ročně.


poslední update: 15. září 2021, Zdeněk Kaplan