Na těchto stránkách Vám představujeme zdroje financování vědy a výzkumu.

Zdroje se dají na základní úrovni rozdělit na:

a) veřejné (insititucionální, státní, evropské, mezinárodní z prostředků veřejných národních a mezinárodních institucí)

b) soukromé (nadace, nadační fondy, firmy, individuální dárci)

c) z vlastní hospodářské činnosti – smluvní výzkum – či z prodeje licencí, majetku apod.

V současnosti je náš ústav téměř z poloviny financován z tzv. institucionálních prostředků, které nám poskytuje stát, resp. náš zřizovatel, tj. Akademie věd ČR.

Další, zatím 2. nejvýznamnější zdroj národních veřejných prostředků je Grantová agentura ČR (GA ČR). Úspěšnost žádostí však klesla za posledních cca 5 let z 34.8% (2009) na 17,4% (2013) v roce 2014 registrujeme nárůst na cca 25%.

Dalšími národními veřejnými zdroji jsou TA ČR, ministerstva (MŽPMŠMTMPOMZeMFad.) či fondy (SFŽP).

Evropské veřejné zdroje tu jsou již od přistoupení ČSFR k EHS v roce 1990, ale až od členství ČR v EU roku 2004 lze hovořit o masivnější podpoře vědy a výzkumu v ČR. Dobíhající programy OP VK a OP VaVpI (2007-2013) budou nahrazeny programem OP VVV (2014-2020), nicméně první výzvy lze čekat nejdříve v polovině roku 2015. Více viz zdehttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

TBC…