Grantová agentura ČR (GA ČR),

je nejvýznamnějším grantovým zdrojem financování základního výzkumu v ČR. Každoročně vyhlašuje výzvy a v posledních letech rozděluje cca 3,7 mld. Kč na podporu grantových projektů. Úspěšnost žadatelů byla v minulých letech 2012 a 13 jen cca 17%, v roce 2014 se opět vrátila na přechozích cca 25%.

27.2.2015 – Informace o výzvě z 17.2.2015

dne 17.2. GA ČR vyhlásil každoroční výzvu na podávání projektů základního výzkumu, juniorské projekty a mezinárodní projekty s Německem, Jižní Koreou a Tchaj‑wanem. Dnes (26.2.) k tomuto programu proběhl seminář, kterého se zúčastnila kolegyně Tesařová a podá o něm co nejdřív další informace.

Internetové odkazy na výzvy:

 1. Standardní projekty (STD)- http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-2016/

Zde lze vstoupit do elektronické formy žádosti

https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Bjsessionid%3D3DECC925B22B9CDA540AC2646C2A74FD%3Fp%3D103

Zde je zadávací dokumentace pro Standardní projekty (pdf) –http://www.gacr.cz/sh512287/6504/

 

 1. Juniorské projekty (JN)- http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-2016/

Zde lze vstoupit do elektronické formy žádosti

https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103

Zde je zadávací dokumentace pro Juniorské projekty (pdf) –http://www.gacr.cz/sh512287/6503/

 

 1. Mezinárodní projekty (GER, KOR, TW)- http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-2016/

Zde lze vstoupit do elektronické formy žádosti

https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103

Zde je zadávací dokumentace pro Mezinárodní projekty (pdf) –http://www.gacr.cz/sh512287/6502/

Trvání projektů

Nejdříve od 1.1.2016

Nejméně 2 a nejdéle 3 roky (do min. 31.12.2017 a max. do 31.12.2018)

Rozpočet – formálně neomezen (viz bod 6 níže)

Způsobilé náklady – prakticky všechny přímé náklady + max. 20% z přímých nákladů odvozených nepřímých (režijních) nákladů. Nezpůsobilé jsou stanoveny v čl. 3.3. (v případě STD viz. str. 14-15, JN str. 15-16, MEZI str. 15-16) jako odpočitatelná DPH, zisk, reprezentační náklady apod.

Jazyk podání – projekty se podávají v českém a anglickém jazyce podle instrukcí poskytovatele, jak je to stanoveno v kapitole “3.2 Návrh projektu” v Zadávacích dokumentacích (str. 8 nebo 9 a dál). V případě mezinárodních projektů jsou např. životopisy jen anglicky.

Způsob podání

Projekty, krom čestných prohlášení či jiných příloh, které GA ČR požaduje pro ten který projekt (viz. čl. 6 ZD STD), se zasílají jen elektronicky do datové schránky GA ČR. Písemně požadované dokumenty (povinné jako čestná prohlášení příp. nepovinné jako oprávnění) musí být odeslány Českou poštou do posledního dne výzvy (31.3.).

POZOR! Interní termín podání podkladů k projednání návrhů Radou pracoviště ústavu!!!

je stanoven na 16.3. do 12:00 na formuláři zde. Ve formuláři musí byt bezpodmínečně vyčíslena a specifikována požadovaná výše spolufinancování projektu od BÚ, o jaký typ projektu se jedná (standardní/juniorský/mezinárodní) a číslo panelu, k němuž má být návrh podán.

Pravidla výzev/soutěží jsou obdobné jako loňské, nicméně je zde několik novinek:

 1. Mění se náhled na osobní náklady ((viz článek 3.3.1. odst. 4 písm. b) zadávací dokumentace pro STD projekty). Aktuálně se podpora z grantu stanovuje u tzv.kmenových zaměstnanců, kteří se částečně svým úvazkem podílejí na grantu, do výše 30.000Kč bez povinných odvodů (tj. hrubá mzda). Předpokládáme tedy, že vzniklý rozdíl mezi aktuální/budoucí mzdou a podporou z GA ČR pokryjí institucionální prostředky. Podrobnosti o postoji ústavu zjistíme během pondělka 2.3.2015 a budeme Vás informovat. Snahou GA ČR je omezit suplování institucionální podpory podporou grantovou dle vzoru uplatňovaného ve vyspělejších zemích.
 2. Juniorských projektů se ruší podmínka dovršených 35 let u hlavního navrhovatele, avšak u budované skupiny limit dosažení max. věku 35 let v roce 2015 trvá (po odečtu mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci). Navrhovatel nesmí mít titul Ph.D. déle jak 8 let (také bez mateřské a rodičovské dovolené a dlouhodobé nemoci). U požadované zahraniční stáže bude nově možnost mít ji rozdělenu na dvě části (dohromady 6 měsíců stáže mimo stát, kde titul získal, ale zůstává). U stáží však GA ČR může zohlednit případně rodinná či zdravotní omezení.  Důvodem zavedení 1/2ročních stáží byla hlavně česká neúspěšnost v ERC grantech.
 3. Hodnocení velmi nekvalitních projektů – označované jako Cn, bude pokračovat v pilotní fázi – nevyplyne z toho (zatím) zákaz podání projektů v další výzvě
 4. Počet výsledků uváděných do CEPu je důležitým ukazatelem a jeho předpokládaný odhad bude vždy požadován, přestože je to v mnoha ohledech diskutabilní (často se umožňuje odklad splnění i o 2 roky po realizaci projektu). Údaj (závazek) je tedy nadále vyžadován.
 5. Nadále platí, že 1 navrhovatel může podat jen 1 návrh nebo spolunávrh v 1 roce. Souběhy několika projektů v dalších letech nevadí.
 6. Není stanoven strop nákladů projektu i pro rozdílnou finanční náročnost oborů.
 7. Z diskuse nad důvody neúspěšnosti některých projektů a z možností, jak to řešit (upravovat…), vyšlo, že by pak údajně nebyl zachován rovný přístup. Proto stále může GA ČR projekty z formálních důvodů vyloučit.
 8. Letos není vyhlášena soutěž o excelenci
 9. Doktorské projekty GA ČR nejspíš neobnoví

Poznámky „do budoucna“

 1. Změna příjemce není možná – vyplývá to ze zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, tj. pokud jedinec získá projekt u určitého zaměstnavatele, nemůže si jej přenést s sebou při případné změně místa (u ERC projektů toto lze).
 2. K problematice násobných dedikací se musí dle zástupců GA ČR i do budoucna přistupovat individuálně.
 3. Předseda Vědecké rady GA ČR prof. Bittnar o problematice hodnocení a účtování projektů po kalendářních letech kritizoval pravidelný adventní stres kvůli ročním zprávám. Navrhl rozložit začátky a konce jednotlivých projektů do celého roku.
 4. Mělo by se vrátit 5ileté trvání projektů – je to však odvislé od finančních možností programu, který prakticky 100% závisí od způsobu plánování státních rozpočtů
 5. Diskutuje se o stanovení minimální kapacity řešitele u návrhu, avšak pro rozličnost jednotlivých odvětví vědy to není reálné.
 6. Při posledním jednání s vládou se GA ČR nepodařilo prosadit navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu.
 7. Údajně Rada vlády pro výzkum a inovace si nemyslí, že udržitelnost nákladných center (z)budovaných v rámci OP VaVpI bude do budoucna hradit GA ČR – z jednání zatím nevyplynula shoda jednajících stran
 8. Perspektivně se uvažuje o zavedení dvoustupňové soutěže (krátký návrh na začátku, podrobný při úspěchu v 1. kole, jako mnohdy v H2020).

Omluva

Tímto se za Grantovou skupinu všem omlouvám za zpoždění v podání klíčových informací. Příště podáme i průběžné informace s „disclaimerem“ hned po vyhlášení soutěže.

Okolnost, která je asi nejvíc aktuní, tj. nutnost případného spolufinancování osobních nákladů kmenových zaměstnanců, se pokusíme vyřešit během 2.3.2015.

Starší informace (6.2.2015)

Dne 5.2. jsme byli na setkání GA ČR s vědeckou obcí nejdůležitější postřehy a prezentace předsedy GA ČR, prof. Netuky ZDE.