27.2.2015

GA ČR vyhlásil 17.2.2015 výzvy pro standardní, juniorské a mezinárodní projekty. Termín podání žádostí je 31.3.2015. Více informací posyktujeme zde.

Dne 5.2. jsme byli na setkání GA ČR s vědeckou obcí nejdůležitější postřehy a prezentace předsedy GA ČR, prof. Netuky ZDE.

Jakmile bude soutěž vyhlášena a budou k dispozici zadávací dokumentace (ZD), upozorníme na odlišnosti od minulých let a zpracujeme nejdůležitější informace k podání Vašeho úspěšného návrhu.

Zde jsou tedy stručné body ze setkání:

 • Po půlroční prázdnotě 18. 2. zasedne poprvé nově zvolená Vědecká rada GA ČR
 • Snad zůstane zachováno financování GA ČR ze samostatné kapitoly státního rozpočtu
 • Všechna podstatná čísla o úspěšnosti, o vyřazení z formálních důvodů, o podílu různých odvětví a pracovišť, a další jsou uvedena v prezentaci prof. Netuky.
 • Odborné panely: je jich 39, nemohou zastoupit všechny oblasti, což bývá občas problémem. Člen panelu nezastupuje instituci, ale svou odbornost. Členové mohou podávat návrhy. Pouze předseda a místopředseda, které si panel volí v tajné volbě, podávat návrhy nemohou. Panelisté absolvují školení jak hodnotit a členové předsednictva taktéž chodí na jednání jednotlivých panelů a společně diskutují. Na poslední výzvu k nominacím se přihlásilo 771 osob – 400 bylo nominováno (ze 138 žen jich bylo nominováno 69 (50%)).
 • Nová ZD by měla obsahovat mj. i změnu týkající se využití výpočetní techniky, která bude nutná k realizaci projektu. Uvolní se pravidla přerušování projektů z důvodů mateřské dovolené apod.
 • U Juniorských projektů se ruší podmínka dovršených 35 let u hlavního navrhovatele, avšak u budované skupiny ne. U požadované zahraniční stáže bude nově možnost mít ji rozdělenu na dvě části (dohromady 6 měsíců zůstává), mohou se zohlednit případně rodinná či zdravotní omezení. Získání titulu Ph.D. v jiné zemi, než bude stáž.  Důvodem zavedení 1/2ročních stáží byla hlavně česká neúspěšnost v ERC grantech.
 • Hodnocení velmi nekvalitních projektů, označené takzvaně Cn, bude pokračovat v pilotním fázi – nevyplyne z toho (zatím) zákaz podání projektů v další výzvě
 • Mění se náhled na platbu osobních nákladů – nebude-li požadován 100% úvazek v projektu (pracovišti), bude požadována spoluúčast instituce. Podrobnosti však nejsou jasné, více až v 17.2.!
 • Počet výsledků uváděných do CEPu je důležitým ukazatelem a jeho předpokládaný odhad bude vždy požadován, přestože je to v mnoha ohledech diskutabilní (často umožněn odklad splnění i o 2 roky po realizaci proejktu)
 • údajně Rada vlády pro výzkum a inovace si nemyslí, že udržitelnost nákladných center budovaných pod OP VaVpI bude do budoucna hradit GA ČR – z jednání zatím nevyplynula shoda jednajících stran
 • Změna příjemce není možná, vyplývá to ze zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, tj. pokud jedinec získá projekt u nějakého zaměstnavatele, nemůže si jej přenést s sebou při případné změně místa (u ERC projektů toto lze).
 • Nadále platí, že 1 navrhovatel si může podat jen 1 návrh (nebo spolunávrh) v 1 roce. Souběhy několika projektů v dalších letech nevadí.
 • Pracuje se na spolupráci s Izrazelem
 • Diskutuje se o stanovení minimální kapacity řešitele u návrhu, avšak pro rozličnost jednotlivých odvětví vědy to není reálné.
 • K problematice násobných dedikací se musí i do budoucna přistupovat individuálně.
 • Nebude stanoven strop nákladů projektu rovněž pro rozdílnost oborů.
 • Perspektivně se uvažuje o zavedení dvoustupňové soutěže (krátký návrh na začátku, podrobný při úspěchu v 1. kole, jako mnohdy v H2020).
 • Úřad vlády připravuje novelizaci zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (možná lepší úprava def. typů výzkumu, vč. “základního”)
 • Při posledním jednání s vládou se GA ČR nepodařilo prosadit navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu
 • Z diskuse nad důvody neúspěšnosti některých projektů a z možnosti řešit (upravovat…) je formou domluvy s agenturou vyšlo, že by pak nebyl zachován rovný přístup
 • Letos nebude vyhlášena soutěž o excelenci
 • 26. února bude v prostorách VŠE seminář o nové soutěži, podrobnosti budou vyvěšeny na stránkách GA ČR
 • Předseda Vědecké rady GA ČR prof. Bittnar o problematiky hodnocení a účtování projektů po kalendářních letech kritizoval pravidelný adventní stres kvůli ročním zprávam. Navrhl rozložit začátky a konce jednotlivých projektů do celého roku.
 • Mělo by se vrátit 5leté trvání projektů – odvislé od finančních možností
 • Doktorské projekty by GA ČR neměl obnovovat

Ze dne 9.2.2015

CZELO informuje

Česká styčná kancelář pro vědu, výzkum a informace poskytuje nové aktuality. Seznam aktualit je zde.

8 podpořených standardních projektů z GA ČR

dle dnes publikovaných výsledků (zde – http://www.gacr.cz/seznam-podporenych-projektu-podle-jednotlivych-soutezi/) uspělo 5 projektů, které předkládali řešitelé z našeho ústavu. Konkrétně:

1) 15-00113S          3             Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobak…

Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.

2) 15-05466S          3             Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky p…

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

3) 15-07795S          3             Role genetických a epigenetických změn a variability znaků v adaptaci kloná…

Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.

4) 15-09119S          3             Determinanty lokální hojnosti rostlin: relativní význam rozdílů ve fitness …

Mgr. Petr Dostál, Ph.D.

5) 15-13491S          3             Vše záleží na správném načasování: role půdní banky v rostlinných invazích

Margherita Gioria

Další tři projekty primárně řeší naši partneři a my jsme jejich partnery, konkrétně:

6) 15-11805S          3        Vichřice v Českých zemích za posledních 500 let             

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. / Péter Szabó, Ph.D.     

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita / Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

7) 15-11635S          3        Úloha kořenů a opadu ve zpětnovazebných interakcích rostlin a půdy a jejich vliv na sukcesi půdních organizmů a rostlin

Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. / RNDr. Jana Rydlová, Ph.D.         

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze / Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

8) 15-11912S          3          Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů        

Prof. Jeffrey Johansen, Ph.D. / RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.            

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Botanický ústav AV ČR, v. v. i

Seznam všech podpořených standardních projektů je zdehttp://www.gacr.cz/sh512287/5755/. V ostatních výzvách jsem žádný úspěšný projekt našeho ústavu neidentifikoval.

Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme