Filter

   

Publications
Šumberová K., Chytrý M. & Sádlo J. 2010: M1 Rákosiny a vegetace vysokých ostřic. (Reed and tall-sedge beds.) In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 34 - 53
Tichý L., Hájek M. & Zelený D. 2010: Imputation of environmental variables for vegetation plots based on compositional similarity. Journal of Vegetation Science 21, 88 - 95
Tichý L., Chytrý M., Hájek M., Talbot S.S. & Botta-Dukát Z. 2010: OptimClass: Using species-to-cluster fidelity to determine the optimal partition in classification of ecological communities. Journal of Vegetation Science 21, 287 - 299
van den Hof K., Danihelka J., Marcussen T., Jonsell B., van den Berg R. G. & Gravendeel B. 2010: (1983-1984) Proposals to reject the names Viola montana and V. persicifolia (Violaceae). Taxon 59, 1900 - 1902
Velev N., Apostolova I., Rozbrojová Z. & Hájková P. 2010: The alliances Arrhenatherion, Cynosurion and Trifolion medii in western Bulgaria - environmental gradients and ecological limitations. Hacquetia 9, 207 - 220
Velev N., Vassilev K., Rozbrojová Z., Apostolova I., Delcheva M. & Bancheva S. 2010: Reports 85-91 (In.: New floristic records in the Balkans: 13). Phytologia Balcanica 16, 160 - 161
Winkler J., Vymyslický T. & Fabšičová M. 2010: Vliv navrhovaných agroenvironmentálních opatření na potenciální zaplevelení. (The impact of suggested agroenvironmental measures on weed seed bank.) Úroda 12, 603 - 607
Božková J., Jiroušek M. & Roleček J. 2009: Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther. (Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther.) Zprávy České botanické společnosti 44, 227 - 227
Danihelka J. 2009: Co říká 11 fytocenologických snímků o vlivu celoplošné přípravy půdy na bylinné patro lužních lesů? (What can 11 vegetation plots say about the influence of ploughing on the herb layer of alluvial forests?) Živa 57, 85 - 86
Danihelka J. 2009: Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. (Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link.) Zprávy České botanické společnosti 44, 267 - 268
Danihelka J. 2009: Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk - hvězdnice sivá. (Discoveries and losses of South Moravian salt marshes - Aster canus.) Živa 57, 107 - 109
Danihelka J., Niklfeld H. & Šípošová H. 2009: Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. Preslia 81, 151 - 171
Danihelka J., Šmarda P. & Foggi B. 2009: Proposal to reject the name Festuca pannonica (Poaceae). Taxon 58, 295 - 296
Eckstein R. L., Danihelka J. & Otte A. 2009: Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation. Biologia 64, 69 - 80
Eliáš P., Hájek M. & Hájková P. 2009: A European warm waters neophyte Shinnersia rivularis - new alien species to the Slovak flora. Biologia 64, 684 - 686
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2009: Effect of manipulated rainfall on root production and plant belowground dry mass of different grassland ecosystems. Ecosystems 12, 906 - 914
Fránková M. 2009: Sinice a řasy západokarpatských prameništních mokřadů. (Cyanobacteria and algae of the Westren Carpathian spring fens.) Veronica 23, 26 - 27
Fránková M., Bojková J., Poulíčková A. & Hájek M. 2009: The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. Fottea 9, 355 - 368
Fránková M., Poulíčková A., Neustupa J., Pichrtová M. & Marvan P. 2009: Geometric morphometrics - a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic. Nova Hedwigia 88, 81 - 95
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386