Filter

   

Publications
Boublík K. 2004: Vegetace primárního nexerotermního bezlesí v Jindřišském údolí u Jindřichova Hradce. (Vegetation of primary non-forest areas in the non-xerotherm habitats in the Jindřišské údolí valley near the town of Jindřichův Hradec (SE Bohemia).) Zprávy České Botanické Společnosti 39, 421 - 430
Boublík K. & Douda J. 2004: Vegetace lesů. (Forest vegetation.) In: Papáček M. [ed.], Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy, Jihočeská univerzita, České Budějovice., 41 - 48
Boublík K. & Kučera T. 2004: Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 101 - 126
Boublík K., Žárník M. & Douda J. 2004: Vegetační stupňovitost Blanského lesa. Polehla P. [ed.], Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 15.–16. 10. 2004 v Brně, Geobiocenologické spisy, Brno 9, 9 - 13
Bragazza L., Tahvanainen T., Kutnar L., Rydin H., Limpens J., Hájek M., Grosvernier P., Hájek T., Hájková P., Hansen I., Iacumin P. & Gerdol R. 2004: Nutritional constraints in ombrotrophic Sphagnum plants under increasing atmospheric nitrogen deposition in Europe. New Phytologist, , New Phytologist Trust, Great Britain. 163(3), 609 - 616
Bragazza L., Tahvanainen T., Kutnar L., Rydin H., Limpens J., Hájek M., Osvernier P., Hájek T., Hájková P., Hansen I., Iacumin P. & Gedrol R. 2004: Nutritional constraints in ombrotrophic Sphagnum plants under increasing atmospheric nitrogen deposition in Europe. New Phytologist 163, 609 - 616
Branco L.H.Z., Komárek J., Azevedo M.T.P., Sant-Anna C.L. & Watanabe M. 2004: A review of the genus Cyanoarbor (Entophysalidaceae, Chroococcales). In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 82 - 82
Burýšková B., Maršálek B., Bláha L., Babica P. & Vršková D. 2004: FETAX – modelový test embryotoxicity, malformací a teratogenity vodních obratlovců. Vodní zdroje EKOMONITOR, s.r.o. Praha, 80 - 83
Callagham T.V., Björn L.O., Chernov Y., Chapin T., Christensen T.R., Huntley B., Ims R.A., Johansson M., Jolly D., Jonasson S., Matveyeva N., Panikov N., Oechel W., Shaver G., Elster J., Hentonnen H., Laine K., Taulavuori K., Taulavuori E. & Zöckler C. 2004: Biodiversity, distributions and adaptations of Arctic species in the context of environmental change. 33(7), 404 - 417
Callagham T.V., Björn L.O., Chernov Y., Chapin T., Christensen T.R., Huntley B., Ims R.A., Johansson M., Jolly D., Jonasson S., Matveyeva N., Panikov N., Oechel W., Shaver G., Elster J., Jónsdóttir I.S., Laine K., Taulavuori K., Taulavuori E. & Zöckler C. 2004: Responses to projected changes in climate and UV-B at the species level. AMBIO 33(7), 418 - 435
Ceschi-Berrini C., DeAppolonia F., Valle L.D., Komárek J. & Andreoli C. 2004: Morphological and molecular characterization of a thermophilic cyanobacterium (Oscillatoriales) from Euganean thermal springs (Padua, Italy). Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5) 113, 73 - 85
Cronberg G. & Komárek J. (2004): 2004: Some nostocalean cyanoprokaryotes from lentic habitats of Eastern and Southern Africa. Nova Hedwigia 78(1-2), 71 - 106
Černý R. & Husák Š. 2004: Vegetace vodních toků a nádrží. (Vegetation of running and standing waters.) In: Papáček (ed.) Biota Novohradských hor: Modelové taxony, společenstva a biotopy, 57 - 65
Černý T. 2004: Rostlinná společenstva v hraničních podmínkách lučních biotopů – příklad z labské nivy. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 127 - 147
Černý T. & Suchara I. 2004: Vegetační a krajinný obraz labského aluvia - srovnání dvou modelových úseků. Příroda, Agentura Ochr. Přír. Kraj., Praha 21, 209 - 224
Čtvrtlíková M. 2004: Soudobý výzkum šídlatek Isoëtes na Šumavě. (Present investigation of quillworts Isoëtes in the Bohemian Forest.) NP Šumava, Aktuality šum. výzkumu II., 124 - 128
Čulíková V. et Jankovská V. 2004: Výsledky karpologických a pylových analýz z novověké archeologické lokality Brno - nároží ulic Leitnerova a Jircháře (Blok 95a, vrstva s.j.113). (Results of the carpological and pollen analyses from the Early modern period of the archaeological locality Brno - at the Corner of Leitnerova and Jircháře Street - Block of houses No 95a, layer 113.) In: Hašek V., Nëkuda R., Ruttkay M. (eds.): Ve službách archeologie V., 139 - 145
Danihelka J. 2004: 2.11 [T7] Slaniska. (2.11 [T7] Inland salt meadows.) Ministerstvo životního prostředí 12/8, 101 - 101
Danihelka J. 2004: 24. Achillea L. - řebříček. (24. Achillea L. - yarrow.) In: Slavík B. & Štěpánková J. (eds.) Květena České republiky 7. Academia, Praha., 187 - 215
Danihelka J. & Lepší M. 2004: Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje. (Urtica kioviensis near the confluence of the Morava and Dyje rivers.) Zprávy České botanické společnosti 39, 25 - 35