Filter

   

Publications
Klimešová J. 2003: Monokarpické rostliny schopné přežít silnou disturbanci. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Mater. 19, 37 - 48
Kociánová M., Jankovská V. et Štursová H. 2003: Co mají společného Labský důl (Krkonoše), Snohetta-Leirpullan (Norsko) a Ardenská vysočina(Belgie)? (What are the common features for the Labský důl Valley (the Giant Mts.), Snohetta-Leirpullan(Norway) and Arden Highlands(Belgium)?) Ročenka 2003, Správa KRNAP, Vrchlabí, 60 - 61
Kolbek J., Bílek O., Boublík K., Černý T. & Petřík P. 2003: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko. (Monitoring of forest and meadow communities in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve.) Příroda, 279 - 285
Kolbek J., Petřík P. & Sádlo J. 2003: Společenstvo s Lunaria rediviva. (Community of Lunaria rediviva.) Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 307 - 307
Kolbek J., Šrůtek M. & Box E.O. 2003: Forest Vegetation of Northeast Asia. Geobotany 28. Kolbek, J., Šrůtek, M. & Box, E.O. (eds.) 2003. Forest Vegetation of Northeast Asia. Geobotany 28. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 472 pp
Komárek J. 2003: Coccoid and Colonial Cyanobakteria. In: Wehr J.D., Sheath R.G ed., Freshwater of North America, Academic Press, San Diego, 59 - 116
Komárek J. 2003: Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502, 367 - 382
Komárek J., Kling H., Komárková J. 2003: Filamentous Cyanobacteria. In: Wehr J., Sheath R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, 117 - 196
Krahulcová A. 2003: Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia. Preslia 75, 97 - 113
Krahulec F. 2003: Schlüssel für die Allium--Arten in Österreich und Südtirol. Neilreichia, 195 - 207
Křivánek M. 2003: Současné poznatky o chování invazních druhů vyšších rostlin a prognóza pro lesní hospodářství.
Lang G., Rybníček K., Rybníčková E. 2003: Spätglaziale und holozäne Vegetationsgeschichte Europas. In:Bohn U.,Gollub G., Hettwer Ch., Nëuhäuslová Z.,Schlüter H., Weber H. (eds.):Karte der natürlichen Vegetation of Europe, Massstab 1:250000. Erläuterungstext. Bundesant für Naturschutz, Bonn., 87 - 104
Lederer F & Lukavský J. 2003: Řasy Šumavy. Šumava, příroda, historie, život. Nakl.Baset Praha, 185 - 190
Liška J. 2003: Lišejníky. (.) Baset, Praha, 195 - 204
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. (.) Vesmír 82, 209 - 209
Mandák B. 2003: Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. (.) Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, 145 - 168
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92 (2), 265 - 272
Matějková I., van Diggelen R. & Prach K. 2003: An attempt to restore a Czech species-rich mountain grassland through grazing. Appl. Veget. Sci. 6, 161 - 168
Novák J. & Prach K. 2003: Vegetation succession in basalt quarries: pattern over a landscape scale. Appl. Veget. Sci. 6, 111 - 116
Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P. & Svoboda D. 2003: Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici V Zadním lese. (.) Bryonora 32, 7 - 17