Filter

   

Publications
Barranguet, Ch., Veuger,B., Van Beusenom, S.A.M., Marvan, P., Sinke, J.J., & Admiraal, W. 2005: Divergent composition of algal-bacterial biofilms developing under various factors. European Journal of Phycology 40, 1 - 8
Bayerová Š. & Haas K. 2005: Toensbergianic acid, a new higher aliphatic diacid from the genus Lepraria (Ascomycota, Stereocaulaceae). Bryologist 108/2, 224 - 227
Bayerová Š., Kukwa M. & Fehrer J. 2005: A new species of Lepraria (Lichenized Ascomycetes) from Europe. Bryologist 108, 131 - 138
B. Enkhtuya & M. Vosátka 2005: Interaction between grass and trees mediated by extraradical mycelium of symbiotic arbuscular mycorrhizal fungi. Symbiosis 38, 261 - 277
Bímová K. & Hoffmann A. 2005: CHKO Kokořínsko. Botanická charakteristika. (CHKO Kokořínsko. Botanical characteristics.) Ložek V., Kubíková J., Špryňar P.: Chráněná území ČR - Střední Čechy. AOPK Praha., 692 - 696
Björn L.O., Chapin III F.S., Chernov V.Y., Christensen T.R., Huntley B., Ims R., Johansson M., Riedlinger D.J., Jonasson S., Matveyeva N., Oechel W., Panikov N., Shaver G., Elster J, Henttonen H., Jónsdóttir I.S., Laine K., Schaphoff S., Sitch S., Taulavuori E., Taulavuori K. & Zöckler Ch. 2005: Arctic tundra and polar desert ecosystems. In: Arctic climate impact assessement, Cambridge, Cambridge University Press, 243 - 353
Botta-Dukát Z., CHytrý M., Hájková P. & Havlová M. 2005: Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77, 89 - 111
Boublík K. 2005: Potenciální přirozená vegetace modelového transektu Třeboňskou pánví. (Potential natural vegetation of the model transect in Třeboň basin (South Bohemia, Czech Republic).) In: Douda J., Joza V. et Šamonil P. [eds], Problematika lesnické typologie VII., FLE CZU, Praha. 7, 2 - 4
Boublík K. 2005: Vegetace a geobiocenologická klasifikace jedlových lesů v České republice - dosavadní výsledky. (Vegetation and geobiocoenological classification of silver fir forests of the Czech Republic – preliminary results.) In: Neuhöferová P. (ed.), Sborník referátů z konference Jedle bělokorá 2005, FLE ČZU Praha et Správa CHKO a NP Šumava., 75 - 82
Boublík K. & Černý T. 2005: Nové nálezy psamofilních druhů rostlin na Třeboňsku. (New finds of psammophytic plant species in the Třeboň region (S Bohemia, Czech Republic).) Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 45, 57 - 60
Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. 2005: Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. (Finds of some vascular plants in the surroundings of Jindřichův Hradec (SE Bohemia, Czech Republic).) Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 45, 79 - 93
Bufková I., Prach K. & Bastl M. 2005: Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). Silva Gabreta, 1 - 78
Černý T. 2005: Travinné ekosystémy - úvod do problematiky, současný stav, problémové okruhy, cíle. (Grassland ecosystems - introduction, current conditions, problem issues, objectives.) Brožová J., Staňková J., Vačkář D. (eds.): Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 79 - 82
Černý T. & Neuhäuslová Z. 2005: The "Thymo-Festucetum ovinae" complex and similar subthermophilous communities in the Czech Republic. Polish Botanical Studies, 137 - 147
Davis M. A., Pergl J., Truscott A., Kollmann J., Bakker J. P., Domenech R., Prach K., Prieur-Richard A., Veeneklaas R. M., Pyšek P., del Moral R., Hobbs R. J., Collins S. L., Pickett S. T. A. & Reich P. B. 2005: Vegetation change: a reunifying concept in plant ecology. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 7, 69 - 76
Day J.G., Benson E.E., Harding K., Knowles B., Idowu M., Bremner D., Santos L., Santos F., Friedl T., Lorenz M., Lukesova A., Elster J., Lukavsky J., Herdman M., Rippka R. & Hall T. 2005: Cryopreservation and conservation of microalgae: the development of a pan-european scientific and biotechnological resource (The COBRA project). CryoLetters 26, 231 - 238
Dítě D., Pukajová D. & Hájek, M. 2005: Rastlinné spoločenstvá nelesných rašelinísk v oblasti Oravíc (Podtatranská brázda). (Plant communities of treeless mires in the region of Oravice (Slovakia).) Ochrana prírody 24, 56 - 71
Dixon A.F.G., Jarošík V. & Honěk A. 2005: Thermal requirements for development and resource partitioning in aphidophagous guild. European Journal of Entomology 102, 407 - 411
Dostálek J. & Frantík T. 2005: Vliv vlhkosti půdy na přírůstky dřevin. (Influence of soil moisture on the growth of woody plants.) In: Dostálek J., Weber M., Matula S., Petruš J., Koželuhová K., Frantík T. & Možný M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová. – Acta Pruhoniciana, Průhonice 80, 30 - 30
Dostálek J., Weber M. & Frantík T. 2005: Hodnocení pokusných výsadeb. (Evaluation of experimental plantations.) In:DOSTÁLEK J., WEBER M., MATULA S., PETRUŠ J., KOŽELUHOVÁ K., FRANTÍK T. et MOŽNÝ M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová.- Acta Pruhoniviana, Průhonice 80, 20 - 20