Filter

   

Publications
Bailey J. P., Bímová K. & Mandák B. 2007: The potential role of polyploidy and hybridisation in the further evolution of the highly invasive Fallopia taxa in Europe. Ecological Research 22, 920 - 928
Bártová K., Babica P., Hilscherová K. & Bláha L. 2007: Vliv toxinů sinic - microcystinů - na růst a biomarkery u fytoplanktonních organismů. (Effects of cyanotoxins - microcystins- on growth and biomarkers in various phatoplanktonnic organisms.) Bulletin VÚRH Vodňany 43, 11 - 16
Bláhová L., Babica P., Maršálková E., Maršálek B. & Bláha L. 2007: Concentrations and seasonal trends of extracellular microcystins in freshwaters of the Czech Republic - Results of the National Monitoring Program. Clean-Soil Air Water 35, 348 - 354
Boublík K. 2007: Jedlové lesy v České republice. (Silver fir forests of the Czech Republic.) Živa 55, 12 - 14
Boublík K. 2007: Pokus o rekonstrukci potenciální přirozené vegetace vybraného území Třeboňské pánve. (Attempt to reconstruct the potential natural vegetation of a selected area of the Třeboň Basin (South Bohemia, Czech Republic).) Zprávy České botanické společnosti 42, 155 - 170
Boublík K. 2007: Vegetation of silver fir (Abies alba) forests in the Bohemian Forest and adjacent areas (Czech Republic). Silva Gabreta 13, 95 - 116
Boublík K., Bílek O. & Žárník M. 2007: Co vlastně zobrazují české (re)konstrukční geobotanické mapy? (What do Czech maps of (re)constructed vegetation really show?) Zprávy České botanické společnosti 42, 171 - 186
Boublík K., Petřík P., Sádlo J., Hédl R., Willner W., Černý T. & Kolbek J. 2007: Calcicolous beech forests and related vegetation in the Czech Republic: a comparison of formalized classifications. Preslia 79, 141 - 161
Boublík K. & Zelený D. 2007: Plant communities of silver fir (Abies alba) forests in southeastern Bohemia. Tuexenia 27, 73 - 90
Boublík K., Žárník M. & Douda J. 2007: Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. (Phytosociological and geobiocoenological study of beech forests of the Třeboň region (South Bohemia, Czech Republic).) Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47, 71 - 89
Cepák V., Přibyl P., Vítová M. & Zachleder V. 2007: The nucleocytosolic and chloroplast cycle in the green chlorococcal alga Scenedesmus obliquus (Chlorophyceae, Chlorococcales) grown under various temperatures. Phycologia 46, 263 - 269
Comte K., Šabacká M., Carré-Mlouka A., Elster J. & Komárek J. 2007: Relationships between the Arctic and the Antarctic cyanobacteria; three Phormidium-like strains evaluated by polyphasic approach. FEMS Microbiology Ecology 59, 366 - 376
Černý T. 2007: TDE01. Poo trivialis-Alopecuretum pratensis Regel 1925. (Association TDE01 - Poo trivialis-Alopecuretum pratensis Regel 1925.) Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 223 - 226
Černý T. 2007: TDE02. Holcetum lanati Issler 1934. (Association TDE02 Holcetum lanati Issler 1934.) Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 226 - 229
Černý T., Petřík P., Boublík K. & Kolbek J. 2007: Vegetation with Aira praecox in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. Phytocoenologia 37, 115 - 134
Černý T. & Sádlo J. 2007: TFB01 Airetum praecocis Krausch 1967. (Association TFB01 Airetum praecocis Krausch 1967.) In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 338 - 341
Černý T. & Šumberová K. 2007: Svaz TDE Deschampsion cespitosae Horvatić 1930. (Svaz TDE Deschampsion cespitosae Horvatić 1930.) Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 220 - 222
Čížek L., Roleček J. & Danihelka J. 2007: Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. (Total-area soil treatment in forests and its consequence for biodiversity.) Živa 55, 266 - 268
Čtyroký P., Danihelka J., Chytil J., Chytilová D., Kmet J., Kroupa O., Ložek V., Plánka L. & Petruš J. 2007: Pálava. (Protected Landscape Area Pálava (South Moravia, Czech Republic).) In: Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. et al., Chráněná území ČR 9. Brněnsko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 725 - 780
Danihelka J. 2007: Cirsium brachycephalum Juratzka. (Cirsium brachycephalum.) Zprávy České botanické společnosti 42, 270 - 271