Filter

   

Publications
Petřík P. 2009: Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. (Changes in the flora of the Natural Monument Milíčovský les a rybníky (the Milíčov forest and fishponds) in Prague after more than 20 years.) Muzeum a Současnost 24, 133 - 152
Petřík P., Černý T., Kolbek J., Boublík K. & Kopecký M. 2009: Změny lesní vegetace v závislosti na vlivu zvěře v CHKO a BR Křivoklátsko. (Changes in forest vegetation induced by game impact in the Křivoklátsko Biosphere Reserve (Czech Republic).) Zprávy České botanické společnosti 44, 121 - 135
Petřík P., Dostálek J. & Neuhäuslová Z. 2009: Combining numerical and traditional approaches to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the Czech Republic. Phytocoenologia 39, 253 - 264
Petřík P. & Neuhäuslová Z. 2009: XEA04 Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983. (XEA04 Junco effusi-Calamagrostietum villosae Sýkora 1983.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 395 - 397
Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. 2009: XEA03 Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986. (XEA03 Rubo idaei-Calamagrostietum arundinaceae Fajmonová 1986.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 388 - 390
Petřík P., Neuhäuslová Z. & Sádlo J. 2009: XEA06 Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929. (XEA06 Pteridietum aquilini Jouanne et Chouard 1929.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 400 - 402
Petřík P. & Sádlo J. 2009: Třída XE. Epilobietea angustifolii Tüxen et Preising ex von Rochow 1951. (Class XE. Epilobietea angustifolii Tüxen et Preising ex von Rochow 1951.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 379 - 382
Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. 2009: Svaz XEA Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951. (Svaz XEA Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 382 - 382
Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. 2009: XEA01 Senecioni-Epilobietum angustifolii Hueck 1931 Vegetace narušovaných stanovišť se starčkem lesním a vrbovkou úzkolistou. (XEA01 Senecioni-Epilobietum angustifolii Hueck 1931.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 383 - 386
Petřík P., Sádlo J. & Neuhäuslová Z. 2009: XEA05 Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936. (XEA05 Digitali-Senecionetum ovati Pfeiffer 1936.) In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha, 397 - 400
Petřík P., Soudek P., Benešová D., Najmanová P., Najman M. & Vaněk T. 2009: Flora of toxic depots in selected industrial zones. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78, 327 - 334
Plachno B. J., Adamec L. & Huet H. 2009: Mineral nutrient uptake from prey and glandular phosphatase activity as dual test of carnivory in semidesert plants with glandular leaves suspected of carnivory. Annals of Botany 104, 649 - 654
Prach K. 2009: Ekologie obnovy narušených míst. I. Obecné principy. (Restoration ecology of disturbed sites. I. General principles.) Živa 2009, 22 - 24
Prach K. 2009: Sukcese dřevin na nelesní půdě-pokus o shrnutí. (Succession of woody species in agricultural land - a summary.) Zprávy České botanické společnosti 44, 35 - 44
Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. 2009: Ekologie obnovy narušených míst. II. Místa narušená těžbou surovin. (Restoration ecology of disturbed sites. II. Sites disturbed by mining.) Živa 2009, 68 - 72
Prach K., Hruška J., Jonášová M., Kopáček J., Rusek J., Spitzer K., Šantrůčková H. & Vrba J. 2009: Vyjádření vědců k situaci v NP Šumava. (Scientists reflect situation in the Šumava National Park.) Šumava, čtvrtletník Správy NP a CHKO Šumava 2009, 14 - 15
Prach K., Jonášová M. & Svoboda M. 2009: Ekologie obnovy. V. Obnova lesních ekosystémů. (Restoration ecology. V. Restoration of forest ecosystems.) Živa 57, 212 - 215
Prach K., Jongepierová I., Jírová A. & Lencová K. 2009: Ekologie obnovy. IV. Obnova travinných ekosystémů. (Restoration ecology. IV. Restoration of grasslands.) Živa 2009, 165 - 168
Prach K., Štech M. & Říha P. 2009: Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. (Ecology and distribution of biomes on the World.) Scientia, Praha, 1 - 187
Pumann P., Bláha L., Bláhová L., Pomykačová I., Maršálek B. & Svobodová V. 2009: Výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro stanovení microcystinů. (Results of interlaboratory comparative tests for microcystin analyses.) In: Říhová-Ambrožová (ed.) Sborník příspěvků z 25. mezinárodní konference Vodárenská biologie 2009, 28 - 31