Popularizační aktivity

Popularizační aktivity pro žáky, studenty a veřejnost

Zaměření ׀ Lidé ׀ Grantové projekty ׀ Publikace ׀ Laboratoře ׀ Popularizace

Pracovníci našeho oddělení se pravidelně účastní řady akcí, jejichž cílem je přiblížit vědu a vědecké výsledky a poskytnout náhled do zákulisí vědeckých laboratoří odborné i laické veřejnosti. Důraz je kladený zejména na akce určené pro mladší generace – žáky a studenty základních a středních škol, tedy potenciální nové vědecké síly. Zapojujeme se do akcí pořádaných Akademií věd, univerzitami i dalšími institucemi, ať se jedná o různé celorepublikové Festivaly vědy (např. pravidelný listopadový Týden vědy a techniky), výstavy nebo vlastní regionální akce. Vzhledem k odbornému zaměření našeho oddělení se většina popularizačních aktivit týká vody (ekologie vody, výskytu sinic a boje proti vodnímu květu, metod čištění vod, úpravy pitné vody) a samozřejmě i vodní bioty, zejména fytoplanktonu. Prezentace probíhají nejčastěji formou přednášek, výstav nebo exkurzí na našem pracovišti v rámci Dne otevřených dveří i mimo laboratoře v literárních kavárnách, výstavních prostorech nebo přímo v terénu.

 

Projekt Voda kolem nás – mimoškolní aktivity pro nadané žáky

V rámci projektu „Voda kolem nás“ – podpora nadaných žáků základních a středních škol se žáci seznámili s problematikou vodního hospodářství v oblasti ekologie vodních ekosystémů, ekotoxikologie, kvality vody pitné, povrchové a odpadní, seznámili se i s problematikou úpravy vody na vodu pitnou a čištěním odpadních vod a koloběhem vody. Byly zpracovány oborové práce na témata oborových dnů, ve kterých žáci prokázali své schopnosti samostatné práce a prokázali znalosti nad rámec znalostí dle školních vzdělávacích programů. Byl vytvořen soubor otázek týkajících hospodaření s vodou a pracovní listy na téma péče o vodu.

Projekt "Voda kolem nás" - oborový den Úprava pitné vody
Projekt “Voda kolem nás” – oborový den Úprava pitné vody

Projekt "Voda kolem nás" - oborový den Tekoucí povrchová voda

Projekt “Voda kolem nás” – oborový den Tekoucí povrchová voda

Projekt "Voda kolem nás" - oborový den Stojaté a koupací vody

Projekt “Voda kolem nás” – oborový den Stojaté a koupací vody

Hlavním cílem projektu byla motivace pro rozvoj vědomostí žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. To se velmi dobře ukázalo v rámci exkurze na úpravnu vody a čistírnu odpadních vod, kde proběhla s provozovateli diskuse nad úpravárenskými a čistícími procesy a spotřebou a využitím vody upravené, vyčištěné a byly diskutovány i možnosti recyklace vod. Získané vědomosti žáků ohledně spotřeby a ceny vody přivedly posluchače k zamyšlení se nad možnostmi šetření s vodou a znovuvyužitím vod např. tzv. šedých odpadních vod pro závlahy. Zájem žáků o rozšíření znalostí se ukázal i při návštěvě laboratoře, kde byly probírány metody analýzy a hodnocení kvality vody na základě fyzikálně-chemických parametrů a mikrobiologického hodnocení. Žáci měli možnost ukázat i svoji zručnost při odběrech vzorků vody v terénu a nabité vědomosti uplatnit při rozhodování ohledně kvality vody pro koupání.

Projekt "Voda kolem nás" - oborový den Čištění odpadních vod

Projekt “Voda kolem nás” – oborový den Čištění odpadních vod

Projekt "Voda kolem nás" - ukázky práce v laboratoři

Projekt “Voda kolem nás” – ukázky práce v laboratoři