Laboratoř populační genetiky

Laboratoř populační genetiky

Laboratoř populační genetiky nabízí pro vědecká oddělení ústavu zázemí potřebné pro řešení výzkumných projektů využívajících molekulárně-genetické metody. Přístrojové vybavení laboratoře umožňuje rutinní analýzy DNA z rostlin a hub za účelem populačně-genetických, biosystematických a ekologických studií. Laboratoř je vybavená na rozsáhlejší projekty studujících procesy na úrovni populací nebo celých společenstev organismů (čítajících stovky až tisíce vzorků).  Kromě potřebného materiálního a přístrojového vybavení poskytuje personál laboratoře podporu při přípravě grantových návrhů i vlastního řešení projektů.

Základní vybavení laboratoře:

Centrifuga s rotorem na izolaci DNA ze 192 vzorků

Termocyclery Eppendorf (3x) a AppliedBiosystems (1x)

Laminární flow-box

Automatická pipetovací stanice epMotion 5073

Čtyřkapilárový sekvenátor ABI 3110