Inventarizace nepůvodních organismů v Evropě (2005 - 2008)

Inventarizace nepůvodních organismů v Evropě

(2005 – 2008)

DAISIEDelivering Alien Invasive Species Inventories for Europe

Projekt DAISIE by financován 6. rámcovým programem EU (tzv. Specific Targeted Reseach or Innovation Project – STREP. č. SSPI-CT-2003-511202). Koordinátorem byl Philip Hulme z NERC Centre for Ecology and Hydrology, UK. Z České republiky se na řešení projektu podílelo Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích pod vedením P. Pyška ve spolupráci s Katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze (V. Jarošík). Webový portál představující výsledky projektu (www.europe-aliens.org) obsahuje několik tématických okruhů.

Databáze invazních druhů

Hlavním a klíčovým cílem bylo vytvoření tzv. European Database of Alien Species, která soustředila a verifikovat dostupná data z celé Evropy do ucelené, veřejně přístupné databáze. Projekt byl zaměřen na všechny skupiny organizmů, pro které existují data: cévnaté rostliny, mechorosty, lišejníky, houby, obratlovce (savce, ptáky, plazy, obojživelníky a ryby) i bezobratlé živočichy (v terestrickém prostředí s důrazem na hmyz), a to jak v terestrickém, tak sladkovodním a mořském prostředí. Zájmové území pokrývalo celou Evropu a Izrael, data byla sbírána samostatně pro některé ostrovy. Geografické členění studovaného území pro potřeby projektu zahrnuje 71 terestrických regionů a 9 mořských oblastí. V současné době obsahuje databáze údaje o téměr 11 000 do Evropy zavlečených taxonech, s údaji  taxonomickém zařazení, rozšíření v jednotlivých regionech, statutu v regionu (zda jde o druh naturalizovaný či přechodně zavlečený), výskytu v biotopech klasifikovaných podle systému EUNIS, informaci o způsobu zavlečení a ekologických a ekonomických důsledcích jeho invaze. Souhrnným botanickým produktem projektu je přehled zavlečené flóry Evropy a analýza založená na 3749 v Evropě zdomácnělých nepůvodních druzích (Lambdon et al. 2008, Pyšek et al. 2008). Analýza časových trendů za poslední století ukázala, že rychlost zavlékání nepůvodních organismů do Evropy se stupňuje (Hulme et al. 2009). Databáze je v současnosti využívána k analýzám, které přinášejí obecné poznatky, platné pro široký okruh taxonů na úrovni kontinentu, týkající se důsledků biologických invazí (Winter et al. 2009, Vila et al. 2010)

1012_daisie-book_cover

Rejstřík expertů zabývajících se biologickými invazemi

V průběhu projektu vnikla databáze expertů zabývajících se biologickými invazemi, jejímž cílem je zlepšit možnosti komunikace mezi pracovníky studující obdobné druhy a tématické okruhy. Databáze má globální působnost (není tedy omezena pouze na Evropu), je volně přístupná a zaregistrovat se lze na webovém portálu projektu DAISIE. Uživatel při registraci vyplní informace o taxonomickém zaměření, výzkumné specializaci a geografické oblasti, ve které působí. V květnu 2008 obsahovala databáze údaje o 1712 pracovnících a v dlouhodobém horizontu se může stát významným nástrojem usnadňujícím komunikaci a navazování kontaktů při výzkumu biologických invazí.Informace o významných invazních druzích rostlin a živočichů.

Cílem dalšího dílčího okruhu bylo poskytnout podrobné údaje o 100 nejvýznamnějších evropských invazních druzích vybraných napříč taxonomickými skupin.

Pro každý druh byl vytvořen informační list (tzv. fact sheet), který zahrnuje popis, informace o biologii a ekologii, stanovištích v invadovaném i původním areálu, původním rozšíření, oblasti a způsobu zavlečení, ekologickém a ekonomickém dopadu a případném ohrožení lidského zdraví. Pro těchto vybraných 100 invazních druhů byly vytvořeny mapy rozšíření v Evropě.

The Handbook of Alien Species in Europe: status quo biologických invazí v Evropě.

Dalším výstupem projektu DAISIE je monografie The Handbook of Alien Species in Europe (DAISIE 2008), která obsahuje shrnutí výsledků pro každou taxonomicko-ekologickou skupinu zahrnutou v projektu, tedy mechorosty a lišejníky, houby, cévnaté rostliny, suchozemské bezobratlé, sladkovodní ryby a bezobratlé, mořské živočichy, obojživelníky, plazy a ptáky, a savce. Kniha obsahuje i kompletní přehled všech taxonů obsažených v databázi k únoru 2008; jeho zveřejnění bylo motivováno snahou o zachycení status quo, se kterým bude možno porovnávat situaci v budoucnosti (webová databáze jakožto trvale aktualizovaný produkt to neumožňuje). Součástí knihy jsou dále souborné informace o výše zmíněných 100 významných invazních druzích.

Další informace jsou k dispozici na domovské stránce projektu (www.europe-aliens.org) v následujících vybraných publikacích a v dalších publikacích na stránkách Oddělení invazní ekologie www.ibot.cas.cz/invasions.

 

DAISIE (2009): Handbook of alien species in Europe. – Springer, Berlin, 399 pp.

Hulme P., Pyšek P., Nentwig W. & Vilà M. (2009): Will threat of biological invasions unite the European Union? – Science 324: 40–41.

Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celesti-Grapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vila M., Zikos A., Roy D. & Hulme P. E. (2008): Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. – Preslia 80: 101–149.

Pyšek P., Lambdon P., Arianoutsou M., Kühn I., Pino J. & Winter M. (2009): Alien vascular plants of Europe. – In: DAISIE (eds), Handbook of alien species in Europe, p. 43–61, Springer, Berlin.

Vilà M., Basnou C., Pyšek P., Josefsson M., Genovesi P., Gollasch S., Nentwig W., Olenin S., Roques A., Roy D., Hulme P. E. & DAISIE partners (2010): How well do we understand the impacts of alien species on ecological services? A pan-European cross-taxa assessment. – Frontiers in Ecology and the Environment 8: 135–144.

Winter M., Schweiger O., Klotz S., Nentwig W., Andriopoulos P., Arianoutsou M., Basnou C., Delipetrou P., Didžiulis V., Hejda M., Hulme P.E., Lambdon P. W., Pergl J., Pyšek P., Roy D. B. & Kühn I. (2009): Plant extinctions and introductions lead to phylogenetic and taxonomic homogenization of the European flora. – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106: 21721–21725.

Kontakt:
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
tel. +420271015266
e-mail: pysek@ibot.cas.cz

Ing. Jan Pergl, PhD.
tel. +420271015236
e-mail: pergl@ibot.cas.cz