Bolševník velkolepý: vytvoření strategie pro kontrolu invazního druhu (2001 - 2005)

Bolševník velkolepý: vytvoření strategie pro kontrolu invazního druhu

(2001 – 2005)

Giant Alien – Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe

1010_bolsevnik

Bolševník je největší ze všech v Evropě rostoucích bylin a jako jedna z mála je tato rostlina schopna ublížit lidem pouhým kontaktem. Je původní v oblasti západního Kavkazu a do Evropy byla zavlečena na počátku 19. století, nejstarší záznamy z České republiky pocházejí z oblasti Slavkovského lesa a týkají se pěstování a následného zplanění v zámeckém parku v Lázních Kynžvart v roce 1862. V současné době je bolševník široce rozšířen v celé Evropě.

1013_giant_hogweed-book_cover

Nepůvodní invazní rostliny přitahují stále větší pozornost. Často potlačují druhovou diverzitu, působí značné ekonomické škody a někdy také představují nebezpečí pro lidské zdraví. Univerzální způsob, jak zamezit jejich šíření či zabránit budoucí invazi, bohužel neexistuje. Projekt „Giant Alien“, financovaný 5. rámcovým programem EU (http://www.giant-alien.dk), byl zaměřen na invazní druh Heracleum mantegazzianum (bolševník velkolepý); cílem projektu bylo pomocí integrovaného přístupu vypracovat účinnou strategii managementu tohoto nepůvodního invazního plevele. Projekt probíhal za spolupráce osmi partnerských institucí a více než 40 vědců ze sedmi evropských zemí, koordinátorem byl Hans Peter Ravn z Dánska. Za Českou republiku se na řešení podíleli pracovníci Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR pod vedením P. Pyška.

1018_letecke_snimky11019_letecke_snimky2

Kvetoucí rostliny bolševníku je možné identifikovat na leteckých snímcích. Snímky z oblasti Slavkovského lesa ukazují dynamiku šíření mezi lety 1962 a 1991.

 

1011_bolsevnik_prirucka

V rámci projektu byly studovány nejrůznější aspekty biologie a ekologie bolševníku velkolepého jak v nepůvodním areálu v Evropě, tak i na Kavkaze, odkud druh pochází: taxonomií a genetika, růst rostlin a jejich fenologie, populační dynamika, fytopatologie, ale také vztahy mezi bolševníkem a hmyzem, okolními rostlinami či půdou, vlivem změn ve využívání krajiny a modelováním invaze na lokální i kontinentální škále. Důraz byl kladen na výzkum vlivu herbicidů, patogenů, herbivorů a způsobu hospodaření, jež představují různé přístupy ke kontrole výskytu tohoto invazního druhu. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout širokému okruhu zájemců vědecky podložený, přitom však jednoduchý a praktický návod, jak postupovat při kontrole této rostliny a prevenci jejího šíření. Vedle řady časopiseckých publikací vznikla monografie shrnující aktuální stav poznání bolševníku (Pyšek et al. 2007) a praktická příručka s návodem k jeho potlačování, která je kromě tištěné verze (Nielsen et al. 2005) volně dostupná v osmi jazykových mutacích na domovských stránkách projektu.

Další informace jsou k dispozici na domovské stránce projektu (www.giant-alien.dk) a v časopiseckých publikacích na stránkách Oddělení invazní ekologie (www.ibot.cas.cz/invasions).

 

Pyšek P., M.J.W. Cock, W. Nentwig & H.P. Ravn (2007): Ecology and Management of Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum). – CAB International, Wallingford.

Nielsen C., Ravn H. P., Nentwig W. (eds.), Booy O., Cock M., Eckstein L., Hansen S. E., Hattendorf J., Hüls J., Jahodová Š., Krinke L., Moravcová L., Müllerová J., Otte A., Pergl J., Perglová I., Priekule I., Pyšek P., Thiele J., Treikale O., Trybush S., Vanaga I. & Wittenberg R. 2005. Bolševník velkolepý. Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu. – Forest and Landscape Denmark, Hoersholm, Denmark, 44 pp.

Kontakt:
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
tel. 271 015 266
e-mail: pysek@ibot.cas.cz

Ing. Jan Pergl, PhD.
tel. 271 015 236
e-mail: pergl@ibot.cas.cz