Filtr

   

Publikace
Kolbek J., Bílek O., Boublík K., Černý T. & Petřík P. 2003: Monitoring lesní a travinné vegetace v CHKO a BR Křivoklátsko. Příroda, 279 - 285
Kolbek J., Petřík P. & Sádlo J. 2003: Společenstvo s Lunaria rediviva. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 307 - 307
Kolbek J., Šrůtek M. & Box E.O. 2003: Forest Vegetation of Northeast Asia. Geobotany 28. Kolbek, J., Šrůtek, M. & Box, E.O. (eds.) 2003. Forest Vegetation of Northeast Asia. Geobotany 28. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 472 pp
Komárek J. 2003: Coccoid and Colonial Cyanobakteria. In: Wehr J.D., Sheath R.G ed., Freshwater of North America, Academic Press, San Diego, 59 - 116
Komárek J. 2003: Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502, 367 - 382
Komárek J., Kling H., Komárková J. 2003: Filamentous Cyanobacteria. In: Wehr J., Sheath R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, 117 - 196
Kovářová M., Vacek S. 2003: Mountain Norway spruce forests: Needle supply and its nutrient content. Journal of Forest Science 49, 327 - 332
Krahulcová A. 2003: Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia. Preslia 75, 97 - 113
Krahulec F. 2003: Schlüssel für die Allium--Arten in Österreich und Südtirol. Neilreichia, 195 - 207
Křivánek M. 2003: Současné poznatky o chování invazních druhů vyšších rostlin a prognóza pro lesní hospodářství.
Kyncl T. 2003: Datování dřeva z hradu Žebrák. Průzkumy památek 10, 86 - 87
Lang G., Rybníček K., Rybníčková E. 2003: Spätglaziale und holozäne Vegetationsgeschichte Europas. In:Bohn U.,Gollub G., Hettwer Ch., Nëuhäuslová Z.,Schlüter H., Weber H. (eds.):Karte der natürlichen Vegetation of Europe, Massstab 1:250000. Erläuterungstext. Bundesant für Naturschutz, Bonn., 87 - 104
Lanta V., Havránek P. & Ondřej V. 2003: Morphometry analysis and seed germination of Amaranthus cruentus, A. retroflexus and their hybrid (A. x turicensis). Plant, soil and environment 49, 364 - 369
Lederer F & Lukavský J. 2003: Řasy Šumavy. Šumava, příroda, historie, život. Nakl.Baset Praha, 185 - 190
Liška J. 2003: Zajímavé lichenologické nálezy I. Bryonora 32, 24 - 24
Liška J. 2003: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XVI. Bryonora 32, 36 - 37
Liška J. 2003: Lišejníky. Baset, Praha, 195 - 204
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. Vesmír 82, 209 - 209
Mandák B. 2003: Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice. II. Druhy sekce Sclerocalymma. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, 145 - 168
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92 (2), 265 - 272