Filtr

   

Publikace
Blažková D. 2003: Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíče po povodni v srpnu 2002. Bohemia centralis 26, 35 - 44
Blažková D. 2003: Rostlinné expanze při sukcesi na opuštěných loukách. - in: Expanzní druhy domácí flóry a apofytizace krajiny. Zprávy České bot. společnosti 19, 75 - 82
Blažková D. 2003: Šumavské louky a jejich historie. In: Dudak J.(ed) Šumava, příroda, historie, život, 171 - 174
Blažková D. & Březina S. 2003: Secondary succession in abandoned "poloniny" meadows, Bukovské vrchy Mts., Eastern Carpathians, Slovakia. Thaiszia 13, 159 - 207
Bohn U., Gollub G., Hettwer C., Neuhäuslová Z., Schlüter H. & Weber H. eds 2003: Karte der natürlichen Vegetation Europas /Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab/Scale 1:2 500 000. Erläuterungstext /Explanatory Text. in: Bohn U., Neuhäusl R., unter Mitarbeit von Gollub G., Hettwer C., Neuhäuslová Z., Schlüter H. & Weber H. (2000/2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas /Map of the Natural Vegetation of Europe. Maßstab/Scale 1:2 500 000. Teil 1. Erläuterungstext mit CD-ROM /Explanatory Text with CD-ROM. Teil 2. Legende/Legend. Teil 3. Karten/Maps. Landwirtschaftsverlag, Münster., 1 - 466
Day J.G., Elster J. & Lukavský J. 2003: The use of cryopreservation to develop a European scientific and biotechnological resource: The COBRA project. In: Lima N. & Smith D. eds: Biological Recource Centres and the Use of Microbes, 309 - 320
Drábková L., Kirschner J., Seberg, O., Petersen, G. & Vlček Č. 2003: Phylogeny of the Juncaceae based on rbcL sequences, with special emphasis on Luzula DC. and Juncus L. 240, 133 - 147
Elster J., Stibal M. & Kaštovská K. 2003: Svalbard - mezinárodní centrum výzkumu Arktidy. Živa 6, 262 - 264
Fabšičová M., Sedláková I., Holub P., Tůma I., Chytrý M. & Záhora J. 2003: Dynamika dusíku a expanze ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) na vřesovištích v Národním parku Podyjí. In: Pivničková M. (ed.), 2003: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích, 255 - 263
Fiala K., Holub P., Sedláková I., Tůma I., Záhora J. & Tesařová M. 2003: Reasons and consequences of expanzion of Calamagrostis epigejos in alluvial medows of landscape affected by water control measures - A multidisciplinary research. Ekológia (Bratislava) 22, Suppl. 2, 242 - 252
Fiala K., Sedláková I., Holub P. & Tůma I. 2003: Jaké jsou příčiny úspěšné expanze Calamagrostis epigejos do lučních společenstev aluvia Dyje na jižní Moravě? Zpravy Čes. Bot. Společ. 38, Mater. 19, 101 - 110
Fiala K. & Tůma I. 2003: Srovnání ekologické funkce porostů expanzních trav Calamagrostis arundinacea a C. villosa na výškovém gradientu Beskyd. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Mater. 19, 83 - 99
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2003: Snížení ztrát živin z lesní půdy díky expanzi trav na odlesněné plochy se zátěží kyselých depozic. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38, Mater. 19, 67 - 74
Haertel H., Kolbek J., Sádlo J. & Vítková M. 2003: Akátiny. Kolbek J. et al., Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3 Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. Academia, Praha., 264 - 284
Hájková, P. et Hájek, M. 2003: Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz 18, 1 - 6
Hájková, P. et Hájek, M. 2003: Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia 75, 271 - 287
HÁJKOVÁ P., HÁJEK M. 2003: Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz 18: 1-6. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz 18, 1 - 6
HÁJKOVÁ P., HÁJEK M. 2003: Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia 75, 271 - 287
Herben T., Krahulec F, Hadincová V., Pecháčková S. & Wildová R 2003: Year-to-year variation in plant competition in a mountain grassland. Journal of Ecology 91, 103 - 113
Holub P. 2003: Nitrogen use efficiency and the dominance of Calamagrostis epigejos in floodplain meadows. Ekológia (Bratislava) 22/2, 268 - 274