Filtr

   

Publikace
Boublík K. 2005: Potenciální přirozená vegetace modelového transektu Třeboňskou pánví. In: Douda J., Joza V. et Šamonil P. [eds], Problematika lesnické typologie VII., FLE CZU, Praha. 7, 2 - 4
Boublík K. 2005: Vegetace a geobiocenologická klasifikace jedlových lesů v České republice - dosavadní výsledky. In: Neuhöferová P. (ed.), Sborník referátů z konference Jedle bělokorá 2005, FLE ČZU Praha et Správa CHKO a NP Šumava., 75 - 82
Boublík K. & Černý T. 2005: Nové nálezy psamofilních druhů rostlin na Třeboňsku. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 45, 57 - 60
Boublík K., Hesoun P. & Doležal P. 2005: Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 45, 79 - 93
Bufková I., Prach K. & Bastl M. 2005: Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic). Silva Gabreta, 1 - 78
Černý T. 2005: Travinné ekosystémy - úvod do problematiky, současný stav, problémové okruhy, cíle. Brožová J., Staňková J., Vačkář D. (eds.): Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 79 - 82
Černý T. & Neuhäuslová Z. 2005: The "Thymo-Festucetum ovinae" complex and similar subthermophilous communities in the Czech Republic. Polish Botanical Studies, 137 - 147
Davis M. A., Pergl J., Truscott A., Kollmann J., Bakker J. P., Domenech R., Prach K., Prieur-Richard A., Veeneklaas R. M., Pyšek P., del Moral R., Hobbs R. J., Collins S. L., Pickett S. T. A. & Reich P. B. 2005: Vegetation change: a reunifying concept in plant ecology. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 7, 69 - 76
Day J.G., Benson E.E., Harding K., Knowles B., Idowu M., Bremner D., Santos L., Santos F., Friedl T., Lorenz M., Lukesova A., Elster J., Lukavsky J., Herdman M., Rippka R. & Hall T. 2005: Cryopreservation and conservation of microalgae: the development of a pan-european scientific and biotechnological resource (The COBRA project). CryoLetters 26, 231 - 238
Dítě D., Pukajová D. & Hájek, M. 2005: Rastlinné spoločenstvá nelesných rašelinísk v oblasti Oravíc (Podtatranská brázda). Ochrana prírody 24, 56 - 71
Dixon A.F.G., Jarošík V. & Honěk A. 2005: Thermal requirements for development and resource partitioning in aphidophagous guild. European Journal of Entomology 102, 407 - 411
Dostálek J. & Frantík T. 2005: Vliv vlhkosti půdy na přírůstky dřevin. In: Dostálek J., Weber M., Matula S., Petruš J., Koželuhová K., Frantík T. & Možný M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová. – Acta Pruhoniciana, Průhonice 80, 30 - 30
Dostálek J., Weber M. & Frantík T. 2005: Hodnocení pokusných výsadeb. In:DOSTÁLEK J., WEBER M., MATULA S., PETRUŠ J., KOŽELUHOVÁ K., FRANTÍK T. et MOŽNÝ M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová.- Acta Pruhoniviana, Průhonice 80, 20 - 20
Dostálek J., Weber M. & Frantík T. 2005: Růst dřevin. In: Dostálek J., Weber M., Matula S., Petruš J., Koželuhová K., Frantík T. & Možný M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová. – Acta Pruhoniciana, Průhonice 80, 21 - 30
Dostál P. 2005: Effect of three mound-building ant species on the formation of soil seed bank in mountain grassland. Flora 200, 148 - 158
Dostál P. 2005: Is the population turnover of patchy-distributed annuals determined by dormancy dynamics or dispersal processes? Ecography 28, 745 - 756
Dostál P., Březnová M., Kozlíčková V., Herben T. & Kovář P. 2005: Ant-induced soil modification and its effect on plant below-ground biomass. Pedobiologia 49, 127 - 137
Enkhtuya B., Pöschl M. & Vosatka M. 2005: Native grass facilitates mycorrhizal colonisation and P uptake of tree seedlings in two anthropogenic substrates. Water, Air and Soil Pollution 166, 217 - 236
Fabšičová M. 2005: Demografie odnoží trsnaté trávy Deschampsia cespitosa v alpinské populaci. SEKOS Bratislava-Nitra 8
Fabšičová M., Sedláková I., Holub P., Tůma I., Chytrý M. & Záhora J. 2005: Dynamika dusíku a expanze ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) na vřesovištích v Národním parku Podyjí. In: Pivničková M. (ed.), 2003: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VyV 610/10/00 \\\\\\\\, 92 - 100