Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
IAA600050811 Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka 2008 - 2011
GA 17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
Strategie AV21 - ROZE Invazní paraziti a patogeny 2018 - 2018
MAD, Prioritní téma 14 Inventarizace lichenizovaných hub významných biotopů na Slovensku a v České republice 2012 - 2014
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
IAA600050707 Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen 2007 - 2010
IAA600050711 Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus 2007 - 2009
Je biologická zdatnost invazivní borovice vejmutovky ovlivněna vřesovcovitými rostlinami a jejich symbiotickými houbami? Srovnání s autochtonní borovicí lesní 2009 - 2010
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování vodních rostlin? Příběh stolístků 2012 - 2015
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
Jsou zavlečené druhy v novém areálu zvýhodněny díky absenci nepřátel? Terénní srovnání s domácími příbuznými druhy 2007 - 2009
P505/10/0638 Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a konsekvence v ekologii rašelinišť 2010 - 2014
Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního, sportovního a turistického ruchu na ekosystémy jádrové zóny BR Krkonoše. 2003 - 2005
Klasifikace kritických syntaxonů xerotermní vegetace České republiky 2002 - 2006
GA17-18080S Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie 2017 - 2019