Pravidla pro zaměstnávání postgraduálních studentů a čerstvých absolventů VŠ v Botanickém ústavu AV ČR

1. Doktorské studium a pracovní poměr v BÚ

Kdo je považován za doktoranda BÚ
Doktorand BÚ je taková osoba v doktorandském studiu, která má školitele z BÚ, vykonává činnosti spojené se svou doktorskou prací převážně v BÚ (nejlépe má BÚ uveden ve studijním plánu jako oficiální pracoviště) a byl přijat jako doktorand BÚ.

Seznam doktorandů BÚ pro rok 2019 zde

Trvání pracovního poměru doktoranda
Obvyklá délka pracovního poměru studenta doktorského studia v BÚ jsou 4 roky od zahájení řádného termínu studia. Doba přerušení studia (například kvůli rodičovské dovolené) se nezapočítává. Pracovní poměr doktoranda v BÚ lze prodloužit pouze ve výjimečných případech (např. u studentů, kteří vykonávají činnosti nutné pro instituci).

Doktorandské semináře

 • nově přijímaní studenti vystoupí v průběhu jejich prvního semestru na úvodním semináři v BÚ, kde krátce představí svoji budoucí práci; tento seminář se zpravidla koná formou vstupního pohovoru s veřejnou presentací plánované práce, následovanou uzavřeným jednáním přijímací komise
 • pokud studenti presentují svoji práci na semináři na fakultě, oznámí termín a místo jeho konání s dostatečným předstihem vědeckému tajemníkovi  BÚ a ten zajistí pozvání pracovníků BÚ
 • závěrečný doktorandský seminář se koná v BÚ v průběhu čtvrtého roku řádného studia

Úvazky doktorandů
(předpoklad realizace závisí na možnostech BÚ a přístupu doktoranda k plnění pracovních úkolů; hrazení platu doktorandů z grantových prostředků může být přičteno k institucionálnímu úvazku)

 • v 1. roce studia úvazek hrazený z institucionálních nebo grantových prostředků BÚ při výši institucionálního úvazku 20%
 • v 2. roce je možno na základě společného návrhu doktoranda+školitele případně vedoucího oddělení zvýšit úvazek, s maximální výší institucionálního úvazku 50%
 • ve 3. a 4. roce je možné na základě obdobné žádosti povolit další zvýšení institucionálního úvazku
 • po skončení 4. roku studia až na naprosté výjimky končí institucionální úvazek doktoranda v BÚ; pokračuje tedy případné hrazení z prostředků grantových

2. Postdoktorandské pobyty v Botanickém ústavu AV ČR

 • Studenti, kteří úspěšně dokončí doktorské studium během 4 let (tj. do 4 let od nástupu odevzdají práci a splní další nutné podmínky, jako je publikační aktivita) budou mít možnost se přihlásit do konkursu BÚ na místo postdoktoranda. Systém přijímání práce postdoktorandů bude obdobný jako příjem doktorandů.
 • Podle možností BÚ budou postdoktorandské pobyty vyhlašovány každoročně, obvykle pro 1-2 studenty.
 • Postdoktorandský pobyt bude trvat 2 roky.
 • Postdoktorandi budou průběžně posuzováni jako zaměstnanci BÚ (viz Atestační řád BÚ AVČR a příslušné směrnice AVČR). V průběhu 2. roku PD pobytu bude pracovník atestován; výsledkem doporučení atestační komise bude též návrh na ukončení nebo pokračování smlouvy v BÚ.

3. Studijní pobyty v BÚ

Od 1. 1. 2007 budou studijní pobyty výrazně omezeny, popř. vázány na grantové prostředky (studijní pobyty = roční pobyty graduovaných studentů k získání iniciálních dovedností a zkušeností potřebných k úspěšnému doktorskému studiu).

Hlavní kritéria pro atestace pracovníků BÚ

 • Publikační činnost, zejména publikace v časopisech indexovaných na WOS
 • Schopnost získávat grantové prostředky a vést týmy v rámci grantových projektů, popř. spolupracovat na grantových projektech; zvláště je vážena schopnost se takto prosadit v mezinárodním měřítku
 • Pedagogická činnost, vč. vedení diplomových a doktorských prací
 • Presentace výsledků na mezinárodních konferencích a schopnost navazovat mezinárodní spolupráci

Dokument byl schválen Vědeckou radou dne 20. 9. 2006


Odkazy

1. Kurzy základů vědecké práce pro doktorandy (pořadatel Akademie věd ČR). Web a termíny kurzů.