Filter

   

Publications
Kochánková J., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Pyrethrum macrophyllum (W. et K.) Willd., 1803 - řimbaba obrovská. (Pyrethrum macrophyllum.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 154 - 154
Kochánková J., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Reseda lutea L., 1753 - rýt žlutý. (Reseda lutea.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 158 - 159
KochánkováJ., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876 - pelyněk Verlotů. (Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 53 - 54
Kohoutek J., Adamovský O., Babica P., Maršálek B., Ocelka T., Maršálková E. & Jančula D. 2006: Využití pasivních vzorkovačů pro detekci cyanotoxinů v povrchových vodách. (Use of passive samplers for detection of cyanotoxins in surface waters.) In: Zborník recenzovaných príspevkov – Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (ISBN 80-88870-58-5), 227 - 229
Kolbek J. 2006: Kritické syntaxony xerotermní nelesní vegetace České republiky. (Critical syntaxa of the xerothermic non-forest vegetation of the Czech Republic.) Bulletin Slovenskej Botanickej spoločnosti 28, 49 - 58
Kolbek J. 2006: Lee Yong No, Alpine flowers of Korea. (Alpinské květiny Koreje.) Zprávy České Botanické Společnosti 41, 257 - 258
Kolbek J. 2006: Přírodní poměry a přehled hlavních vegetačních typů Českého středohoří. (Natural characteristics and survey of main vegetation types of České středohoří Mts.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 13 - 24
Kolbek J. 2006: Slovo úvodem. (Introduction.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 3 - 4
Kolbek J. & Boublík K. 2006: Rostlinná společenstva s Helictotrichon desertorum v České republice. (Plant communities with Helictotrichon desertorum in the Czech Republic.) Severočeskou Přírodou 38, 1 - 10
Kolbek J. & Černý T. 2006: Fytocenologická charakteristika nelesní polopřirozené vegetace okolí Budče. (Phytosociological characteristics of non-forest seminatural vegetation from the Budeč environs.) Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 64 - 87
Kolbek J. & Valachovič M. 2006: Xerotermní vegetace středoevropského prostoru. Změny ve vegetaci. (Xerothermic vegetation of the Central Europe. Changes in vegetation.) Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 28, 1 - 152
Komárek J. 2006: Planktothrix a Aphanizomenon – příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou. (Planktothrix and Aphanizomenon - examle of traditional planktic genera with different infrageneric diversity.) In:Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (ed.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie a management., 1 - 11
Komárek J. & Joosten T. 2006: Cyanophytes determination course. 1 CD Room, ed. RIZA Lelystad, 379 MB, 1 - 132
Komárek J., Taton A., Sulek J., Wilmotte A., Kaštovská K. & Elster J. 2006: Ultrastructure and taxonomic position of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix. Cryptogamie Algologie 27, 53 - 62
Kořínkoá D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet, 1982 - silenka širolistá bílá. (Silene latifolia.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 177 - 178
Kořínková D, Sádlo J & Mandák B. 2006: Datura stramonium L., 1753 - durman obecný. (Datura stramonium L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 82 - 83
Kořínková D, Sádlo J.& Mandák B. 2006: Conyza canadensis (L.) Cronq.,1943 - turanka kanadská. (Conyza canadensis (L.) Cronq.,1943.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 76 - 77
Kořínková D. 2006: Allium sativum L.,1753 - česnek kuchyňský. (Allium sativum L.,1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 41 - 42
Kořínková D. 2006: Avena fatua L., 1753 - oves hluchý. (Avena fatua L., 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 59 - 60
Kořínková D. 2006: Avena sativa L. group Sativa, 1753 - oves setý. (Avena sativa L. group Sativa, 1753.) In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 60 - 60