Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny

Projekt řešený v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko Interreg V A / 2014 – 2020

Vedoucí partner: Fakulta stavební a životního prostředí, Institut pro fotogrammetrii a dálkový výzkum, Katedra dálkového výzkumu země, Technická univerzita v Drážďanech

Partneři projektu v Německu:

 • Fakulta matematiky a přírodních věd, Botanický ústav, katedra botaniky
 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat 62 Artenschutz
 • Správa Národního parku Saské Švýcarsko

Partneři projektu v Česku:

 • Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. v Průhonicích
 • Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Správa Národního parku České Švýcarsko

Celkové způsobilé výdaje na projekt: 158 788 €

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Region národních parků Česko-Saské Švýcarsko představuje přírodní prostor rozprostírající se po obou stranách hranice, utvářený zemědělsky využívanými rovinami, kaňonem Labského údolí a převážně zalesněnými úseky pískovcových skal. Vzhledem ke svému přírodnímu bohatství se v tomto regionu odedávna střetávají různé zájmy jako v poslední době intenzivní turistické a dříve i zemědělské využívání a na druhé straně ochrany přírodě blízkých a citlivých úseků krajiny. V rámci projektu se bude na základě historických topografických map a leteckého a satelitního snímkování analyzovat proměna využívání ploch během posledních 75 let. Poznatky o vlivu změn využívání krajiny se dají vyvodit z kombinace prostorového vyhodnocování proměn porostů v Česko-Saském Švýcarsku, založeného na plošném historickém šetření, jakým bylo např. mapování Hanse Förstera z let 1930–1965, a na současných geobotanických mapováních.

Projekt sestává z několika milníků, v rámci nichž hlavními aktivitami jsou:

 1. Zpracování historických obrazových dat a mapování a spojení heterogenních datových struktur do jednotně definovaného datového modelu.
 2. Provedení doplňujících mapování rostlinných bioindikátorů v Saském a Českém Švýcarsku.
 3. Vytvoření geodatabáze o proměnách krajiny a změnách v druhové rozmanitosti od roku 1945 do současnosti.
 4. Analýza krajinné diverzity s důrazem na strukturní změny volné krajiny.
 5. Vytvoření strategií managementu na ochranu, obnovení a propojení lokálních a přeshraničních struktur biotopů.
 6. Prezentace výsledků během veřejných diskusních setkání, dále v podobě krátkého filmu a koncepce přeshraniční tématické stezky „Muzeum v přírodě“.

Více informací naleznete na webových stránkách hlavního partnera projektu TU Dresden včetně publikací.

Komentář ke zprávě o realizovaných opatřeních přikládané k vyúčtování za období leden 2017 z října 2017 naleznete zde.

Popularizační článek v časopise Botanika o zaniklých vesnicích si můžete přečíst zde.