INDEX SEMINUM SLAVÍ PADESÁT LET


Obr. 1: Semena připravená na výměnu

K dobrému jménu botanických zahrad a institucí zabývajících se botanikou patří mimo jiné i to, že organizují výměnu semen rostlin. Profesionálně ošetřená výměna správně determinovaných semen nachází totiž velké využití ve výzkumu taxonomie a biologie rostlin a v praxi má nesporný přínos i v ochraně rostlinných druhů. Botanické zahrady si tak mohou významně rozšířit sortiment pěstovaných druhů. Vědečtí pracovníci pomocí výměny získávají semena méně dostupných druhů, která využívají k napěstování rostlin potřebných ke studiu taxonomie či ekologie.

Vlastní výměna semen se uskutečňuje prostřednictvím tzv. Indexu Seminum, tištěného nebo na internetu zpřístupněného seznamu druhů rostlin, jejichž semena nabízí určitá instituce k bezplatné výměně jiným nekomerčním botanickým pracovištím.

Těmi jsou obvykle botanické zahrady, botanické ústavy a univerzity. Příslušný seznam druhů je řazen podle abecedy nebo fylogenetického systému a je každoročně aktualizován. Výměna semen probíhá nejen uvnitř jednotlivých států, ale především na mezinárodní úrovni, kde je řízena mezinárodními úmluvami chránícími genetické zdroje; především Úmluvou o biologické rozmanitosti (viz rámeček vpravo).

Botanický ústav AV ČR se zapojil do mezinárodní výměny semen již v roce 1965 a jeho Index Seminum slaví letos 50. výročí svého vzniku (publikovány jsou vždy seznamy semen shromážděných v předcházejícím roce). Přestože má Index Seminum Botanického ústavu již tak dlouhou tradici, do dnešní doby nebyla podána žádná obecná informace, která by jej botanické veřejnosti či studentům více přiblížila. Jeho existence a fungování bylo tedy dosud spíše věcí zasvěcených. Ke svému padesátiletému výročí si tedy Index Seminum Botanického ústavu AV ČR zaslouží krátké představení a zhodnocení.


Obr. 2: První vydání Indexu Seminum z roku 1965

Hned od roku 1965 Index Seminum Botanického ústavu AV ČR vyvolal velký zájem domácích i zahraničních botanických pracovišť a výměna semen se rozběhla mezi evropskými i zámořskými institucemi. Index nejprve vycházel pod názvem Index Seminum et Plantarum. Důvodem byla skutečnost, že kromě seznamu nabízených semen zveřejňoval také ucelené soupisy druhů rostlin pěstovaných v Průhonickém parku či genofondových sbírkách uchovávaných v Botanické zahradě na Chotobuzi. Každoročně tedy přinášel široké spektrum informací i o rozsahu, charakteru a vývoji kolekcí živých rostlin pěstovaných v Botanickém ústavu. Od roku 2003 se Index soustředil především na výměnu semen a vychází již pouze pod jménem Index Seminum. Pokud jde o formu Indexu, až do roku 2001 vycházely nabízené seznamy tiskem v podobě samostatných vázaných sešitů. Nemalé náklady na tisk a distribuci Indexu zainteresovaným organizacím však vedly k rozhodnutí vydávat a distribuovat Index dále již pouze elektronicky.

V současnosti má Index Seminum podobu seznamu druhů, jejichž semena se podařilo za určitý rok sebrat a poskytnout k výměně. Nabízejí se semena dřevin a bylin z Průhonického parku včetně Alpina a semena druhů z Třeboňské sbírky vodních a mokřadních rostlin.

Tato sbírka významně přispívá do Indexu Seminum od roku 1998 a v posledních letech je o tyto druhy mezi botanickými zahradami největší zájem. Je přirozené, že se v průběhu let nabízené spektrum druhů semen v Indexu Seminum různě měnilo. Nabídka semen je mimo jiné určována možnostmi pracovníků, kteří se podílejí na jejich sběru. Současně je také limitována předpisy, kde a zda vůbec lze semena některých druhů rostlin ve volné přírodě sbírat (regulován je především sběr semen chráněných rostlin a sběr semen v chráněných územích).


Obr. 3: Index Seminum z roku 1985, kdy jsme si připomínali 100. výročí založení Průhonického parku

Až do roku 1991 tak byl pravidelnou významnou součástí Indexu Seminum kupříkladu seznam druhů sbíraných na přirozených lokalitách. O tuto složku je při výměnách obecně největší zájem. Vzhledem ke stále větší zaměstnanosti pracovníků Botanického ústavu grantovými projekty však začalo ubývat lidí ochotných věnovat sběru semen na přirozených lokalitách svůj čas. Složka semen z původních lokalit tak začala z Indexu Seminum postupně mizet a v současné době již není v nabídce k výměně zastoupena vůbec. Pokud by pracovníci jezdící to terénu měli zájem sbírat pro Index Seminum semena druhů, které jsou schopni dobře určit, ke zvýšení atraktivity Indexu by to významně přispělo. Do budoucnosti je také zvažována možnost opětovného vydávání široce pojatého Indexu Seminum et Plantarum. V současné době je například dokončována revize všech taxonů rostlin pěstovaných v Průhonickém parku a jistě by bylo užitečné výsledný seznam rostlin pomocí Indexu Plantarum prezentovat.

V současnosti Botanický ústav AV ČR v rámci Indexu Seminum spolupracuje s 327 botanickými zahradami a botanickými ústavy na celém světě. Každým rokem vyřizujeme přibližně 80 žádostí o zaslání semen s tím, že většina žadatelů si objednává průměrně 8–10 druhů semen.

Vzhledem k neutuchajícímu zájmu o pravidelnou výměnu semen volně rostoucích i pěstovaných rostlin bude Index Seminum jistě i nadále představovat významnou formu spolupráce Botanického ústavu s různými domácími i zahraničními botanickými pracovišti.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autoři:
RNDr. Lenka Moravcová, CSc.
(Oddělení ekologie invazí; lenka.moravcova@ibot.cas.cz
), Jiří Burda (Oddělení správy parku; jiri.burda@ibot.cas.cz)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •