VIRTUÁLNÍ NAUČNÁ STEZKA PRŮHONICKÝM PARKEM


Obr. 1: Fotogalerie slouží především k archivaci a publikaci fotografií sbírek botanické zahrady.

Projekt ibotky.cz vznikl v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi s cílem vybudovat fotogalerii s možností archivovat a zveřejňovat fotografie rostlin pěstovaných ve sbírkách zahrady a Průhonického parku. Důvodem bylo, že slovní či číselný popis květů pomocí klasifikátorů je u odrůd kosatců, růží, denivek a pivoněk, tedy rostlin našeho zájmu, nedostatečný, protože nemůže zachytit jemnější detaily kresby či tvaru. Proto je vhodné doplnit popis fotografiemi. Protože databáze Národního programu genetických zdrojů (EVIGEZ) a databáze pěstovaných rostlin Unie botanických zahrad ČR (Florius) neumožňují přímé vkládání fotografií, rozhodli jsme se fotografie publikovat ve vlastní fotogalerii. Fotogalerie byla koncipována tak, aby každá zveřejněná fotografie či výběr fotografií měly svou vlastní nezaměnitelnou webovou adresu, což u některých jednodušších aplikací nebývá zvykem.

Díky adrese obrázku je možné propojení s databázemi pomocí polí s webovými odkazy. Fotogalerie umožňuje archivaci fotografií ve čtyřech posloupných úrovních v předem definovaných kategoriích. Každá fotografie má svůj popis pomocí druhového a kultivarového jména, čeledi a klíčových slov, část popisu je stahována ze souboru exif. Kromě vlastního popisu je možné vkládání odkazů na webové stránky (zpětné propojení s databází Florius) a lokace v Google Maps. Brzy po založení stránek projevili zájem o zveřejnění fotografií také pracovníci Alpina Průhonického parku. Protože stavebnicový systém umožňuje správu fotografií pro více uživatelů, nebylo problémem jejich další rozšíření. V současnosti obsahuje databáze více než 4 200 fotografií osmi autorů. Jedná se především o dokumentaci sbírek zahrady a Alpina, ale také o reportážní fotografie z akcí botanické zahrady či dokumentace rozvoje zahrady a jejích expozic.

Současně s tvorbou fotogalerie jsme připravili možnost publikování aktualit z botanické zahrady v levém sloupci a stránky byly doplněny i o možnost prohledávání databáze Florius (viz článek v minulém čísle 2014/1) pomocí předem nadefinovaných dotazů – vyhledávání podle českých a latinských jmen rostlin a podle názvu odrůdy.

Kromě vlastní fotogalerie byla naprogramována možnost uveřejňování článků v blogovém schématu. Záměrem bylo především zveřejnění popisů expozic botanické zahrady, článků o rostlinách a dalších historických dokumentů, které jsou sice okrajové z celoústavního pohledu, ale jsou důležité pro informační systém botanické zahrady. Postupně tak byly uveřejněny texty většiny informačních tabulí, články o členění kosatců, historii sbírek i o jednotlivých druzích rostlin. Informační tabule jsou též přeloženy do anglické verze a verze pro mobilní telefon, což umožňuje stažení překladu informační tabule pomocí QR kódu, umístěného na česky psané infotabuli, do mobilního telefonu. Články doplňují zveřejněné historické dokumenty v pdf formátu, jako jsou Zprávy botanické zahrady s Indexem Plantarum botanické zahrady a Průhonického parku z šedesátých let, Průvodce po sbírkách a sborníky z konferencí botanických zahrad ČR. Článek může být doplněn o komentáře, bodem na mapě parku a klíčovými slovy pro vyhledávání.

Velmi zajímavá je možnost pořádání soutěží. Jedná se o hlasování kliknutím na fotografie, které se Vám líbí. Z jedné IP adresy je však možné hlasovat pouze třikrát. Výsledky hlasování využijeme především při hodnocení novinek kosatců ze středoevropského šlechtění.

Samostatnou kapitolou pro stránky ibotky.cz bylo jejich rozšíření o naučnou stezku Průhonickým parkem a botanickou zahradou. Cílem bylo na stejných stránkách zveřejnit a propojit údaje o pěstovaných rostlinách, planě rostoucích druzích cévnatých rostlin a jejich společenstvech v Průhonickém parku a botanické zahradě. Kromě vlastních zastavení naučné stezky v parku je možné otevřít podkapitoly alpinum (zatím nenaplněné), botanická zahrada a evidenční oddělení parku. Článek naučné stezky po botanické zahradě obsahuje schematickou mapu, stručný popis expozice, rozcestník odkazů na další články a seznamy pěstovaných rostlin a zeměpisné souřadnice s odkazem na Google Maps a QR kódem souřadnic pro stažení do mobilního telefonu.

Evidenční oddělení parku jsou používaná od šedesátých let pro soupis vysazovaných dřevin. Při otevření článku se otevře mapa s umístěním oddělení a odkaz na výběr v databázi Florius s pěstovanými dřevinami.

Publikované mapy parku jsou mapa porostů, oddělení, letecká mapa, mapa potencionální přirozené vegetace a mapa luční vegetace. Mezi mapami lze překlikávat, použité mapy je možné zvětšovat a podle důležitosti se na nich v úvodním menu objevují jednotlivé body naučné stezky. Ve článcích pak bod aktuálně se vztahující k článku. Kliknutím na bod se otevře článek s popisem zastavení. Článek je doplněn odkazy na jednotlivé druhy ve fotogalerii, pérovkami dřevin a dalších význačných druhů a QR kódem s pozicí zastavení a odkazem na Google Maps.

S přípravou naučné stezky jsme připravili dvě nové kategorie ve fotogalerii – rostlinná společenstva a plané rostliny Průhonicka.

Projekt stránek ibotky.cz vznikl za podpory Programu na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů a grantu Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický bod Průhonic, který byl získán díky Revolvingovému fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje – Podpoře rozvoje ekoturistických a geoturistických destinací.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
RNDr. Pavel Sekerka
(pavel.sekerka@ibot.cas.cz
; Oddělení genofondových sbírek),
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (petr.petrik@ibot.cas.cz
; Oddělení GIS a dálkového průzkumu Země),
Ing. Zuzana Caspers (caspers@ibot.cas.cz
; Oddělení genofondových sbírek)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •