PŘEHLED PĚSTOVANÝCH ROSTLIN V DATABÁZI FLORIUS

V roce 2011 Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi zakoupila licenci programu Florius. Program slouží k evidenci živých rostlinných sbírek. Postupně jsme do databáze převedli evidenci sbírek naší botanické zahrady a dále pak byla databáze naplněna rostlinami pěstovanými v Alpinu a posléze i dřevinami Průhonického parku. Program je určen především pro vnitřní potřebu práce s evidencí a zpracováním genofondů, díky webovému rozhraní jsou údaje přístupné také široké veřejnosti.

Historie společné databáze botanických zahrad

Botanická zahrada hl. m. Prahy od konce roku 2005 začala pracovat na vývoji nového data bázového systému pro evidenci rostlin. Základem struktury databáze se stal modifikovaný International Transfer Format navržený mezinárodní organizací Botanic Garden Conservation International v roce 1998. O vznikající systém Florius projevila zájem Unie botanických zahrad ČR. Proto byl systém Florius dále vyvíjen tak, aby umožňoval i připojení dalších uživatelů.


Úvodní tabulka webového rozhraní umožňuje vybrat prohledávané sbírky a rychlý výběr rostliny

Program vznikl na základě knihovního systému Clavius. Systém je charakterizován otevřenou dobře zdokumentovanou architekturou, umožňuje budování evidence rostlin z více vzdálených míst najednou do společné databáze.

Návrh struktury databáze byl představen začátkem roku 2006 a od prvního pololetí tohoto roku probíhal testovací provoz. V listopadu roku 2006 bylo zprovozněno WWW rozhraní na adrese http://florius.cz/.

V roce 2007 Unie botanických zahrad získala grant Ministerstva životního prostředí pro nevládní neziskové organizace, který výrazně pomohl s budováním struktury databáze a naplněním referenčních slovníků. Díky grantu byly zakoupeny licence pro 9 botanických zahrad a postupně byla převedena data původních evidenčních seznamů do systému.

V současnosti program využívá 14 botanických zahrad a arboret, některé však jen pro část svých sbírek.

Použití katalogu na webovém rozhraní

Po zadání adresy http://www.florius.cz/ se objeví základní tabulka pro vyhledávání. V seznamu botanických zahrad vybereme zahradu, jejíž rostliny chceme prohlížet. Pokud zahradu nezvolíme, prohlížíme souhrnný katalog všech zahrad. Poté vyplníme jedno z polí určených pro vyhledávání nebo klikneme na podtrženou nabídku psanou zeleným písmem. Vybereme-li nabídku, ukáže se seznam všech položek dané nabídky. Položky psané kurzívou jsou definovány jako synonyma, při kliknutí na ně se zobrazí platný tvar jména. V závorce za položkou je číslo udávající, kolik má daná položka evidovaných zápisů. U druhů to znamená počet rostlin s rozdílným původem nebo počet odrůd.

V základní tabulce je možný výběr podle jednoho parametru. Pokud chceme kombinovat více dotazů, zvolíme v nabídce kombinovaný dotaz. V tabulce můžeme pomocí matematických operátorů vybírat rostliny pomocí pěti parametrů.

Při kliknutí na položku či odkliknutí výběru se objeví seznam pěstovaných rostlin s evidenčním číslem, mezinárodním evidenčním číslem IPEN (pokud existuje) a donorem rostliny (např. zde). Symbol W značí, že sběrová položka má známý původ v přírodě.

Při zvolení vybrané rostliny se otevře katalogizační lístek, který umožňuje prohlédnout údaje o původu rostliny, jejím taxonomickém zařazení, stupni ohrožení v přírodě, užitkovosti a u zahradních odrůd též údaje o šlechtění, pokud jsou nadefinované ve slovnících (např. zde). Systém také umožňuje zobrazit umístění exemplářů v Google Map, pro časovou náročnost však tato funkce není obvykle využívána a lokace exemplářů je vypsána slovně jménem expozice či oddělení zahrady a případně i s odklikem na mapu.

Každý výběr i odkaz má svoji stálou webovou adresu. Toho je možné využít odkazy jak na webové stránky, tak i na seznamy pěstovaných rostlin s umístěním QR-kódu v terénu. Možné je také předdefinovaný odkaz pro zjednodušení vložit do vlastních webových stránek, podobně jak je tomu na našich stránkách.

Výběr položek databáze je nastaven poměrně široce, ve výběru se objeví rostliny, jejichž některé synonymum souhlasí s výběrem. Pole pro druh vyhledává podle módu a začíná zadaným slovem. To umožňuje vyhledávat položky pro vyhledávání zástupců v rámci celého rodu, na druhou stranu ale chybuje u delších složených rodových jmen. Databáze se postupně vyvíjí podle finančních možností Unie botanických zahrad. Zvláště aktualizace slovníkových údajů je časově i finančně poměrně náročná. Stejně tak pravidelná revize sbírek probíhá podle možností jednotlivých uživatelů.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
RNDr. Pavel Sekerka (pavel.sekerka@ibot.cas.cz; Oddělení genofondových sbírek)

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •