ČTVRTÝ, ZÁVĚREČNÝ DÍL MONOGRAFIE VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY SPATŘÍ ZAKRÁTKO SVĚTLO SVĚTA


Obr. 1: Horská bučina v Hrubém Jeseníku

Obr. 2: Kyselá suchá doubrava je běžným typem vegetace ve střední Evropě

Vědci z Botanického ústavu Akademie věd ČR se v posledních letech významně podíleli na vytvoření monografického zpracování rostlinných společenstev České republiky. Tento projekt je koordinován prof. Milanem Chytrým z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a koncem roku 2013 bude završen vydáním v pořadí čtvrtého dílu knižní série, věnovaného vegetaci lesů a křovin.

Výzkum rostlinných společenstev je v Botanickém ústavu intenzivně rozvíjen bezprostředně od jeho založení na přelomu 50. a 60. let 20. století. Využívá metod tzv. curyšsko-montpelliérské školy, která má počátek bezmála před sto lety a pro svou efektivnost se rozšířila po celém světě. Zemí, která patří v oboru díky dlouhodobé tradici a současnému rozvoji ve statistickém zpracování velkých datových souborů ke světové špičce, je právě Česká republika.

I úplnému laikovi je zřejmé, že vegetace není všude stejná. V určitých podmínkách prostředí rostou některé druhy rostlin častěji pohromadě. Podle toho mají také různý význam pro člověka – ekonomický, ekologický nebo estetický. Při popisu jednotlivých rostlinných společenstev se zohledňuje řada kritérií. Cílem je systematicky popsat jejich druhové složení, strukturu, dynamiku, přírodní podmínky výskytu, rozšíření a význam pro člověka.

Uspořádat rostlinná společenstva objektivním způsobem do přehledného systému vyžaduje spolupráci mnoha odborníků a jejich pečlivou koordinaci.

Ještě zhruba před deseti lety u nás neexistoval jednotící a moderní systém třídění vegetace. Naše práce je založena na statistickém zpracování záznamů, tj. fytocenologických snímků, pokrývajících území celé České republiky. Jsou uloženy v elektronické databázi, která je jednou z největších svého druhu na světě. Rostlinná společenstva byla definována pomocí logických rovnic, což umožňuje automatickou počítačovou klasifikaci vegetačního pokryvu.

Mezi lety 1999 a 2013 se podařilo vytvořit moderní systém rostlinných společenstev vyskytujících se na území České republiky. Bylo to díky postupné podpoře čtyř projektů Grantové agentury České republiky, které koordinoval prof. Chytrý. Ten byl jako hlavní řešitel posledního z projektů oceněn v říjnu 2012 Cenou předsedy GA ČR. Partnerskou institucí byl Botanický ústav AV ČR. Na zpracování spolupracovalo jeho 20 pracovníků. Na uvedených grantech jsme se spoluřešitelsky podíleli nejprve pod vedením T. Kučery, poté M. Hájka, dále K. Šumberové a nakonec R. Hédla.

Výsledkem spolupráce je kromě monografického zpracování rostlinných společenstev ČR také databáze vegetačních snímků a několik desítek odborných článků zabývajících se vegetací. Vzniklá klasifikace rostlinných společenstev slouží i jako odborný podklad pro zjednodušené klasifikace používané pro mapování v ochraně přírody. Důležitým výsledkem je Katalog biotopů České republiky (2001, reedice 2010) představující naši vegetaci ve zhuštěném pojetí biotopů evropského systému ochrany přírody známého pod označením Natura 2000.

Samotná čtyřdílná knižní monografie Vegetace České republiky pak vyšla v průběhu šesti let. Nejde přitom o žádné tenké knížečky, úhrnný rozsah monografie je přes 2 400 stran hustě tištěného textu bohatě doplněného fotografiemi, mapkami rozšíření a grafy ekologických nároků. Úvodní díl přehledu popisuje travinnou a keříčkovou vegetaci (2007), druhý díl byl věnován člověkem podmíněné – ruderální a plevelové – a skalní a suťové vegetaci (2009). Následoval třetí díl zabývající se rostlinnými společenstvy vod a mokřadů (2011) a konečně závěrečné pojednání sumarizuje naše znalosti o členění lesní vegetace (vychází ke konci roku 2013).

Vegetací České republiky se určitým způsobem završují snahy mnoha odborných botaniků, kteří se zabývali typologií české vegetace po řadu desetiletí. Věříme, že dílo přispěje k lepšímu pochopení a ochraně rostlinných společenstev i mimo akademickou obec.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
Mgr. MgA. Radim Hédl Ph.D. (radim.hedl@ibot.cas.cz; Oddělení vegetační ekologie),
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (petr.petrik@ibot.cas.cz
; Oddělení GIS a DPZ)

Tento a některé z předchozích dílů monografie lze zakoupit v knihkupectvích Academia nebo objednat na internetovém portálu Academiaknihy

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •