NAŠE RECENZE: KVĚTENA ČESKÉ REPUBLIKY

Dílo podrobně shrnuje současné poznatky o cévnatých rostlinách (kapraďorostech, nahosemenných a krytosemenných) na území České republiky. V díle jsou zpracovány především všechny domácí druhy cévnatých rostlin, dále druhy zdomácnělé, zplanělé a v zemědělství a lesnictví častěji pěstované, pozornost je však věnována i druhům přechodně zavlékaným a méně často pěstovaným rostlinám okrasným a užitkovým. Jsou uvedeny jejich charakteristiky taxonomické (včetně morfologických popisů, základní synonymiky, exsikátů, zhodnocení variability a karyologických poměrů) a chorologické (tj. týkající se areálu výskytu daného druhu), velká pozornost je věnována i údajům o jejich ekologii a cenologii (studiu rostlinných společenstev), dynamice jejich výskytu, charakteristice jejich celkového rozšíření a jejich praktickému významu jako zdroji potravin, surovin, léčiv, jako okrasných rostlin, plevelů apod., stručně jsou zmíněny obsahové látky a případná jedovatost. Velmi užitečné jsou určovací klíče pro čeledi, rody, druhy i poddruhy. Zvídaví čtenáři také ocení bohaté bibliografie u jednotlivých čeledí a rodů. Text doprovázejí originální kresby většiny druhů (pořízené převážně podle živého materiálu) zachycující jak celkový vzhled rostlin, tak detaily, které usnadňují jejich správné určení. Květena ČR je rozvržena do devíti svazků.

Květena ČR je v české literatuře svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních středoevropských flór je důležitým zdrojem informací i pro botaniky z ostatních zemí. Je určena výzkumným pracovníkům teoretických i aplikovaných oborů botaniky a dalších biologických odvětví, odborníkům v otázkách životního prostředí a ochrany přírody, odborným pracovníkům v zemědělské a lesnické praxi, učitelům biologie na školách všech stupňů i studentům, jakož i ostatním zájemcům o flóru z řad široké veřejnosti. Z devítidílného kompendia vyšlo dosud osm svazků, které jsou dílem rozsáhlého kolektivu. Na díle jsou autorsky zapojeni nejlepší fytotaxonomové z České republiky. Dosud se podílelo na vydaných 8 svazcích (včetně všeobecných kapitol) celkem 58 autorů. Tzv. kmenoví autoři, tj. ti, kteří se podíleli alespoň na třech svazcích, jsou nebo byli pracovníky těchto institucí: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Přírodovědecká fakulta UK Praha, Přírodovědecká fakulta MU Brno, Národní muzeum Praha, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno, Moravské muzeum Brno, Severočeské muzeum Liberec a Agronomická fakulta ČZU Praha. Koordinujícím pracovištěm od zrodu projektu po současnou dobu je Botanický ústav AV ČR Průhonice. Dosud vydaných osm svazků zahrnuje zpracování 181 čeledí, 861 rodů a 2 954 číslovaných druhů, přičemž většina druhů je také originálně zobrazena na 942 celostránkových tabulích. Kompendium vydává ACADEMIA, nakladatelství Akademie věd ČR.

V současné době se pracuje na posledním, devátém svazku tohoto encyklopedického díla. Devátý svazek bude obsahovat zbývající čeledě jednoděložných rostlin, z těch nejvýznamnějších např. šáchorovité (Cyperaceae) a lipnicovité (Poaceae). Zároveň se připravuje dodatek k dříve publikovaným svazkům, který bude obsahovat nově popsané taxony a nová zpracování některých taxonomicky obtížných skupin, doplňky k významným změnám v rozšíření a k chromozomovým počtům, doplňky k taxonomické literatuře a řadu seznamů a přehledů statisticky shrnující informace o květeně ČR. Nedílnou součástí bude rejstřík k všem devíti svazkům.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
RNDr. Jitka Štěpánková, CSc. (stepankova@ibot.cas.cz; Taxonomické oddělení)

Tento a některé z předchozích dílů encyklopedie lze zakoupit v knihkupectvích Academia nebo objednat na internetovém portálu Academiaknihy

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •