ANALYTICKÁ LABORATOŘ V TŘEBONI


Obr. 1: Třeboňský rybník Svět

Obr. 2: Bochnatka americká

Obr. 3: Vyhodnocování laboratorních dat

Laboratoř je orientována na chemické analýzy vody, základní obsahy živin v půdě a rozbory rostlinné biomasy. Činnost laboratoře je určena především požadavky pracovníků ústavu, ale i externích institucí.

Mezi stanovované ukazatele vody patří pH, rozpuštěný kyslík, alkalinita, vodivost, průhlednost vody, stanovení sušiny, CHSK – chemické spotřeby kyslíku, BSK – biologické spotřeby kyslíku, huminových látek a chlorofylu. Dále se laboratoř zabývá zpracováním půdních vzorků pro analýzy (sušení, přesívání, mletí), připravuje suspenze pro stanovení druhu půdy, půdní výluhy, mineralizace atd. Ve vodách i v půdních výluzích jsou zjišťovány obsahy iontů (SO4, Cl, N-NO3, N-NO2, P-PO4, TN, TP, N-NH4, Na, K, Ca, Mg) metodou kontinuální průtokové spektrofotometrie a iontové chromatografie. Již několik let zajišťuje laboratoř analýzy celkových škrobů a fruktanů v rostlinné biomase.

Část kapacity laboratoře je věnována pracím na vývojových úkolech. Ty jsou zaměřeny zejména na zlepšení analytických postupů, ověření nových analytických metod či jejich modifikaci podle požadavků řešitelů grantů.

Způsobilost k provádění analýz prokazuje laboratoř mezilaboratorními zkouškami formou okružních rozborů organizovaných střediskem ASLAB a ÚKZÚZ.

Laboratoř se specializuje na kvalitu vody v přírodních vodních nádržích formou pravidelného monitoringu z hlediska hodnocení látkových bilancí. Již 11. rokem monitoruje kvalitu vody v rybníku Svět v Třeboni (obr. 1 ) a pravidelně informuje veřejnost o výskytu vodního květu, který zhoršuje podmínky pro rekreaci. V rámci sledování této lokality byla objevena řasa Chrysidalis phaeotaphrena, která je novým druhem pro ČR.

Laboratoř se podílí na analýzách vody na lokalitách s výskytem bochnatky americké (Pectinatella magnifica), která se v posledních letech intenzivně rozšiřuje v pískovnách a rybnících jižních Čech.

Bochnatka pro svůj odpudivý rosolovitý vzhled vzbuzuje velký zájem veřejnosti, neboť dosahuje hmotnosti až 10 kg (viz obr. 2 ). Mořské druhy této skupiny (Bryozoa) jsou však zdrojem zajímavých biologicky aktivních látek perspektivních pro léčbu rakoviny.

Již 8. rokem pokračuje laboratoř v monitoringu základních chemických parametrů (hydrochemie) chladících nádrží podle požadavků zadavatele JE Temelín. Poskytovaná data jsou využívána pro předpověď vývoje oživení nádrží řasami a odstranění nežádoucích sinic.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
Hana Strusková (struskova@butbn.cas.cz; Analytická laboratoř Třeboň)

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •