AKTUÁLNĚ Z PRŮHONICKÉHO PARKU


Obr. 1: Alpinum v květu

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha je Národní kulturní památkou a pro svou výjimečnost byl v roce 2010 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Park je výsledkem celoživotního úsilí svého zakladatele hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy, který vlastním originálním způsobem vytvořil vrcholné krajinářské dílo světového významu. Park se pyšní mnoha unikáty: sbírka dřevin představuje okolo 1 800 domácích a cizokrajných druhů, sbírka rododendronů čítá 8 000 kusů keřů, přírodní Alpinum má rozlohu 3 ha. Cílem Správy Průhonického parku je udržet Průhonický park jako kulturní dědictví, využít jeho potenciál jako zdroj poznání a poučení pro širokou veřejnost, nepřipustit jeho znehodnocení a zachovat všechny jeho hodnoty budoucím generacím.

V červnu tohoto roku prošla Průhonickým parkem ničivá povodeň. Rozvodněný potok Botič kompletně zaplavil údolní část parku a napáchal ohromné škody na parkových cestách, mostcích a porostech (viz obr. 2 a 3 ). Došlo k vývratům a padání ztěžklých podemletých a podmáčených stromů. Zkáza po povodni byla zvláště bolestná v kontrastu s kvetoucími rododendrony. S maximálním úsilím byly opraveny hlavní cesty a mostky, aby park mohl být návštěvníkům v co nejkratší době znovu zpřístupněn. Likvidace veškerých následků povodně však v parku ještě dlouho potrvá.


Obr. 2: Povodeň v okolí rybníka Podkarasák
Obr. 3: Povodeň u podalpinského jezu

Co je nového na Alpinu?

Na Alpinu Průhonického parku bylo v roce 2013 provedeno několik nových tematicky koncipovaných vegetačních úprav. Dokončena byla trvalková výsadba v mokřadu pod studánkou. Zde je nově k vidění sortiment vlhkomilných a stínomilných rostlin. Suchá stepní stráň nad Podzámeckým rybníkem byla s využitím větších i menších kamenů nově rozčleněna a osázena převážně nízkými suchomilnými trvalkami s bohatou podsadbou jarních cibulovin. Další vegetační úpravy proběhly na uvolněných plochách v nejbližším okolí náhonu do Podzámeckého rybníka (obr. 4 ). Pokračovala stabilizace příkrého břehu potoka Botiče pod Alpinem (obr. 5 ). Ke zpevnění byly mimo kamenů využity vhodné druhy travin a trvalek rozkvétajících postupně během roku. Na podzim pozornosti jistě neunikne obsáhlejší sortiment bohatě kvetoucích aster. V roce 2013 bylo na Alpinu při dosadbách a nových výsadbách použito celkem 3 600 trvalek včetně skalniček, 2 500 cibulovin a 70 dřevin. Zvláštní pozornost byla věnována obnovení porostů atraktivního hořce bezlodyžného, symbolu Alp, jehož sytě modrá barva patří neodmyslitelně k jarní květeně průhonického Alpina.


Obr. 4: Nové úpravy u náhonu
Obr. 5: Nové úpravy u potoka pod Alpinem

Do parku s průvodcem i bez něj

Pro lepší informovanost návštěvníků slouží aktuálně v parku systém audiopanelů a audiosluchátek, která je možno si zapůjčit zdarma v pokladně. Nově jsme během letošní sezóny opatřili jmenovkami 90 vybraných dřevin na základním návštěvnickém okruhu (obr. 6 ), v příštím roce budeme pokračovat i v dalších dendrologicky zajímavých částech parku.

Hendikepovaní návštěvníci jsou u nás vítáni

Díky finančnímu daru soukromého sponzora můžeme od letošního jara nabídnout hendikepovaným osobám bezplatné zapůjčení elektrického skútru, na kterém mohou pohodlně navštívit nejkrásnější partie v první části parku. Pro nadcházející sezónu připravujeme instalaci nového orientačního systému napojeného na stávající orientační body. Dle dotazníkových průzkumů a ohlasů návštěvníků je pro ně orientace v terénu i s mapou, kterou dostávají zdarma ke vstupence, stále problém. Šipky vyznačující návštěvnické okruhy a hlavní zajímavosti v parku by měly orientaci v parku usnadnit.

Máme něco i pro nejmenší

Pro naše dětské návštěvníky bude od jara 2014 k dispozici ilustrovaný Průvodce památkami pro děti – první průvodce pro děti s pastelkami. Zprostředkovává nejdůležitější informace o historii a okolí památky atraktivní a přehlednou formou. Umožňuje zaznamenat vlastní postřehy, podněcuje děti k aktivnímu prožitku a láká k pozorování místa, umožňuje kreslit, lepit a zapisovat.

Přijďte na naše jarní akce

Opět se uskuteční naše již tradiční akce – Jarní běh Průhonickým parkem, Květinové slavnosti a Trvalkový víkend. Plánujeme také cyklus přednášek „Historické zahrady, jak je neznáte“, který má zájemcům přiblížit specifické kulturní dědictví, na něž je Česká republika mimořádně bohatá, a který má být připomenutím Mezinárodní charty o historických zahradách, z níž na závěr cituji:

„Každá historická zahrada má sloužit k tomu, aby byla shlédnuta a aby jí bylo možno projít, je nutné, aby byl přístup omezen s přihlédnutím k její rozloze a k její křehkosti, a to tak, aby byla zachována její podstata a její kulturní poslání. Svým charakterem a svým určením je historická zahrada místem klidu, napomáhajícím kontaktu s přírodou, tichu a naslouchání přírodě. Tento denní běžný provoz musí jednoznačně kontrastovat s výjimečným použitím historické zahrady jako místa, v němž se pořádají slavnosti, jež mají ještě zvýšit krásu zahrady a nikoli jí být na újmu či ji dokonce znehodnocovat.“

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kontakt:
Ing. Barbora Kačmáčková (barbora.kacmackova@ibot.cas.cz; Správa Průhonického parku, Oddělení pro propagaci a vztahy s veřejností),
Ing. Lukáš Hrdinka (lukas.hrdinka@ibot.cas.cz
, Správa Průhonického parku, Oddělení Alpinum)

Pozn.: PDF nemusí být správně zobrazeno v některých internetových prohlížečích (např. Mozilla).
Pro správné zobrazení otevřete soubor v programu Adobe Reader.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •