NOVINKY VE SBÍRCE VODNÍCH A MOKŘADNÍCH ROSTLIN V TŘEBONI V ROCE 2016

Hlavní novinky v expozicích

Rok 2016 přinesl ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin v Třeboni řadu pro návštěvníky příjemných změn. V rámci možností jsme se snažili zpřehlednit veřejně přístupné expozice – zejména novým uspořádáním rostlin, které více odpovídá jejich výskytu v přirozených společenstvech.


Obr. 1: Nově vytvořený záhon s druhy střídavě vlhkých luk

V této souvislosti byla rozšířena expozice slaniska a upravena expozice potočních a bahenních rostlin. Nově byla vytvořena expozice střídavě vlhkých luk (obr. 1). Abychom návštěvníkům ještě více přiblížili prezentované biotopy, byly vytvořeny čtyři nové naučné panely: vegetace ledovcových jezer, vrchoviště, vegetace vysokých ostřic (obr. 2) a rákosiny.

Největším lákadlem letní sezony bylo otevření nové expozice „Zajímavé vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích“, umístěné v malém skleníku přímo v areálu Sbírky.

Ve čtyřech 200 l a dvou 100 l akváriích si návštěvníci mohli prohlédnout nejrůznější přizpůsobení rostlin vodnímu prostředí. Výhodou akvárií je, že zájemcům nezůstává ze života rostlin pod vodou nic skryto.


Obr. 3: Letní expozice „Zajímavé vodní a masožravé rostliny z celého světa v akváriích“, kde si zájemci mohli některé lapací mechanismy masožravých rostlin na vlastní kůži vyzkoušet.

Mohli se tak seznámit s různými růstovými formami vodních rostlin, prohlédnout si specializované, často bizarní kořenové systémy plovoucích vodních rostlin, u různolistých rostlin pozorovat rozdílnost ve tvaru listů pod a nad vodní hladinou. Pozornější návštěvník si mohl všimnout i nejrůznějších mechanismů kvetení, opylování i šíření vodních rostlin. Další část expozice byla věnována masožravým rostlinám. Zde bylo možné se seznámit s rafinovanými mechanismy lákání a lapání kořisti bublinatkami, rosnatkami, špirlicemi, tučnicemi, láčkovkami i dalšími méně známými masožravými rostlinami (obr. 3). Celá expozice byla uspořádaná geograficky. Na doprovodných naučných tabulích si příchozí mohli přečíst základní informace o rozšíření vodních a mokřadních rostlin ve světě a blíže se seznámit s hlavními rody vystavovaných rostlin (obr. 4a,b).

Obr. 4a: Příklad naučných tabulí v expozici.
Obr. 4a: Příklad naučných tabulí v expozici.

Pěstované druhy

V roce 2016 bylo ve Sbírce pěstováno 798 různých populací vodních a mokřadních rostlin. Z toho je značná část rostlin v přírodě ohrožených. 139 populací rostlin pěstovaných v roce 2016 patří k druhům zvláště chráněným zákony ČR. Protože jednou z hlavních funkcí naší malé botanické zahrady je udržování genofondu ohrožených druhů původem z Třeboňska, ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko se snažíme postupně zavádět do kultury místní populace dalších ohrožených druhů jako možnou pojistku pro případ neprosperování těchto druhů ve volné přírodě a také proto, aby si je u nás mohli zblízka prohlédnout zájemci z řad studentů i široké veřejnosti. Lokality výskytu těchto ohrožených druhů v přírodě jsou často z důvodu ochrany veřejnosti nepřístupné. Letos bylo získáno povolení k odběru například ostřice dvoudomé (Carex dioica), hvozdíku pyšného (Dianthus superbus, obr. 5) a suchopýrku alpského (Trichophorum alpinum, obr. 6).

Celkem bylo v roce 2016 do Sbírky nově zavedeno 110 druhů rostlin. Expozici slaniska jsme obohatili o řebříček sleziníkolistý (Achillea aspleniifolia) a proskurník lékařský (Althaea officinalis, obr. 7). Do nově vytvořené expozice bezkolencové louky jsme vysadili řebčík kostkovaný (Fritillaria meleagris) a do kultury zavedli několik dalších, ze střední Evropy pocházejících vlhkomilných druhů, např. svízel potoční (Galium rivale), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), česnek hranatý (Allium angulosum) a vrbovku bahenní (Epilobium palustre).

Obr. 5: Hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus) dávající přednost střídavě vlhkým minerálně bohatým půdám z naší přírody rychle mizí v důsledku likvidace jeho stanovišť. Také na Třeboňsku roste už jen na několika posledních lokalitách.
Obr. 7: Proskurník lékařský (Althaea officinalis) byl už od starověku užíván jako léčivá a medonosná rostlina. Přirozeně roste v pobřežních křovinách, příkopech a na vlhkých loukách kontinentálních oblastí. U nás je silně ohrožen a přirozeně se vyskytuje pouze na J Moravě.
Obr. 8: Rýže setá (Oryza sativa), je mokřadní rostlina pocházející z jihovýchodní Asie, patří k nejstarším kulturním plodinám, v současné době tvoří asi 20 % celosvětové produkce obilovin, na obrázku je var. japonica.

Z evropské květeny byla Sbírka rozšířena například o ostřici dělenou (Carex divisa), lžičník lékařský (Cochlearia officinalis) a třezalku (Hypericum elodes). Z dalších obecněji rozšířených zajímavých druhů jsme získali například lýkoveček drobnokališný (Chamaedaphne calyculata), suchopýry (Eriophorum virginicum a Eriophorum chamissonis), voskovník (Myrica gale), podezřeň královskou (Osmunda regalis) nebo orobinec (Typha lugdunensis).

Expozici šáchorů jsme rozšířili o Cyperus eragrostis, C. glomeratus a C. haspan. Do kultury jsme zavedli botanické kosatce Iris ensata a I. Versicolor a pro vzdělávací účely jsme začali pěstovat jednu z hlavních hospodářsky využívaných mokřadních rostlin – rýži (Oryza sativa, obr. 8).

Díky spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města Prahy a botanickou zahradou v polské Vratislavi jsme mohli v už výše zmiňované expozici vodních rostlin z různých částí světa návštěvníkům ukázat například druhy: Anubias barteri, Ceratopteris thalictroides, Cryptocoryne usteriana, Echinodorus cordifolius, Echinodorus palifolius, Echinodorus scaber, Echinodorus subalatus, Echinodorus uruguayensis, Eleocharis vivipara, Hygrophila corymbosa, Hygrophila costata, Hygrophila salicifolia, Cardamine lyrata, Hydrilla verticillata (obr. 9), Aponogeton crispus a Baldellia ranunculoides. Návštěvníci tak mohli vidět řadu druhů, které se používají jako akvarijní rostliny.

Expozice mokřadních mechorostů byla doplněna o Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Fontinalis antipyretika (obr. 10), Rhytidiadelphus squarrosus, Sphagnum cuspidatum, S. denticulatum, S. inundatum (obr. 11), S. majus, S. palustre, S. rubellum a Stramiergon stramineum.

Obr. 9: Přeslenice vodní (Hydrilla verticillata) je rostlina na první pohled připomínající u nás invazivní americký vodní mor. Na rozdíl od něho má však zřetelně zoubkované listy a pochází z vod Starého světa.
Obr. 10: Mokřadní mechorosty jsou nedílnou součástí naší sbírky. Letos jsme kolekci obohatili například o druh pramenička vzplývající (Fontinalis antipytetica) a doplnili sbírku o další rašeliníky (viz obr. 11).
Obr. 11: Sbírku jsme doplnili také o další rašeliníky, např. Sphagnum inundatum.

Rozšířena byla rovněž neveřejná část Sbírky, což umožňuje efektivní zálohování především vzácných a pěstebně náročných druhů. Dalším krokem vedoucím k trvalejšímu uchovávání nejen vzácných druhů bylo pořízení mrazáku a zálohování klíčivých semen mrazením na −25 °C, a to k prodloužení doby jejich klíčivosti (obr. 12a,b). Nutné je to především pro uchovávání zálohy jednoletých druhů pro případ uhynutí druhu v kultuře a nedostatku klíčivých semen z předchozí sezony.

Obr. 12a: Zamražování semen slouží k prodloužení doby jejich klíčivosti.
Obr. 12b: Zamražování semen slouží k prodloužení doby jejich klíčivosti.

Rozvoj a popularizace Sbírky byly v roce 2016 podpořeny projektem řešeným v rámci programu Rozmanitost života a zdraví ekosystému v rámci aktivit Strategie AV 21. Ve stejném programu jsme zapojeni i v letošním roce. Plánujeme další vylepšení expozic i pořádání různých zábavně vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost. Společně s dalšími sbírkami AV ČR budeme ve druhé polovině letošního roku realizovat velkoformátovou výstavu „Příběhy biologických sbírek“.

Srdečně Vás zveme k návštěvě.

Autorka:
Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. (Sbírka vodních a mokřadních rostlin BÚ AV ČR, Třeboň; Oddělení funkční ekologie; jana.navratilova@ibot.cas.cz)


     

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •