VĚDCI NAVRHUJÍ, JAK HOSPODAŘIT V NAŠICH LESÍCH

Nádherné prostory barokního refektáře Dominikánského kláštera sv. Jiljí na Starém Městě pražském hostily 18. října seminář s názvem Lesy a klimatická změna – jak převzít zodpovědnost? Přes 90 účastníků v něm diskutovalo o udržitelném hospodaření a ochraně lesů ve světle klimatických změn. Setkání zorganizovaly Botanický ústav a Biologické centrum AV ČR ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí AV ČR. Akce proběhla pod záštitou FORUM 2000 a Strategie AV21.

Globální změny klimatu představují výzvu pro celou společnost.

Lesnictví není výjimkou, neboť lesy jsou vystaveny změnám klimatu a průběh těchto změn ovlivňují. Jde například o ukládání (sekvestraci) uhlíku a regulaci vodního režimu. Platforma pro krajinu přivedla ke společnému stolu nad adaptačními opatřeními v lesích zástupce ministerstva zemědělství a životního prostředí a lesnickou veřejnost.

Platforma jako mezioborová základna pro výzkum krajinných a ekosystémových služeb nevidí klimatickou změnu jen jako hrozbu, ale také jako příležitost pro inovace v ochraně přírody, technologiích a managementu. To platí dvojnásob v lesích. Na jedné straně stojí využití dřevní hmoty jako obnovitelného zdroje energie v bioekonomii (viz závěry Pařížské klimatické konference), na druhé zájmy ochrany přírody, které prosazují samovolný (bezzásahový) vývoj i pestrou škálu alternativních zásahů např. v podobě pařezení. Prof. G.-J. Nabuurs z univerzity v nizozemském Wageningenu ve své přednášce představil koncepci propojující zájmy ochrany přírody a bioekonomie v prostoru i v čase. Prof. J. Fanta z Botanického ústavu zmínil, že: „Klimatická změna zdůrazní regionální rozdíly. Nová koncepce by proto měla vycházet z podrobné znalosti odlišných dopadů změny klimatu na lesy v různých regionech a ve specifických podmínkách.” „A pokud má být úspěšná i v běžném provozu, tak pouze za předpokladu zlepšování povědomí o dopadech změny klimatu a možnostech adaptace”, dodal doc. T. Hlásny z České zemědělské univerzity.

Zástupce ministerstva zemědělství dr. T. Krejzar označil za perspektivní integraci jednoduchých, ale účinných opatření na podporu biologické rozmanitosti v lesích. Ministerstvo životního prostředí zastoupené Ing. P. Chotěborem představilo návrh Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu s adaptačními opatřeními zaměřenými mj. na snížení tlaku přemnožené spárkaté zvěře na lesní ekosystémy či podporu hospodářských způsobů s trvalým půdním krytem a obnovu přirozeného vodního režimu v lesích. Tedy opatřeními, která dlouhodobě prosazuje i Botanický ústav.

Vědci už nyní mají mnoho argumentů, proč by se měl změnit přístup k hospodaření v lesích. Pokud ale nemáme zůstat u akademické debaty a převzít zodpovědnost i za budoucí stav lesů, nevyhneme se změně lesního zákona. Platforma pro krajinu je připravena pokračovat v zahájené spolupráci se všemi hráči. Více se dozvíte na nových webových stránkách www.nasekrajina.eu.

Autor:
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Oddělení GIS a DPZ; petrik@ibot.cas.cz)

Autor fotografie: Josef Brůna


    

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •